Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-272 2015-06-26
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. T3–272

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 str. 2 d., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 str. 12 d., remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 5.8. p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.1. p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 1 p., Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.      Neteko galios.

2019 m. kovo 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-80 redakcija

 

2. Patvirtinti valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą, skirtą juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti (2 priedas).

3. Patvirtinti priminimo apie nesumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį formą (3 priedas).

4.  Taikyti 1 punkte patvirtintą Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašą nuo 2015 metų mokestinio laikotarpio.

            5.  Pripažinti netekusiais galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-06-11 sprendimą Nr. T3–152 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimą Nr. T3–60 „Dėl  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-06-11 sprendimo Nr. T3–152 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-01-29 sprendimą Nr. T3–2 „Dėl  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-06-11 sprendimo Nr. T3–152 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                            Marija Rekst

 

 

 

 

 

Parengė

Ekonomikos ir turto skyriaus

H. Zenkevič

tel. 275 5077

 

                                                                            PATVIRTINTA

                                                                            Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                            2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T3-272

                                                                            1 priedas

 

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Neteko galios.

2019 m  kovo 29 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-80 redakcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                       Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                                                       2015 m. birželio 26  d.  sprendimu  Nr.T3-272   2 priedas

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

Deklaraciją priėmė:

 

 

____________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

20___ METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DEKLARACIJA

pirminė

patikslinta

 

DEKLARACIJOS PATEIKĖJAS

 

Įmonės kodas:

Įmonės pavadinimas:

Įmonės adresas:

 

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………..

Tel.…………………El.p……………………….

Žemės nuomos mokesčių apskaičiavimas:

Sklypo identifikacinis Nr.

Sklypo adresas

Sklypo paskirties kodas *

Bendras sklypo plotas (ha)

Sklypo vertė

(eurais)

Apmo-kestinamas sklypo plotas (ha)

Apmokestintos sklypo dalies vertė

(eurais)

Apmokestinimo pradžia/pabaiga

 

Žemės nuomos mokesčio

Apskaičiuota žemės nuomos mokesčio

suma (eurais)

tarifas

(proc.)

koeficien-

tas ( proc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Skiltyje „Sklypo paskirties kodas“ reikia įrašyti, jei nuomoja: 1 – žemės ūkio paskirties žemę, 2 – kitos paskirties žemę

 

Mokėjimo terminas

Laikotarpis

Suma

                  DEKLARACIJOS PATEIKĖJAS

 

 

 

                   Įmonės vadovas              ……………………………………                       ……………………

                                                                      vardas, pavardė                                                              parašas

                    Vyr. finansininkas          ……………………………………                        ………………….

                                                                       vardas, pavardė                                                             parašas

                               

                                               A.V.                                                                            Data  20 …………….….....

 

 

 

 

                                                                IŠ VISO:

 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188708224 AB DNB bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT614010042400295809, įmokos kodas 3121


                                                                                                          

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                       Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                       2015 m. birželio 26 sprendimu Nr. T3-272   

                                                                                       3 priedas

 

 

(Mokėtojas)

(Mokėtojo adresas)

 

 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

 

PRIMINIMAS

................. Nr. ........................................

                                                                   (Data)                  (Registracijos numeris)

 

 

                Primename, kad Jūs nesumokėjote valstybinės žemės nuomos mokesčio. Priminime nurodytą sumą prašome sumokėti į valstybinės žemės nuomos mokesčio einamąją sąskaitą.

 

Gavėjas Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Gavėjo kodas 188708224

Gavėjo bankas AB DnB bankas

Banko kodas 40100

Sąskaitos Nr. LT61 4010 0424 0029 5809

 

Nesumokėjus nurodytų sumų, jos bus išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Skolininkas: (Pavardė, vardas, asmens kodas) arba (Įmonės pavadinimas, kodas)

 

Skola (data):

 

Įmokos kodas

Įmokos pavadinimas

Suma (eurais)

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma: ..............................................................................................

                                           (Suma skaitmenimis ir žodžiais)

 

 

 

Žemės nuomos mokesčio nepriemoką galima sumokėti bankuose arba Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijose. Informacija apie mokesčio apskaičiavimą, deklaravimą ir sumokėjimą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt.

Tel. ..................................

 

 

Specialistas                                                                                          Vardas, pavardė

 

 

 

Į pradžią