Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-435 2015-11-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m. lapkričio 20 d.

sprendimu Nr. T3-435

 

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKA

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų (toliau – Kompensacijos) skyrimo ir mokėjimo Vilniaus rajono gyventojams, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti, tvarką, asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensacijas, apskaitą ir permokėtų Kompensacijų grąžinimą Vilniaus rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais:

2.1. Civiliniu kodeksu;

2.2. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas);

2.3. Gyventojų turto deklaravimo įstatymu;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ (toliau – Vyriausybės patvirtinta Metodika).

3. Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Įstatyme:

3.1. būstas – vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus;

3.2. išperkamoji būsto nuoma – būsto nuoma, kai nuomotojas savo nuosavybės teise valdomą būstą ar svetimą būstą, kai teisę jį išnuomoti išperkamosios nuomos būdu suteikia įstatymai ar būsto savininkas, leidžia nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad nuomininkui būstas pereina nuosavybės teise, sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą;

3.3. naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas;

3.4. tinkamas būstas – būstas, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra ne mažesnis kaip 8 kvadratiniai metrai, mokant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

 

II. TEISĘ Į BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJĄ

 

4. Teisę į Kompensaciją turi asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą pagal Įstatymo 9 straipsnio 1 dalį, įrašyti į Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau –Sąrašas), deklaravę gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, - įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus rajono savivaldybės ir pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams išsinuomoję iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus Savivaldybę) priklausantį tinkamą būstą, esantį Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

5. Kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Metodika.

6. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi specialistai kiekvienų metų pradžioje, atsižvelgdami į Savivaldybės biudžetui atitinkamais metais skiriamą specialiosios dotacijos sumą, bazinį kompensacijos dydį  (eurais per mėnesį), kurį nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą bazinio kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientą, apskaičiuoja asmenų, kurie einamaisiais metais gali pasinaudoti Kompensacija, skaičių Savivaldybėje. Remdamasis pateiktais duomenimis, Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl asmenų ar šeimų,   kuriems bus pasiūlyta pasinaudoti Kompensacija, skaičiaus patvirtinimo.

7. Kompensacija gali būti mokama ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis; šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų; šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų; šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus); neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus); šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis; šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto.

 

III. KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMAS IR FINANSAVIMAS

 

8. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl Tvarkos 6 punkte nurodytų asmenų skaičiaus patvirtinimo įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

9. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi darbuotojai per 10 darbo dienų nuo 8 punkte nurodyto įsakymo įregistravimo dienos siunčia pasiūlymus pasinaudoti Kompensacija į Sąrašą įrašytiems asmenims (šeimoms), laikydamiesi eilės tvarkos. Pasiūlymai siunčiami registruotu paštu.

10. Asmenys (šeimos), kuriems išsiųstas pasiūlymas, privalo per 30 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos pranešti Savivaldybės administracijai apie sutikimą (nesutikimą) pasinaudoti Kompensacija. Jei asmuo ar šeima neatsiliepia ar nesutinka pasinaudoti siūloma Kompensacija, pasiūlymai siunčiami, laikantis eilės tvarkos, kitiems įrašytiems į Sąrašą asmenims (šeimoms). Pasiūlymai nesiunčiami asmenims (šeimoms), kurie Savivaldybei pateiktuose prašymuose nurodė, kad neketina pasinaudoti Kompensacija.

11. Asmenys ir šeimos, nurodyti Tvarkos 9 punkte, norėdami pasinaudoti Kompensacija, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos turi pateikti Savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:

11.1. prašymą skirti Kompensaciją (prašyme privaloma nurodyti asmens sąskaitos numerį banke);

11.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

11.3. pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro, pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (arba neturimą) nekilnojamąjį turtą (Vilnius, Lvovo g. 25) arba pareikšti raštišką sutikimą, kad Savivaldybės administracija įstatymo nustatyta tvarka tvarkytų ir pati gautų jo (ir šeimos narių) asmens duomenis ir nurodytą informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų;

11.4. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras);

11.5. prireikus, kitus dokumentus, būtinus teisei į Kompensaciją nustatyti (teismo sprendimus, santuokos, ištuokos, mirties liudijimų kopijas, dokumentus apie 18 metų sulaukusius vaikus, įvaikius, įrodančius, kad jie pagal Įstatymo 2 straipsnio 13 punktą yra įskaitomi į šeimos sudėtį ir kt.).

12. Asmenys ir šeimos, nurodyti Tvarkos 7 punkte, turi pateikti Savivaldybės administracijai dokumentus, nurodytus Tvarkos 11.1-11.5 punktuose, taip pat papildomus dokumentus:

 12.1. asmens (šeimos ir pilnamečių vaikų (įvaikių) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Vilnius, Ulonų g. 2);

12.2. netekusieji turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių – Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą apie būsto sunaikinimą bei dokumentus, įrodančius, kad sunaikintas būstas nuosavybės teise priklausė pareiškėjui ir pareiškėjas jame gyveno iki jo netekimo;

12.3. šeimos, auginančios penkis ar daugiau vaikų, bei šeimos, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų – vaikų gimimo liudijimų kopijas;

12.4. asmenys, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, šeimos, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgalieji, vieni auginantys vaiką (vaikus), šeimos, auginančios vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimos, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis – neįgalumą bei darbingumo lygį patvirtinančius dokumentus.

13. Savivaldybės administracijos seniūnijos pateikia papildomą turimą informaciją apie asmenis (šeimas), nurodytas Tvarkos 10 punkte, kuri gali būti svarbi priimant sprendimą dėl Kompensacijos mokėjimo, Savivaldybės administracijos socialiniai darbuotojai pateikia asmens (šeimos) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

14. Prašymai suteikti Kompensaciją su Tvarkoje nurodytais dokumentais registruojami Savivaldybės administracijoje nustatyta bendra prašymų registravimo tvarka.

15. Prašymus dėl Kompensacijos suteikimo nagrinėja Savivaldybės administracijos Būsto nuomos komisija (toliau – Komisija) ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.

16. Sprendimą dėl asmens (šeimos) įrašymo į sąrašą asmenų, gaunančių Kompensaciją, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo su dokumentais įregistravimo dienos priima Savivaldybės administracijos direktorius. Direktoriaus įsakymo projektą rengia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi specialistai.

17. Nesant galimybės iš karto pasiūlyti pasinaudoti Kompensacija Tvarkos 8 ir 10  punktuose nurodytiems asmenims (šeimoms), asmenys informuojami apie tai per 5 darbo dienas raštu, nurodant priežastį ir galimybę Kompensacija pasinaudoti vėliau.

18. Jeigu nustatoma, kad asmuo (šeima) neturi teisės į Kompensaciją, jis apie tai informuojamas raštu per 10 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

19. Kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu Savivaldybės administracijos direktorius priėmė sprendimą mokėti Kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo pasiūlyti pasinaudoti Kompensacija priėmimo dienos.

20. Asmenims ir šeimoms Kompensacija mokama už praėjusį mėnesį.

21. Kompensacija pervedama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio dvidešimt penktos kalendorinės dienos nuomininkui arba rašytiniu nuomininko prašymu tiesiogiai nuomotojui.

22. Vienos dienos Kompensacijos dydis apskaičiuojamas asmeniui (šeimai) padalijant apskaičiuotą Kompensacijos dydį mėnesiui iš kalendorinio mėnesio, už kurį skaičiuojama Kompensacija, dienų skaičiaus.

23. Asmeniui (šeimai), išsinuomojusiam būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra didesnis kaip 8 kvadratiniai metrai, Kompensacija mokama tik už 8 kvadratinius metrus. Kompensacija negali viršyti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio.

2017 m. kovo 31  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-104 redakcija  

24. Asmenys ar šeimos, gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašų.

2017 m. kovo 31  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-104 redakcija  

                     

III. KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO STABDYMAS, NUTRAUKIMAS IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMAS

 

25. Asmenims (šeimoms) Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas ir asmenys (šeimos) išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kai:

25.1. asmuo (ar šeimos narys) įsigyja būstą nuosavybės teise, išskyrus atvejus, nurodytus Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

25.2.  deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius;

2017 m. kovo 31  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-104 redakcija  

25.3. asmuo ar šeima, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos), nepateikė turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka;

25.4. pasibaigia Nekilnojamojo turto registre įregistruota ir nepratęsiama ar nesudaroma nauja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis;

25.5. asmuo ar šeima pateikia rašytinį prašymą nutraukti kompensacijos mokėjimą.

26. Asmenys (šeimos), kuriems mokama Kompensacija, per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo privalo pranešti Savivaldybės administracijai apie šeimos narių pasikeitimą, gyvenamosios vietos pakeitimą, būsto įsigijimą, materialinės padėties pasikeitimą, kuris lemia įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių viršijimą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarties pasibaigimą arba teisės į Kompensaciją praradimą.

27. Asmenys (šeimos), kuriems mokama Kompensacija, kiekvienais metais Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka privalo deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą ir pajamas ir pateikti deklaraciją Savivaldybės administracijai per mėnesį nuo šiame įstatyme nustatyto deklaravimo laikotarpio pasibaigimo dienos.

28. Jeigu asmuo (šeima), pasibaigus būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutarčiai, nepraranda teisės į Kompensaciją, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalis asmeniui ar šeimai, pateikus prašymą, kompensuojama pagal naują Nekilnojamojo turto registre įregistruotą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Šiuo atveju asmenys ir šeimos prašymą tęsti Kompensacijos mokėjimą ir naują sutartį Savivaldybės administracijai turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ankstesnės sutarties  pasibaigimo dienos. Prašymas registruojamas Savivaldybės administracijoje. Nepateikus tokios sutarties per nustatytą laikotarpį, asmuo (šeima) išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašo.

29. Nustačius, kad asmenys (šeimos), kreipdamiesi dėl Kompensacijos, pateikė Savivaldybės administracijai neteisingus duomenis, reikalingus teisei į Kompensaciją nustatyti ir ją mokėti, ir asmenys (šeimos), kurie Kompensacijos mokėjimo laikotarpiu per mėnesį nepranešė apie Tvarkos 26 punkte nurodytas aplinkybes, neteisėtai gautą Kompensaciją turi grąžinti visą iš karto arba dalimis.

30. Asmenys (šeimos), pageidaujantys grąžinti permokėtą Kompensaciją dalimis, pateikia Savivaldybės administracijai rašytinį prašymą, kuriame nurodo laikotarpį, per kurį ketina grąžinti permokėtą Kompensaciją, ir nurodo kas mėnesį grąžinamų lėšų dydį. Sprendimą dėl Kompensacijos grąžinimo dalimis priima Savivaldybės administracijos direktorius.

31. Asmenys (šeimos), kuriems mokama Kompensacija ir kurie pasikeitus aplinkybėms, nustatytoms Tvarkos 26 punkte, per mėnesį laiko apie tai nepranešė, permokėta Kompensacija apskaičiuojama nuo kito kalendorinio mėnesio, kuris eina po aplinkybių atsiradimo  mėnesio, pirmos dienos ir grąžinama visa iš karto arba pagal Tvarkos 30 punkte nurodytą prašymą dalimis.

32. Tvarkos 25.2 ir 25.3 punktuose nustatytais atvejais permokėta Kompensacija apskaičiuojama nuo einamųjų metų sausio 1 dienos, išskyrus atvejus, nustatytus aprašo 29 punkte. 

33. Asmenims (šeimoms), kurių įsiskolinimas už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą viršija 3 mėnesių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartyje nustatyto nuomos mokesčio sumą, Kompensacijos mokėjimas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu stabdomas, iki bus padengtas įsiskolinimas arba pateikta Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Kompensacijos mokėjimas atnaujinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, asmeniui ar šeimai pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad įsiskolinimas padengtas, arba pateikta Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodyta garantija, atitinkanti įsiskolinimo sumą. Atnaujinus Kompensacijos mokėjimą, Kompensacija išmokama ir už visą laikotarpį, kai Kompensacijos mokėjimas buvo sustabdytas. Šiuo atveju asmenys (šeimos) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo sprendimo sustabdyti Kompensacijos mokėjimą dienos turi padengti įsiskolinimą ar Savivaldybės administracijai pateikti nurodytą garantiją.

       34. Jei asmenys (šeimos), nurodyti Tvarkos 33 punkte, per tris mėnesius nuo sprendimo sustabdyti Kompensacijos mokėjimą dienos nepadengia įsiskolinimo ar nepateikia Civilinio kodekso 6.90 straipsnyje nurodytos garantijos, atitinkančios įsiskolinimo sumą, Kompensacijos mokėjimas nutraukiamas ir asmenys (šeimos) išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašų.

       35. Klausimus, susijusius su Kompensacijų mokėjimo nutraukimu, stabdymu ir atnaujinimu, nagrinėja Komisija ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.

       36. Sprendimą dėl permokėtos Kompensacijos grąžinimo priima Savivaldybės administracijos direktorius.

       37. Asmenis (šeimas) apie Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus dėl Kompensacijos mokėjimo nutraukimo, stabdymo ir atnaujinimo Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi darbuotojai  informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                     

38. Asmenų ir šeimų, gaunančių Kompensaciją, sąrašai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt.

39. Savivaldybės administracija gali sudaryti Fizinių ir juridinių asmenų, pageidaujančių asmenis ir šeimas, turinčius teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomos pagrindais aprūpinti būstu, nuomojamų būstų sąrašą. Informacija apie tokius būstus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt.

40. Tai, kas nenustatyta Tvarkoje, sprendžiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

_____________________

 

 

 

 

Į pradžią