Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-271 2013-07-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                       PATVIRTINTA                                                                                       

                                                                                       Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                   2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-271

                             1 priedas

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS STEIGIMO AKTAS

 

Šiuo aktu steigiama Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga – Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka (toliau – Centrinė biblioteka).

 

I..CENTRINĖS BIBLIOTEKOS STEIGĖJAS

 

1. Centrinės bibliotekos steigėjas - Vilniaus rajono savivaldybė, kurios adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, atstovaujama rajono savivaldybės merės Marijos Rekst. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

 

II. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS PAVADINIMAS, TEISINIS STATUSAS

 

2. Centrinės bibliotekos pavadinimas – Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka.

3. Centrinės bibliotekos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

4..Centrinės biblioteka yra juridinis asmuo, kurio buveinės adresas: Vilniaus g. 2, Rudamina,  LT-13246 Vilniaus rajonas.

5..Centrinė biblioteka steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

 

III. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAI IR SRITIS

 

6. Centrinės bibliotekos pagrindinis veiklos tikslas – organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, modernizuoti Centrinės bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių veiklą.

7. Centrinės bibliotekos veiklos sritis - dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas.

 

IV. STEIGĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

8. Steigėjas turtinį ir neturtinį įsipareigojimą vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Visas Centrinės bibliotekos steigimo išlaidas, pagrįstas atitinkamais dokumentais, padengia Vilniaus rajono savivaldybė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VEIKLOS TERMINAI

 

10. Centrinės bibliotekos veikla neterminuota.

 

VI. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VALDYMaS

 

11. Centrinei bibliotekai vadovauja direktorius, kuris į pareigas priimamas konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų įstatymų nustatyta tvarka. Konkursą organizuoja ir vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

12. Centrinės bibliotekos veiklą organizuoja ir vykdo Centrinės bibliotekos direktorius.

VII. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

13. Steigėjas visus ginčus, kylančius dėl šio akto vykdymo, sprendžia derybomis.

14..Neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas teismine tvarka pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

VIII. Atsakomybę šalinančios aplinkybės

 

15. Steigėjas atleidžiamas nuo visiško ar dalinio šio akto įsipareigojimų vykdymo dėl nenumatytų aplinkybių, kilusių pasirašius aktą, kurių steigėjas negalėjo numatyti ar išvengti (force majeure).

 

IX. AKTO ĮSIGALIOJIMAS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

16. Šis aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

17. Aktą gali pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios tik Centrinės bibliotekos steigėjas.

18. Sudaryti ir pasirašyti 4 (keturi) vienodą teisinę galią turintys šio akto egzemplioriai. Vienas egzempliorius perduodamas įmonių registro tvarkytojui, vienas – bankui, vienas – steigėjui ir vienas lieka Centrinėje bibliotekoje.

 

X. STEIGĖJO JURIDINIS ADRESAS IR REKVIZITAI

 

Adresas: Vilniaus rajono savivaldybė

Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius

A. s. LT97 4010 0424 0004 0148

AB bankas DnB NORD, Vilniaus skyrius

Banko kodas 40100

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Liucina Kotlovska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią