Vilniaus rajono savivaldybės VRSA dokumentų paieška
UžklausaPagalba
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-223 2015-05-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

                                                                 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                 2015 m. gegužės 29 d.

sprendimu Nr. T3-223

                                                                                                           

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos (toliau– Komisija) darbo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Administracinių bylų teisenos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,  bei šiais nuostatais.

3. Komisijos sudarymo tvarką ir jo statusą nustato Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-05-04 nutarimas Nr. 533 „Dėl administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų patvirtinimo“ 

4. Komisija už savo darbą atsiskaito Vilniaus rajono savivaldybės tarybai, taip pat yra atsakinga Vilniaus rajono savivaldybės merui.

 

II. Komisijos kompetencija

5. Komisija nagrinėja asmenų skundus dėl Vilniaus rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.

6. Komisija nesprendžia Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnyje, 18 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 19 straipsnyje ir 20 straipsnio 1 dalyje nurodytų ginčų (bylų), mokesčių bylų, taip pat administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai numato kitokią tvarką.

 

 

III. Skundo (prašymo) padavimas, priėmimas ir pasirengimas jį nagrinėti

7. Skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat viešojo administravimo subjektai (įskaitant valstybės tarnautojus), kai jie mano, kad jų teisės yra pažeistos.

8. Skundas (prašymas) komisijai surašomas pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnyje nustatytus formos ir turinio reikalavimus ir paduodamas tiesiogiai arba gali būti siunčiamas paštu.

9. Skunde (prašyme) turi būti nurodyta:

9.1. komisijos, kuriai skundas (prašymas) paduodamas, pavadinimas;

9.2. pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (juridinio asmens pavadinimas, buveinė), taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas;

9.3. valstybės tarnautojo, kurio veiksmai skundžiami, vardas, pavardė, pareigos arba institucijos pavadinimas, buveinė;

9.4. trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos (juridinio asmens pavadinimas, buveinė);

9.5. konkretus skundžiamas veiksmas ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data;

9.6. aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų vardai, pavardės  ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta;

9.7. pridedamų dokumentų sąrašas;

9.8. skundo (prašymo) surašymo vieta ir data.

10. Skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgalinimus.

11. Prie skundo (prašymo) pridedamas skundžiamas aktas. Jeigu būtina, taip pat pridedamas dokumentas, patvirtinantis reikalavimų ar prieštaravimų skundžiamai institucijai, įstaigai, tarnybai įteikimo datą.

12. Skundas (prašymas) komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per mėnesį nuo skundžiamo administracinio akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo ar pranešimo apie administracijos (valstybės tarnautojo) veiksmus suinteresuotai šaliai dienos.

Tais atvejais, kai administracija (valstybės tarnautojas) nevykdo savo pareigų ar vilkina priimti sprendimą, skundo (prašymo) padavimo termino pradžia skaičiuojama nuo kitos dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas.

13. Skundą (prašymą), teikiamą Vilniaus rajono savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai, priima Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

14. Prašyme komisijai turi būti nurodyti suinteresuotųjų šalių rekvizitai (adresas, telefonas, faksas), prašymo pateikėjo vardas, pavardė ir parašas (jeigu prašymą paduoda juridinis asmuo – nesutrumpintas jo pavadinimas, atstovo vardas, pavardė).

Prie prašymo pridedamos dokumentų, kurių reikia prašymui pagrįsti, kopijos. Jeigu buvo pareikšta pretenzijų – dokumento, patvirtinančio pretenzijos išsiuntimą, kopija ir gauto atsakymo (jeigu jis buvo gautas) kopija.

15. Visi gautieji skundai (prašymai) turi būti įregistruoti .

Skundų (prašymų) registravimo žurnale  nurodomi šie duomenys: eilės numeris; skundo (prašymo) gavimo data; pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (juridinio asmens pavadinimas, buveinė); skundo (prašymo) esmė; asmens, kuriam tirti perduotas skundas (prašymas), vardas, pavardė, parašas ir perdavimo data; skundo (prašymo) nagrinėjimo data; skundo (prašymo) nagrinėjimo rezultatai; žymos apie sprendimo apskundimą; žymos apie sprendimo įvykdymą.

16. Kiekvienam skundui (prašymui) pradedama atskira byla.

Skundo (prašymo) registravimo numeris laikomas skundo (prašymo) bylos numeriu.

17. Pradėtosios skundų (prašymų) bylos nedelsiant perduodamos komisijos pirmininkui.

18. Komisijos pirmininkas išnagrinėja ir sprendžia šiuos klausimus: ar priklauso šios komisijos kompetencijai nagrinėti gautą skundą (prašymą); ar gautas skundas (prašymas) paduotas nepraleidus nustatyto skundo (prašymo) padavimo termino; ar skundas (prašymas) atitinka šių nuostatų 10-13 punktų reikalavimus; ar būtina reikalauti papildomos medžiagos; kuriuos asmenis reikia kviesti į posėdį; kada ir kur nagrinėti skundą (prašymą).

19. Komisijos pirmininkas paveda vienam iš komisijos narių ištirti skundą (prašymą) ir pateikti jį nagrinėti komisijos posėdžiui.

Komisijos narys, tirdamas skundą (prašymą), gali pasitelkti atitinkamai savivaldybės institucijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat ekspertus, kad jie pateiktų išvadą dėl skundo (prašymo).

20. Komisija turi teisę:

20.1. reikalauti iš viešojo administravimo subjekto, priėmusio ginčijamą individualų administracinį aktą ar įvykdžiusio skundžiamą veiką, dokumentų, medžiagos ir informacijos, susijusių su posėdžiui rengiamu klausimu;

20.2. gauti raštu ar žodžiu valstybės tarnautojų paaiškinimus dėl ginčijamo dalyko.

21. Komisijos reikalaujama medžiaga ar dokumentų kopijos turi būti jai perduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, jeigu pati komisija nenustato kito termino. Prireikus komisija terminą gali pratęsti.

22. Prireikus komisijos nariai ar jų įgalioti asmenys gali tirti skundą (prašymą) vietoje.

23. Komisijos narys, baigęs tirti skundą (prašymą), praneša apie tai komisijos pirmininkui, kuris skiria skundą (prašymą) nagrinėti komisijos posėdyje.

 

IV. Komisijos posėdžių organizavimas

24. Komisijos posėdžiai vyksta prireikus. Prireikus organizuojami išvažiuojamieji posėdžiai.

25. Komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas.

26. Komisijai paduoti skundai (prašymai) turi būti išnagrinėti ir sprendimai dėl jų priimti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jų gavimo.

Prireikus motyvuotu komisijos sprendimu bendras skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 14 dienų.

27. Komisijos posėdžio darbotvarkė pateikiama komisijos nariams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Su kita medžiaga komisijos nariai gali susipažinti kreipęsi į komisijos narį, kuriam pavesta ištirti skundą (prašymą) ir pateikti jį nagrinėti komisijos posėdžiui.

28. Apie komisijos posėdžio laiką ir vietą pranešama skundo (prašymo) pareiškėjui, taip pat institucijoms ar jų valstybės tarnautojams, dėl kurių priimtų individualių administracinių aktų ar jų veiksmų skundžiamasi. Gavę pranešimus, šie asmenys arba jų atstovai turi teisę susipažinti su skundu (prašymu) ir kitais dokumentais iki komisijos posėdžio.

29. Ginčo šalių ir jų atstovų neatvykimas į komisijos posėdį, jeigu jiems buvo apie posėdį pranešta, nėra kliūtis nagrinėti skundą (prašymą) ir priimti sprendimą.

 

V. Skundo (prašymo) nagrinėjimas komisijos posėdyje ir sprendimo priėmimas

30. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 3 komisijos nariai (įskaitant jos pirmininką).

31. Komisijos posėdis pradedamas komisijos pirmininkui paskelbus komisijos sudėtį.

Komisijos pirmininkas paskelbia, koks skundas (prašymas) bus nagrinėjamas, praneša apie ginčo šalių ir jų atstovų bei kitų asmenų atvykimą.

Paskui išklausomas komisijos pirmininko ar jos nario pranešimas apie gautą skundą (prašymą). Po komisijos pirmininko ar nario pranešimo paaiškinimus dėl nagrinėjamo skundo (prašymo) gali pateikti pareiškėjas ir jo atstovai bei kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys. Komisijos nariai turi teisę užduoti klausimus, susijusius su skundu (prašymu).

32. Ištyrus ginčo esmę, komisijos pirmininkas paskelbia skundo (prašymo) nagrinėjimą baigtą ir praneša, kada bus priimtas sprendimas.

Sprendimas turi būti priimamas tą pačią dieną, o kai skundas (prašymas) itin sudėtingas - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

33. Komisija sprendimą dėl ginčo paprastai priima bendru sutarimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 3 komisijos nariams. Kai bendro sutarimo nėra, sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo dauguma dalyvavusiųjų posėdyje. 

34. Komisijos sprendimas turi būti pagrįstas išnagrinėtais dokumentais ir įstatymų bei kitų teisės aktų normomis. 

35. Komisija priima vieną iš šių sprendimų:

35.1. atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą;

35.2. panaikinti skundžiamą individualų administracinį  aktą (ar jo dalį);

35.3. įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį komisijos nurodymą;

35.4. įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą per komisijos nustatytą laiką priimti sprendimą dėl šio subjekto atsisakymo ar vilkinimo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus;

35.5. nutraukti bylą kaip nežinybingą.

36. Komisijos sprendime įrašomi šie duomenys: sprendimo priėmimo vieta ir data; komisijos pavadinimas ir sudėtis; posėdyje dalyvaujančių ginčų šalių ir jų atstovų vardai, pavardės; skundo (prašymo) turinys; komisijos nustatytos aplinkybės; priimto sprendimo esmė; sprendimo apskundimo tvarkos paaiškinimas ir termino nurodymas.

Komisijos sprendimą pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai, dalyvavę priimant sprendimą.

37. Komisijos posėdžio metu, išskyrus posėdžius rašytinio proceso tvarką, rašomas protokolas.

Komisijos posėdžio protokole įrašomi šie duomenys: posėdžio vieta ir data, pradžia ir pabaiga; komisijos pavadinimas ir sudėtis; posėdyje dalyvaujančių ginčo šalių ir jų atstovų vardai, pavardės; nagrinėjamo skundo (prašymo) turinys; asmenų, dalyvaujančių nagrinėjant skundą (prašymą), paaiškinimai, jų prašymai; komisijos nario reikalavimu – asmeniška jo nuomonė svarstomu klausimu; balsavimo rezultatai; informacija apie priimto sprendimo paskelbimą, jo apskundimo tvarkos paaiškinimas ir termino nurodymas.

Vilniaus rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. 

 

VI. Komisijos sprendimo vykdymas

38. Komisijos sprendimas išsiunčiamas vykdyti.

Viešojo administravimo subjektas privalo sprendimą įvykdyti per jame nurodytą laiką, o jeigu laikas nenurodytas, - per 20 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

39. Jeigu viešojo administravimo subjektas per nustatytą terminą neįvykdo komisijos sprendimo, pareiškėjas turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas užtikrinti sprendimo vykdymą.

 

VII. Komisijos sprendimo apskundimas

40. Komisijos sprendimas gali būti apskųstas įstatymų nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

41. Komisijos sprendimą skųsti turi teisę ginčo šalis, nesutinkanti su komisijos sprendimu.

42. Skundo padavimas administraciniam teismui sustabdo komisijos sprendimo vykdymą. Vykdytojui turi būti pranešta apie sprendimo apskundimą.

 

VIII. Komisijos darbo organizavimas

43. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja komisijos pirmininkas.

Kai komisijos pirmininko nėra, laikinai jį pavaduoja komisijos pirmininko pavaduotojas.

44. Komisiją techniškai aptarnauja Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

 

 

 

  

_________________

 

 

Į pradžią