Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-271 2013-07-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

                                                                                        PATVIRTINTA                                                                                       

                                                                                        Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-271

                               2 priedas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

CENTRINĖS BIBLIOTEKOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja pagrindinius Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos (toliau – Centrinė biblioteka) veiklos tikslus, funkcijas ir pobūdį, teises ir pareigas, valdymo organų sudarymo tvarką, kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę, apibrėžia Centrinės bibliotekos turtą ir lėšas bei kitus su bibliotekų veikla susijusius santykius.

2. Centrinė biblioteka yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdanti bibliotekų veiklą. Centrinė biblioteka kaupia ir saugo Vilniaus rajono savivaldybės poreikius tenkinantį universalų dokumentų fondą, aptarnauja vartotojus, dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą.

 3. Centrinės bibliotekos savininkė – Vilniaus rajono savivaldybė (toliau ir - Savininkė), kodas 111104987, adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

4. Savivaldybės taryba:

4.1. tvirtina Centrinės bibliotekos nuostatus;

4.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centrinės bibliotekos vadovą;

4.3. priima sprendimą dėl Centrinės bibliotekos buveinės pakeitimo;

4.4. priima sprendimą dėl Centrinės bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo;

4.5. priima sprendimą dėl Centrinės bibliotekos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

4.6. priima sprendimą dėl Centrinės bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo;

4.7..sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Centrinės bibliotekos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Centrinės bibliotekos veiklos laikotarpis neribotas.

6. Centrinės bibliotekos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

7. Centrinė biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo atributiką, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas bankuose.

8 .  Centrinės bibliotekos buveinė: Vilniaus g. 2, Rudamina,  LT-13246 Vilniaus r.

9. Pagrindinė Centrinės bibliotekos veiklos rūšis – bibliotekų ir archyvų veikla (91.01).

10. Centrinės bibliotekos struktūra: centrinė įstaiga ir šie įkurti struktūriniai padaliniai:

10.1. Nemenčinės miesto;

10.2. Nemenčinės vaikų;

10.3. Ažulaukės;

10.4. Bareikiškių;

10.5. Bezdonių;

10.6. Buivydžių;

10.7. Dūkštų;

10.8. Eitminiškių;

10.9. Juodšilių;

10.10. Glitiškių;

10.11. Grigaičių;

10.12. Karvio;

10.13. Kabiškių;

10.14. Kairėnų;

10.15. Keturiasdešimt Totorių;

10.16. Kalvelių;

10.17. Lavoriškių;

10.18. Mostiškių;

10.19. Maišiagalos;

10.20. Marijampolio;

10.21. Medininkų;

10.22. Nemėžio;

10.23. Parudaminio;

10.24. Paberžės;

10.25. Pagirių;

10.26. Pikeliškių;

10.27. Rastinėnų;

10.28. Rukainių;

10.29. Savičiūnų;

10.30. Senasalio;

10.31. Skaidiškių;

10.32. Skirlėnų;

10.33. Sklėriškių;

10.34. Sudervės;

10.35. Sužionių;

10.36. Šumsko;

10.37. Vaidotų;

10.38. Valčiūnų;

10.39. Veriškių;

10.40. Visalaukės;

10.41. Zujūnų.

11. Centrinės bibliotekos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

12. Centrinė biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos bibliotekų, biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.

 

II. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

13. Centrinės bibliotekos veiklos pobūdis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas ir saugojimas, galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis paslaugomis užtikrinimas teikiant visuomenės švietimui, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingą informaciją ir paslaugas.

14. Centrinės bibliotekos pagrindinis veiklos tikslas – organizuoti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, modernizuoti Centrinės bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių veiklą.

15. Centrinės bibliotekos veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis bei tautos tradicijomis ir privalo tenkinti visų savivaldybės teritorijos gyventojų, nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių, informacinius, kultūrinius bei savišvietos poreikius bei garantuoti visos informacijos, esančios bibliotekoje, prieinamumą ir pilnumą.

16. Naudojimasis Centrine biblioteka yra nemokamas, jos paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Centrinė biblioteka gali teikti papildomas mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, o kainas ir tarifus nustato Savivaldybės taryba.

17. Įgyvendindama šių nuostatų 13 punkte nurodytą tikslą, Centrinė biblioteka vykdo šias funkcijas:

17.1. kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Vilniaus krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;

17.2. komplektuoja bibliotekos fondą, atitinkantį skaitytojų poreikius, laikantis kokybės, pilnumo ir aktualumo principų, neatsižvelgiant į dokumentų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją;

17.3. perka, prenumeruoja ir įsigyja mainais lietuvių ir užsienio kalbomis spaudinius bei kitus dokumentus iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių mokslo įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų ir bibliotekų;

17.4. tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekų fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

17.5. tvarko dokumentus vadovaudamasi bendromis katalogavimo taisyklėmis;

17.6. derina Centrinės bibliotekos fondo komplektavimą su Centrinės bibliotekos struktūriniais padaliniais;

17.7. vykdo informacijos sklaidą kultūros, mokslo ir švietimo srityje, skatina gyventojų skaitymą;

17.8. nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Centrinės bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina Centrinės bibliotekos veiklą;

17.9. teisės aktų nustatyta tvarka, neatlyginamai perduoda kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius spaudinius ir kitus dokumentus;

17.10. diegia Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS);

17.11. dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;

17.12. organizuoja ir vykdo kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, parengdama reklaminę medžiagą;

17.13. dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Centrinės bibliotekos veikla;

17.14. modernizuoja Centrinę biblioteką diegiant naujas technologijas;

17.15. tvirtina Naudojimosi biblioteka taisykles ir reikalauja, kad Centrinės bibliotekos vartotojai laikytųsi Naudojimosi biblioteka taisyklių bei saugotų naudojamus dokumentus;

17.16. vykdo vartotojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą, sudaro galimybes:

17.16.1. naudotis informacinių leidinių fondu, katalogais ir kartotekomis bei informacinėmis duomenų bazėmis;

17.16.2. gauti informaciją apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus, jų fondus ir teikiamas paslaugas;

17.16.3. gauti atsakymą į vienkartines bibliografines paklausas, naudojantis visais Centrinės bibliotekos, o prireikus, ir kitų bibliotekų informaciniais resursais;

17.16.4. sistemingai teikti informaciją skaitytojo pageidaujama tema;

17.16.5. gauti informaciją  apie Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Savivaldybės tarybos priimtus dokumentus;

               17.17. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekomis;

17.18. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

III. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

18. Vykdydama veiklą Centrinė biblioteka turi teisę:

18.1. pirkti, prenumeruoti ir įsigyti mainais lietuvių ir užsienio kalbomis spaudinius iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įstaigų, organizacijų, fizinių asmenų ir bibliotekų;

18.2. plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių partneriais ir dalyvauti šalies bei tarptautinių bibliotekinių organizacijų veikloje;

18.3. turėti sąskaitas bankuose, savo ženklą, antspaudą;

18.4. pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą naudoti, valdyti, disponuoti juo įstatymų nustatyta tvarka, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

18.5. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

18.6. neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms ir kitoms organizacijoms dubletinius, nepaklausius spaudinius ir kitus leidinius;

18.7. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, reikalingą sprendžiant  Centrinei bibliotekai kompetencijai priskirtus klausimus;

18.8. gauti ir teikti paramą, labdarą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

18.9. teikti metodinę pagalbą savivaldybės teritorijoje esančioms bibliotekoms;

18.10. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintą paslaugų sąrašą teikti atlygintinas paslaugas, kurioms pritaria Savininkas;

18.11. leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, susijusius su Centrinės bibliotekos veikla.

19. Centrinės bibliotekos pareigos:

19.1. vykdyti šiuose Nuostatuose nurodytą veiklą;

19.2. naudoti valstybės ir savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik Centrinės bibliotekos nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas;

19.3. teikti Savivaldybės tarybai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas bei garantuoti šių ataskaitų teisingumą;

19.4. užtikrinti lankytojų saugumą ir Centrinės bibliotekos darbuotojams saugias darbo sąlygas;

19.5. organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

19.6. ruošti statistinę informaciją;                 

19.7. siekti numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo;

19.8. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

19.9. komplektuoti Centrinės bibliotekos fondus, laikydamasi kokybės ir aktualumo principo;

19.10. analizuoti spaudinių fondą, nustatyta tvarka išimti iš fondų ir nurašyti pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius;

19.11. užtikrinti Bibliotekoje renkamų, tvarkomų ir saugomų asmens duomenų apsaugą.

20. Centrinė biblioteka gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

IV. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS VALDYMO ORGANŲ SUDARYMO TVARKA, KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

21. Centrinei bibliotekai vadovauja direktorius, kurį į pareigas konkurso būdu skiria ir atleidžia iš jų, nustato tarnybinio atlyginimo koeficientą ir priedą Savivaldybės taryba teisės aktų nustatyta tvarka. Centrinės bibliotekos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai.

22. Centrinės bibliotekos struktūriniams padaliniams vadovauja vadovai, kuriuos į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Centrinės bibliotekos direktorius.

23. Centrinės bibliotekos didžiausią leistiną darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių tvirtina Savivaldybės taryba.

24. Centrinės bibliotekos direktorius:

24.1. organizuoja Centrinės bibliotekos darbą, kad būtų įgyvendinami Centrinės bibliotekos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

24.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centrinės bibliotekos nuostatų;

24.3. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centrinės bibliotekos darbuotojus, užtikrina darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo galimybes, atlieka kitas Centrinės bibliotekos personalo valdymo funkcijas;

24.4. tvirtina Centrinės bibliotekos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

24.5. tvirtina Centrinės bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, Centrinės bibliotekos veiklos programas;

24.6. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, sudaro sutartis ir kitus sandorius, suteikia įgaliojimus, prisiima įsipareigojimus;

24.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

24.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centrinės bibliotekos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

24.9. atstovauja Centrinei bibliotekai teisme, valstybės ir savivaldybės institucijose, įstaigose, taip pat palaiko ryšius su kitais Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;

24.10. parengia ir patvirtina Centrinės bibliotekos specialistų atestavimo tvarką vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-320 ,,Dėl bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

24.11. vykdo teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas.

25. Centrinės bibliotekos direktorius turi teisę:

25.1. turėti tinkamas darbo sąlygas, tobulinti kvalifikaciją ir siekti atestacijos;

25.2. reikalauti iš darbuotojų privalomų ataskaitų, paaiškinimų ir kitų dokumentų;

25.3. skatinti darbuotojus ir skirti jiems drausmines nuobaudas pagal savo kompetenciją;

25.4. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl darbo organizavimo ir valdymo tobulinimo;

25.5. įstatymų nustatyta tvarka disponuoti Centrinės bibliotekos lėšomis ir turtu;

26. Centrinės bibliotekos direktorius gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises.

27. Centrinės bibliotekos direktorius atsako už:

27.1. Centrinės bibliotekos veiklą ir kokybišką darbą;

27.2. tinkamą Centrinės bibliotekos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą;

27.3. saugų darbą, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos saugą, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą;

27.4. savo pareigų bei kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą.

 

V. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ REGLAMENTAVIMAS IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

28. Centrinės bibliotekos darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

29. Centrinės bibliotekos darbuotojų darbo apmokėjimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų bei kitų darbo apmokėjimo sąlygų nustatymą.

 

VI. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

30. Centrinė biblioteka patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja finansiniais ištekliais, ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, trumpalaikiu materialiuoju turtu, atsargomis bei atsako už efektyvų naudojimą ir saugojimą.

31. Centrinė biblioteka finansuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas. Centrinės bibliotekos lėšas sudaro:

31.1. savivaldybės biudžeto asignavimai;

31.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

31.3. lėšos, gautos už mokamas paslaugas;

31.4. fizinių ir juridinių asmenų parama;

31.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

32. Lėšas spaudiniams ir kitiems dokumentams įsigyti skiria iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

33. Centrinė biblioteka privalo savivaldybės biudžeto ir specialiųjų programų gaunamas lėšas naudoti tik Centrinės bibliotekos nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti.

 

VII. FINANSINĖS IR KITOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

34. Centrinės bibliotekos buhalterinė apskaita organizuojama, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Centrinės bibliotekos finansinės veikos kontrolę vykdo Savininkas, Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) ir Valstybės kontrolė teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. CENTRINĖS BIBLIOTEKOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

36. Centrinė biblioteka pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Centrinės bibliotekos nuostatai tvirtinami, keičiami ir atšaukiami Savivaldybės tarybos sprendimu. Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

38. Centrinė biblioteka įstatymų nustatyta tvarka gali turėti emblemą, vėliavą ir kitą atributiką.

39. Visi vieši Centrinės bibliotekos pranešimai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos tinklalapyje www.vrcb.lt ir vietos spaudoje.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Liucina Kotlovska

 

Į pradžią