Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-42 2015-02-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2012 m. kovo  30 d.

sprendimu Nr. T3-76

(Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d.

sprendimo Nr. T3-42  redakcija)

 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinės rinkliavos už Leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja rinkliavos dydžius, rinkliavos rinkimo, mokėjimo ir administravimo tvarką,  rinkliavos grąžinimo atvejus, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkliavos rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą (toliau – rinkliava) yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu rinkliavos mokėtojams nustatyta privaloma įmoka. Rinkliava galioja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir įskaitoma į Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą.

3. Rinkliavą už leidimą moka juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie ketina prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose viešosiose vietose.

4. Mėnesinė rinkliava taikoma rinkliavos mokėtojui, jei jis turi pasirašytą Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo sutartį ar suderintą su seniūnu prekybos (paslaugų teikimo) grafiką, pagal kurį vykdys prekybą ar teiks paslaugas, ne trumpiau kaip vieną mėnesį.

5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Rinkliavos dydžius, nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

 

II. RINKLIAVOS DYDŽIAI

7. Rinkliavos dydžiai už  leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą:

 

Eil. Nr.

Rinkliavos objektas

Matavimo vienetas

Rinkliavos dydžiai (eurais)

Dienai

Mėnesiui

1.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais ar paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose

vieta

-

23 €

 

2.

Prekyba maisto ir ne maisto produktais ar paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose Švenčionių g. ir A. Mickevičiaus g., Nemenčinės m.

vieta

-

29 €

 

3.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių

vieta iki 2 m2

vieta iki 10 m2

vieta iki 20 m2

vieta didesnė* kaip 20 m2

0,8 €

4,3 €

7,2 €

7,2 €  + 0,3 € už  kiekvieną papildomą m2

2,9 €

14 €

23 €

23 € +  0,6 € už kiekvieną papildomą m2

4.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių Nemenčinės m.

vieta iki 2 m2

vieta iki 10 m2

vieta iki 20 m2

vieta didesnė* kaip 20 m2

1,1 €

5,8 €

8,6 €

8,6 € + 0,3 €

už kiekvieną papildomą m2

4,3 €

16 €

24 €

24 € + 0,6 €

už kiekvieną papildomą m2

5.

Prekyba nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, autoparduotuvių

vnt.

4,3 €

17 €

6.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) automobilių, automobilių priekabų, sunkvežimių ir kt.

vnt.

4,3 €

17 €

7.

Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.)

vieta

10 €

34 €

* Prekybos ar paslaugų teikimo vietai, didesnei kaip 20 m2, taikomas rinkliavos dydis kaip vietai iki 20 m2 plius 0,3 € dienai ir 0,6 € mėnesiui už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą.

8. Rinkliavos dydžiai už  leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas švenčių, renginių metu išdavimą:

Eil.

Nr.

Rinkliavos objektas

Matavimo vienetas

Rinkliavos dydžiai dienai (eurais)

1.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių ir kt.

m2

0,8 €

2.

Prekyba ar paslaugų teikimas nuo (iš) pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt.

vieta

5,8 €

3.

Prekyba tautodailės dirbiniais, savo gamybos produktais ir kt.

m2

0,5 €

4.

Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.)

vieta

7,2 €

9. Vykdant prekybą iš kioskų, paviljonų, lengvųjų automobilių ir (arba) jų priekabų, mikroautobusų ir (arba) jų priekabų, sunkvežimių, sunkvežimių su priekabomis arba puspriekabėmis, papildomai mokama rinkliava už eksponuojamų prekių papildomą užimamą plotą 0,3 € už 1 m2 (dienai).

 

III. RINKLIAVOS RINKIMO, MOKĖJIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA

10.                     Rinkliavos mokėtojui, sumokėjusiam rinkliavą, išduodamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas leidimas, suteikiantis rinkliavos mokėtojui teisę Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių nustatyta tvarka teikti paslaugas ir prekiauti prekėmis, nurodytomis leidime. Jis išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava.

11.                     Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta. Rinkliava mokama į Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto sąskaitą .

 2016 m. gegužės  27  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-185  redakcija

 

12.                     Rinkliavą apskaičiuoja ir leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Vilniaus rajono savivladybės viešosiose vietose išduoda Savivaldybės seniūnijų seniūnai ar jų įgalioti asmenys vadovaudamiesi šiomis nuostatomis ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Vilniaus rajono savivladybės viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu.

13.                     Vietinė rinkliava už prekybą (paslaugų teikimą) kioskuose, paviljonuose mokama kas ketvirtį. Kiosko (paviljono) savininkas gali vietinės rinkliavos mokestį sumokėti už visus metus, bet ne vėliau kaip iki ateinančio mėnesio 1 dienos.

14.                     Apskaičiuota rinkliava mokama prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas.

15.                     Rinkliava turi būti sumokėta už pageidaujamą prekiauti ar teikti paslaugas laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

16.                     Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

IV. RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

17.                     Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:

17.1. sumokėta daugiau, negu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

17.2. leidimas neišduodamas.

18.                     Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžinama remiantis mokėtojo prašymu, pateiktu per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pažyma, kurioje nurodoma rinkliavos grąžinimo priežastis.     

 

V. LENGVATOS RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

19.                     10 proc. mažesnis rinkliavų mokestis taikomas:

19.1. tėvams (įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;

19.2. tėvams (įtėviams), auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

19.3. motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, augina vienas (viena).

20.                     30 proc. mažesnis rinkliavų mokestis taikomas:

20.1. asmenims, turintiems 0–25 proc. darbingumo lygį;

20.2. asmenims, sulaukusiems 70 m. ir vyresniems.

21.                     Asmenys, norintys gauti minėtas lengvatas, turi pateikti Seniūnui atitinkamus dokumentus.

22.                     Lengvatos nesumuojamos, lengvata taikoma tik vienai vietai.

23.                     Nuo rinkliavos už leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose atleidžiami fiziniai ir juridiniai asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas Vilniaus rajono Derliaus šventės metu.           

 

 

VI. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

24.                     Neteko galios.

 2015 m. gruodžio  29  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-559  redakcija

 

25.                     Už rinkliavos rinkimą atsako atitinkamos seniūnijos seniūnas arba jo paskirtas atsakingas darbuotojas.

26.                     Rinkliavų rinkimą kontroliuoja Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymų nustatyti subjektai.

 

VII. BAIGIAMOS NUOSTATOS

27.                     Panaikinus leidimą prekiauti ar teikti paslaugas už prekybos Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus arba pagal kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus sumokėta rinkliava negrąžinama.

28.                     Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius kitus teisės aktus ir šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Į pradžią