Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-501 2014-11-28
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2014 m. lapkričio 28 d. Nr. T3-501

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  6 str. 19 p., 15 str. 4d., 6 d., 16 str. 2 d. 6 p. ir 18 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 26 str. 4 d., Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.      Sudaryti šios sudėties Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisiją (toliau – Komisija):

1.1.       Savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Komisijos pirmininkas);

1.2.       Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

1.3.       Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;

1.4.       visuomenės sveikatos centro apskrityje atstovas;

1.5.       saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija patenka į saugomą teritoriją, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija;

1.6.       Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas – kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamasis kultūros paveldas, jo teritorijos ar jų apsaugos zonos;

1.7.       kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovai.

2.      Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui kreiptis į 1. p. nurodytas institucijas dėl atstovų skyrimo į Komisiją.

3.      Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos nuostatus (pridedama).

4.      Pavesti Komisijai atlikti Nuolatinės statybos komisijos darbą, kai teikiami derinti teritorijų planavimo dokumentai, parengti pagal iki 2014-01-01 galiojusios teritorijų planavimą reglamentuojančius teisės aktus, pagal Vilniaus rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos nuostatus, patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-03-30 sprendimu Nr. T3-138;

5.      Pripažinti netekusius galios: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-138 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo“ 1, 2, 4, 5, 6 p.

6.      Šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

7.      Šis sprendimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 1 d.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                       Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Ieva Valevičienė, tel. (8 5) 275 5072

Dokumento priedai:
T3-501 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO(PRIEDAS)
Į pradžią