Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-501 2014-11-28
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
PATVIRTINTA

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2014 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T3-501

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuostatai reglamentuoja Vilniaus rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos (toliau – Komisija) kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri nagrinėja ir priima sprendimus Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų derinimo klausimais.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Teritorijų planavimo įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, šiais Nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia, objektyvumo ir kitais principais.

 

II SKYRIUS. KOMISIJOS SUDĖTIS IR ĮGALIOJIMAI

 

4. Savivaldybės tarybos sprendimu Komisija sudaroma iš Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, atsakingų už teritorijų planavimo reikalavimų nustatymą, inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų plėtrą, teritorijų planavimo sąlygas rengiančių ir prisijungimo sąlygas nustatančių institucijų bei iš kitų teritorijų planavimu suinteresuotų institucijų atstovų.

5. Komisija sudaroma iš šių institucijų (toliau – Nariai) atstovų ir kitų subjektų, tikrinančių teritorijų planavimo dokumentus (toliau – Projektas) pagal kompetencijos sritis:

5.1. savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas atliekantis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas (Teritorijų planavimo komisijos pirmininkas);

5.2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

5.3. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas;

5.4. visuomenės sveikatos centro apskrityje atstovas;

5.5. saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas atstovas – kai planuojama teritorija patenka į saugomą teritoriją, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija;

5.6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas atstovas – kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamasis kultūros paveldas, jo teritorijos ar jų apsaugos zonos;

5.7. kiti planavimo sąlygas išdavusių institucijų atstovai.

6. Konkrečius institucijų (subjektų) atstovus raštiškai deleguoja į Komisiją juos įgaliojusios institucijos (subjektai). Jeigu planuojama teritorija yra susijusi su įslaptinta informacija, deleguojamas Komisijos narys privalo turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Komisijos narių skaičius neribojamas. Vyriausiasis architektas prireikus savo nuožiūra į Komisiją gali kviesti savivaldybės administracijos specialistus. Jeigu yra pagrindo manyti, kad Komisijos nario dalyvavimas derinant ir priimant sprendimą sukels interesų konfliktą, Komisijos narys turi nusišalinti nuo sprendimo priėmimo. Apie tai pažymima Komisijos posėdžio protokole.

 

 

 

 

 

III SKYRIUS. KOMISIJOS DARBO TVARKA

 

7. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami vadovaujantis Nuostatais.

8. Komisijos posėdį šaukia ir jam vadovauja, posėdžio metu iškilusius ginčus sprendžia Komisijos pirmininkas, jo nesant Komisijos pirmininko pavaduotojas.

9. Komisijos posėdžiai vyksta darbo dienų ketvirtadieniais, valanda nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Atsiradus būtinybei, posėdžio diena ir laikas gali būti keičiami, prieš tai iš anksto pranešus Nuostatų 5 p. nurodytoms institucijoms ir planavimo iniciatoriui ir/ ar jo įgaliotam atstovui (projekto vadovui).

10. Planavimo iniciatorius ir/ ar jo įgaliotas atstovas (projekto vadovas) prašymą derinti Projektą pateikia Savivaldybės administracijai. Kartu su prašymu pateikiamas projekto originalas ir 2 Projekto kopijos kartu su šio Projekto kompiuterine laikmena (Projekto kompiuterinis variantas arba nuskenuotas Projektas). Brėžinys turi būti pasirašytas projekto vadovo ir patvirtintas iniciatorių.

11. Komisijos pirmininkas, gavęs planavimo organizatoriaus prašymą derinti Projektą bei atitinkamais teisės aktais nustatytus šioms procedūroms atlikti reikalingus dokumentus, paveda Komisijos sekretoriui iki posėdžio atlikti šiuos veiksmus:

11.1. informuoti visus Komisijos narius apie posėdžio laiką, nurodant, kurių narių nuomonės pateikimas yra privalomas;

11.2. pateikti Komisijai iš planavimo iniciatoriaus gautus dokumentus ir Projekto kompiuterinę laikmeną (Projekto kompiuterinį variantą arba nuskenuotą Projektą);

11.3. organizuoti informacijos apie numatomo Komisijos posėdžio datą, valandą, derinamus Projektus skelbimą savivaldybės interneto svetainėje.

12. Apie Komisijos tikrinamų Projektų sąrašą iki posėdžio likus ne mažiau kaip 5 darbo dienom informuojama (skelbia savivaldybės internetinėje svetainėje, faksu ar elektroniniu paštu) teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdanti institucija bei planavimo iniciatoriaus ir/ ar jo įgaliotas atstovas (projekto vadovas).

13. Derinimo procedūroje turi dalyvauti teritorijų planavimo iniciatorius ir/ar jo įgaliotas atstovas (projekto vadovas).

14. Komisija, gavusi planavimo iniciatoriaus ir/ ar jo įgalioto atstovo (projekto vadovo) prašymą derinti Projektą bei atitinkamais teisės aktais nustatytus derinimo procedūrai atlikti reikalingus dokumentus, Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo metu patikrinama, ar:

  1) pateiktas derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas atitinka ūkio šakų plėtros programas ir strateginių dokumentų nuostatas, galiojančius aukštesnio ir to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teritorijų planavimo normų reikalavimus, besiribojančių savivaldybių bendruosiuose planuose nurodytus sprendinius, valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentus, saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kituose įstatymuose nurodytus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

2) pateiktas derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas neprieštarauja visuomenės (viešajam) interesui, įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems teritorijų planavimo dokumentų rengimą, ar jų sprendinių įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio kitoms (gretimoms) teritorijoms;

3) įvykdytos planavimo sąlygos (planavimo sąlygų reikalavimų įgyvendinimas kompensacinėmis ar alternatyviomis priemonėmis derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis).

15. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūra atliekama šio dokumento sprendinius pateikus derinti planavimo sąlygas išdavusioms institucijoms ir kitoms derinančioms institucijoms, nurodytoms Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų re ngimo taisyklėse (toliau – derinančios institucijos). Teritorijų planavimo dokumentai šiose institucijose turi būti išnagrinėti ir dokumentų derinimo ar atsisakymo juos derinti išvada pateikta per 20 darbo dienų (dėl savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų – per 15 darbo dienų) nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Derinimo procedūros atliekamos ir sprendimai derinti ar nederinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą paskelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritarė ir pateikė išvadas visos derinant teritorijų planavimo dokumentą dalyvaujančios derinančios institucijos.

16. Komisijos narių – Savivaldybės administracijos padalinių ir kitų institucijų, parengusių (dalyvavusių parengiant) teritorijų planavimo sąlygas, ir išdavusių prisijungimo sąlygas, nedalyvavusių Komisijos posėdyje, nuomonę protokole įrašo Komisijos sekretorius, grafoje „Parašas“ nurodydamas rašto, kuriame pateikta Komisijos nario nuomonė svarstytu klausimu, numerį ir datą.

17. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritaria Teritorijų planavimo komisijos nariai. Jeigu Teritorijų planavimo komisijos narys nepritaria sprendimui, jis nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo dienas nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos pateikia Teritorijų planavimo komisijos pirmininkui. Jeigu šios komisijos pirmininkas mano, kad komisijos nario nepritarimas nėra tinkamai motyvuotas, jis kreipiasi į instituciją, delegavusią šį komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais komisijos nario nepritarimo motyvus. Institucija, į kurią kreipiasi Teritorijų planavimo komisijos primininkas, privalo per 5 darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo dienos pateikti savo išvadas. Derinimo procedūros rezultatas yra įforminamas protokole (Priedas Nr. 1). Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, Komisijos sekretorius, tie posėdyje dalyvavusieji Komisijos nariai, kurių nuomonės pareiškimas yra privalomas, ir teritorijų planavimo iniciatorius ir/ar jo įgaliotas atstovas (projekto vadovas). Nepritarimo derinti Projektą motyvai išdėstomi protokole.

18. Komisijos narys apie tai, kad Projektas nederinamas, pažymi protokole (skiltyje „IŠVADA“ įrašydamas: „nederinti“). Komisijos narys apie tai, kad Projektas derinamas, pažymi protokole (skiltyje „IŠVADA“ įrašydamas: „derinti“). Abiem atvejais Komisijos narys įrašo savo vardą, pavardę, pareigas ir pasirašo.

  19. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą derinantys asmenys už savo pagal kompetenciją priimtų sprendimų teisėtumą asmeniškai atsako įstatymų nustatyta tvarka.

20. Esant Komisijos narių pastaboms, jos pridedamos prie Komisijos posėdžio protokolo, ir teritorijų planavimo dokumentas gali būti pataisomas pagal šias pastabas. Komisijos narių pateiktos pastabos turi būti įvykdytos per 5 darbo dienas. Pastabų įvykdymo atveju Projektas Komisijos posėdyje pakartotinai nebesvarstomas ir planavimo dokumentas derinamas.

21. Protokolo kopiją turi teisę gauti visi Komisijos nariai, planavimo iniciatorius ir/ ar jo įgaliotas atstovas (projekto vadovas) ir kiti suinteresuoti asmenys.

22. Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos. Visos derinimo procedūros atliekamos ir sprendimai derinti ar nederinti teritorijų planavimo dokumentą paskelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas yra suderintas, jeigu jam pritaria Teritorijų planavimo komisijos nariai. Jeigu Teritorijų planavimo komisijos narys nepritaria sprendimui, jis nepritarimo motyvus raštu per 5 darbo dienas nuo planavimo organizatoriaus prašymo derinti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą pateikimo dienos pateikia Teritorijų planavimo komisijos pirmininkui. Jeigu šios komisijos pirmininkas mano, kad komisijos nario nepritarimas nėra tinkamai motyvuotas, jis kreipiasi į instituciją, delegavusią šį komisijos narį, prašydamas patvirtinti arba pripažinti nepagrįstais komisijos nario nepritarimo motyvus. Institucija, į kurią kreipiasi Teritorijų planavimo komisijos primininkas, privalo per 5 darbo dienas nuo tokio kreipimosi gavimo dienos pateikti savo išvadas.

23. Komisijos pirmininkas apie tai, kad Projektas derinamas, pažymi protokole (skiltyje „NUTARTA“ įrašydamas: „derinti žemės sklypo, nurodant adresą, planą“). Projekto antraštiniame lape bei kituose lapuose (suvestiniame inžineriniame tinklų plane, pagrindiniame detalaus plano brėžinyje), uždedamas spaudas su įrašu ar padaromas įrašas, kuriame nurodant vardą, pavardę, pareigas, datą, kompleksinio derinimo protokolo numerį. Savivaldybės administracija vieną Projekto egzempliorių pasilieka kontrolei vykdyti.

24. Projekto derinimo procedūros pabaiga laikoma 18 p. nustatyta tvarka protokolo pasirašymo data.

25. Projektą pateikęs teritorijų planavimo iniciatorius ir/ar jo įgaliotas atstovas (projekto vadovas) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atsiima projekto bylas Vilniaus rajono savivaldybės 1-ame aukšte, dokumentų išdavimo langelyje.

26. Posėdžiui įvykus, vienas Projekto egzempliorius (suderintas arba nesuderintas) ir Projekto kompiuterinė laikmena paliekamas Savivaldybės administracijoje.

              27. Detaliojo planavimo iniciatorius ir rengėjas yra atsakingi už pasekmes, atsiradusias dėl jų kaltės detaliojo planavimo proceso ir procedūrų metu. Detaliojo planavimo iniciatorius atsako už planavimo proceso ir procedūrų organizavimą bei teisingą su tuo susijusių dokumentų įforminimą bei privalo laikytis nustatytos detaliojo plano derinimo, tvirtinimo bei įregistravimo tvarkos.

 

IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  28. Jeigu per nustatytus terminus planavimo organizatoriui nepateikiama išvada ar Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento derinimo ar atsisakymo jį derinti, laikoma, kad derinanti institucija ar Teritorijų planavimo komisijos narys kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą suderino ir jis gali būti teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

29. Ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos.

30. Komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovais bylose dėl neteisėtai priimtų administracinių sprendimų panaikinimo laikomi šiuos sprendimus priėmę subjektai.

 

_________________________________


 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos nuostatų, patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

20    m.           d. sprendimu Nr.        , 1 priedas

 

                      VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS KOMPLEKSINIO DERINIMO

PROTOKOLAS

 

20     m.   mėn.     d. Nr.      

Vilnius

 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 20   m.            d. sprendimu Nr.        bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 20             d. įsakymu Nr.          sudaryta Teritorijų planavimo komisija:

Komisijos pirmininkas (pavaduotojas): ,

(pareigos, vardas, pavardė)

Komisijos sekretorius:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(pareigos, vardas, pavardė)

Posėdyje dalyvauja:

Planavimo iniciatorius ir/ar jo įgaliotas asmuo:                                                                                                                                                                                                         

(vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys: 1.                                                                                                                                                                                                                                                        

2.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SVARSTYTA:                                                                                                                                                                                                                                                          

(teritorijų planavimo dokumento pavadinimas)

(kadastrinis Nr.      )                                                                                                                        

 

Pastabos___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Pastabų įvykdymas                                                                                                                                              ______________________________________________________________________________ 

(komisijos sekretorius v., pavardė, parašas)

 

NAGRINĖTI PLANAVIMO INICIATORIAUS PATEIKTI DOKUMENTAI:

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              

NUTARTA:

derinti_____________________________________________________________________________________

(teritorijų planavimo dokumento pavadinimas)

nederinti___________________________________________________________________________________

(teritorijų planavimo dokumento pavadinimas)

 

Protokolo nutartį pasirašo:

 

Komisijos nario atstovaujamos institucijos pavadinimas

Išvada

Komisijos nario vardas, pavardė

Parašas

Savivaldybės administracijos komisijos nariai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

 

 

 

Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys

 

 

 

Kitų institucijų atstovai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygas rengusių institucijų atstovai:

 

 

 

AB LESTO

 

 

 

TEO LT, AB

 

 

 

AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialas

 

 

 

AB „Lietuvos dujos“ Magistralinių dujotiekių departamento eksploatavimo tarnyba

 

 

 

VĮ „Vilniaus regiono keliai“

 

 

 

UAB „Vilniaus vandenys“

 

 

 

Kitų institucijų atstovai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Komisijos pirmininkas (pavaduotojas)           ___________   ___________________________

                                                                                                               (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius              ___________   ___________________________

                                                              (parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

 

Į pradžią