Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-361 2014-10-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimo nr.t3-366 „DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS, NAUDOJAMOS GYVENTOJŲ BŪSTUI ŠILDYTI, KAINOS SUBSIDIJAVIMO IR SUBSIDIJAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 3 d. Nr.T3-361

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p., 6 str. 2 d. 37 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ patvirtintu Nacionalinio euro įvedimo planu bei atsižvelgdama į 2014 m rugpjūčio 6 d.  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A27(1)-1909  patvirtintą „Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pasirengimo euro įvedimui priemonių planą“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr.T3-366 „Dėl centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos gyventojų būstui šildyti, kainos subsidijavimo ir subsidijavimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1. Vilniaus rajono gyventojams, šildymo sezono laikotarpiui už centralizuotai tiekiamą šilumą subsidijuoti iki 2,317 euro ct/kWh su PVM nuo šilumos tiekėjui nustatytos faktinės šilumos kainos. Subsidija taikoma, jeigu šilumos tiekėjui nustatyta kaina viršija 90 proc. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kiekvieną mėnesį skelbiamos vidutinės šilumos kainos Lietuvoje. Šilumos tiekėjų apskaičiuotas ir pateiktas subsidijas sumokėti iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.“

2. Pakeisti 2012 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus rajono savavaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-366 „Dėl centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos gyventojų būstui šildyti, kainos subsidijavimo ir subsidijavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintą Centralizuotai tiekiamos šiluminės energijos, naudojamos gyventojų būstui šildyti, kainos subsidijavimo tvarką ir išdėstyti ją nauja redakcija( pridedama).

3. Sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

4. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė

                       Marija Rekst

 

 

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė

Jolanta Stankevič

Tel. 210 9688

Dokumento priedai:
T3-361 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR.T3-366 "DĖL CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMINĖS ENERGIJOS, NAUDOJAMOS GYVENTOJŲ BŪSTUI ŠILDYTI, KAINOS SUBSIDIJAVIMO IR SUBSIDIJAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO(PRIEDAS)
Į pradžią