Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-48 2015-02-19
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. vasario 19 d.

sprendimu Nr. T3-48

                     1 priedas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Tarybos nariams už dalyvavimą tarybos veikloje nemokama.

4. Taryba savo veiklą koordinuoja su Savivaldybės administracijos padaliniais bei įstaigomis, valstybinėmis valdymo institucijomis, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis asociacijomis, tarnybomis ir organizacijomis.

 

 

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO)  dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant plėtros politiką.

6. Tarybos uždaviniai:

6.1. vertinti ir skleisti informaciją apie valstybės ir Savivaldybės institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su NVO, galimas bendradarbiavimo kryptis;

6.2. prireikus konsultuotis su NVO ir kurti bendras darbo grupes konkretiems klausimams spręsti;

6.3. skatinti naujų NVO steigimą savivaldybėje;

6.4. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

7. Tarybos funkcijos:

7.1. analizuoti savivaldybės NVO sektoriaus problemas ir poreikius;

7.2. skleisti informaciją apie savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;

7.3. atlikti kitas Lietuvos Respublikos NVO plėtros įstatyme numatytas funkcijas.

 

III. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Taryba sudaroma laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 tarybos narių – savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių – NVO, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

9. Savivaldybės NVO tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai.

10. Tarybos sudėtį tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

11. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas (toliau – pirmininkas), jo nesant – pirmininko funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas (toliau – pavaduotojas).

12. pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius renkami iš Tarybos narių balsų dauguma per pirmąjį Tarybos posėdį.

13. Pirmininku išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs Tarybos narys. Balsams pasiskirsčius po lygiai, organizuojamas kitas balsavimo etapas dėl po vienodą balsų skaičių surinkusių kandidatų. Pavaduotojas renkamas balsavusių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu renkant pavaduotoją balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas pirmininko balsas.

14. Jeigu pirmininku išrenkamas valstybės institucijos ar įstaigos atstovas, pavaduotoju turi būti renkamas nevyriausybinių organizacijų atstovas.

15. Tarybos nario įgaliojimai pasibaigia, jeigu nutrūksta jo atstovavimo ar darbo santykiai atstovaujamoje įstaigoje ar organizacijoje arba atsistatydina savo noru apie tai pranešęs Tarybos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 7 dienas.

16. Pasibaigus Tarybos nario įgaliojimams, Vilniaus rajono savivaldybės taryba į jo vietą skiria kitą asmenį.

17. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

18. Tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių.

19. Taryba priima sprendimus posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas pirmininkaujančio balsas.

20. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžio protokolais, kuriuos pasirašo Tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

21. Tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet vyksta ne rečiau kaip kartą per metus.

22. Tarybos darbą techniškai aptarnauja Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Šie nuostatai tvirtinami ir keičiami Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

 

 

 

Į pradžią