Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-436 2015-11-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2015 m.  lapkričio 20 d.

sprendimu Nr. T3-436                                                                                                   

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarka (toliau – Tvarka) nustato Vilniaus rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) būsto ir socialinio būsto nuomos tvarką.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

3. Tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Įstatyme:

3.1. savivaldybės būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės būsto fondo sąrašą;

3.2. socialinis būstas – į savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą įtraukto savivaldybės būsto fondo dalis. Pagal Įstatyme nustatytas sąlygas prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, gydymo ar globos (rūpybos) įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis;

3.3. šeima – sutuoktiniai ir, jeigu turi, jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikiai), taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likęs (likę) gyventi jų vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikas (įvaikis) (vaikai (įvaikai) iki 18 metų. Į šeimos sudėtį taip pat įskaitomi nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose ir kitose formaliojo švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės formos studijų programas (studentai), taip pat bendrojo ugdymo mokyklas baigę pilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, taip pat asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais, arba asmenys, teismo pripažinti neveiksniais ir likę gyventi su savo tėvais, jeigu jiems nustatyta globa. Šeimos nariais gali būti laikomi sutuoktinių ar asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai).

 

II. SOCIALINIO BŪSTO IŠNUOMOJIMAS

 

4. Socialinis būstas nuomojamas asmenims (šeimoms), Įstatymo 16 straipsnyje nustatyta tvarka įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau – Sąrašas). Sąrašas sudaromas ir tikslinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

5. Savivaldybės administracijos seniūnijos raštu informuoja Savivaldybės administraciją apie jų teritorijoje esantį laisvą, tinkamą gyventi Savivaldybės būstą.

6. Klausimus dėl socialinio būsto išnuomojimo asmenims, nurodytiems Tvarkos 4 punkte, nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Savivaldybės socialinio būsto nuomos komisija (toliau - Komisija), atsižvelgdama į Įstatymo 15 straipsniu patvirtintus socialinio būsto naudingojo ploto, tenkančio vienam asmeniui ar šeimos nariui, normatyvus bei į asmens (šeimos) eilės numerį sąraše.

7. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi specialistai, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, rengia ir išsiunčia kandidatams pranešimus apie galimybę išsinuomoti socialinį būstą. Pranešimas gali būti adresuojamas vienam ar keliems kandidatams vienu raštu. Kandidatai raštu įspėjami, kad pagal Įstatymo 9 straipsnio 4 dalį asmenys ir šeimos, kuriems Įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į Savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Pranešimai siunčiami registruotu paštu.

8. Asmenys, kuriems išsiųstas pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą, privalo per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos pranešti apie sutikimą at nesutikimą išsinuomoti socialinį būstą.

9. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į Savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.

          10. Asmuo, pageidaujantis išsinuomoti pasiūlytą socialinį būstą, prie prašymo privalo pridėti papildomus dokumentus arba pareikšti raštišką sutikimą, kad Savivaldybės administracija įstatymo nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų jo (šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų:

10.1.  pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro;

10.2. pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;

10.3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (arba neturimą) nekilnojamąjį turtą (Vilnius, Lvovo g. 25).

11. Socialinis būstas asmenims (šeimoms), įrašytiems į Sąrašą, išnuomojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymo projektą rengia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi darbuotojai.

12. Savivaldybės būstas gali būti išnuomojamas socialinio būsto nuomos sąlygomis ir neįrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą asmenims ir šeimoms, netekusiems turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis; šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų; šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų; šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus); neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką (vaikus); šeimoms, auginančioms vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis; šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, jeigu šie asmenys ar šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo būsto.

13. Asmenys, nurodyti Tvarkos 12 punkte, pateikia Savivaldybės administracijai  prašymą ir dokumentus, nurodytus Tvarkos 10 punkte, arba sutikimą, kad Savivaldybės administracija įstatymo nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų asmens (šeimos) duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų. Papildomai būtina pateikti šiuos dokumentus:

13.1. asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Vilnius, Ulonų g. 2);

13.2. netekusieji turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių – Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažymą apie būsto sunaikinimą bei dokumentus, įrodančius, kad sunaikintas būstas nuosavybės teise priklausė pareiškėjui ir pareiškėjas jame gyveno iki jo netekimo;

13.3. šeimos, auginančios penkis ar daugiau vaikų, bei šeimos, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų – vaikų gimimo liudijimų kopijas;

13.4. asmenys, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, šeimos, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus), neįgalieji, vieni auginantys vaiką (vaikus), šeimos, auginančios vaikus, kai ne mažiau kaip dviem vaikams yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, ir šeimos, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis – neįgalumą bei darbingumo lygį patvirtinančius dokumentus.

14. Asmenų ir šeimų, nurodytų Tvarkos 12 punkte, prašymai ir dokumentai teikiami svarstyti Komisijai. Pritarus komisijai, Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi specialistai įrašo asmenis (šeimas) į socialinio būsto išnuomojimo ne eilės tvarka sąrašą pagal prašymo bei dokumentų įregistravimo datą.

15. Sprendimą dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo socialinio būsto nuomos sąlygomis asmenims ar šeimoms, nurodytiems Tvarkos 12 punkte, priima Savivaldybės taryba.

16. Savivaldybės tarybos sprendimo projektą rengia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi specialistai, remdamiesi Komisijos pasiūlymu.

17. Informacija apie per praėjusius metus išnuomotus Savivaldybės socialinius būstus pagal Tvarkos 4 punkte nurodytą sąrašą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt kiekvienais metais iki sausio 15 d. Skelbiamoje informacijoje nurodomi – asmenys (šeimos), kuriems išnuomotas Savivaldybės socialinis būstas, suteikto būsto naudingasis plotas, kambarių skaičius, socialinio būsto nuomininkų šeimos narių skaičius.

18. Informacija apie Tvarkos 12 punkte nurodytais atvejais išnuomotus būstus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt per 10 kalendorinių dienų nuo priimto sprendimo. Skelbiamoje informacijoje nurodomi - būsto išnuomojimo pagrindas, suteikto būsto naudingasis plotas, kambarių skaičius, socialinio būsto nuomininkų šeimos narių skaičius.

 

 

III. SAVIVALDYBĖS BŪSTO IŠNUOMOJIMAS NE SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGOMIS

 

19. Savivaldybės būstas nuomojamas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, kai  gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal galiojusį Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą.

20. Savivaldybės būstas išnuomojamas ne socialinio būsto nuomos sąlygomis Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais:

20.1. pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.603 straipsnį, kai patuštintos Savivaldybės gyvenamosios patalpos priskiriamos prie greta esančių nuomojamų patalpų;

20.2. pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.615 - 6.616 straipsnius Savivaldybės būsto nuomininkams, iškeliamiems iš gresiančių sugriūti arba tapusių netinkamais gyventi gyvenamųjų namų, prireikus jų kapitaliniam remontui ar rekonstrukcijai, kai remontas ar rekonstrukcija negalimi neiškėlus nuomininkų. Jei gyvenamoji patalpa išlieka, kitos patalpos suteikiamos namo ar buto remonto ar rekonstrukcijos laikotarpiui;

20.3.   pagal Įstatymo 20 straipsnio 6 dalį, kai asmens (šeimos), nuomojančio socialinį būstą, deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jeigu asmens (šeimos) prašymu Savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį Savivaldybėje, priėmė sprendimą šį būstą nuomoti kaip Savivaldybės būstą už rinkos kainą;

2017 m. kovo 31  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-105 redakcija

20.4. pagal Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kai kambariai ir butai, kurie sudaro tik vieną patalpą su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduotame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams arba kai Savivaldybės administracija, remdamasi Savivaldybės būsto remonto ar rekonstrukcijos ekonomiškam nenaudingumui nustatyti komisijos pasiūlymu, priima sprendimą priskirti ekonomiškai nenaudingas remontuoti ar rekonstruoti patalpas  prie greta esančių būstų, jeigu šių būstų savininkai pageidauja jas pirkti;

21. Tvarkos 20.1-20.2, 20.4 punktuose nurodytais atvejais Savivaldybės gyvenamųjų patalpų suteikimą inicijuoja Savivaldybės administracijos atitinkamos seniūnijos seniūnas.

22. Asmenys (šeimos), atsiradus aplinkybėms, suteikiančioms teisę į Savivaldybės būsto nuomą pagal Tvarkos 20.1-20.2, 20.4 punktus, kreipiasi raštu į Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūną arba į Savivaldybės administraciją dėl Savivaldybės būsto išnuomojimo ne socialinio būsto nuomos sąlygomis. Prie prašymo išnuomoti būstą pareiškėjas gali pateikti papildomus dokumentus arba pareikšti raštišką sutikimą, kad Savivaldybės administracija įstatymų nustatyta tvarka tvarkytų ir gautų jo (šeimos narių) asmens duomenis ir informaciją iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų:

22.1.  pažymą apie šeimos sudėtį iš Gyventojų registro;

22.2. pažymą iš seniūnijos apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;

22.3. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (Vilnius, Lvovo g. 25).

23. Savivaldybės administracija pareiškėjų gautų prašymų kopijas pagal Tvarkos 20.1-20.2, 20.4 punktus persiunčia seniūnijai. Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas, gavęs nurodytus prašymus, teikia Savivaldybės administracijai pasiūlymą dėl gyvenamųjų patalpų išnuomojimo bei  papildomą informaciją (dokumentus) apie patalpas.

24. Sprendimą dėl savivaldybės būsto išnuomojimo ne socialinio būsto nuomos sąlygomis pagal Tvarkos 20.1-20.2, 20.4 punktus priima Savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl patalpų išnuomojimo rengia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus atsakingi specialistai, įsakymo projektas suderinamas su seniūnu.

 

IV. SAVIVALDYBĖS IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

25. Socialinio būsto nuomos sutartį (Tvarkos 1 priedas) su nuomininkais sudaro Savivaldybės administracijos seniūnijų atsakingi darbuotojai, remdamiesi Savivaldybės tarybos sprendimu (jeigu būstas nuomojamas asmenims ar šeimoms pagal Tvarkos 12 punktą) ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (jeigu būstas nuomojamas asmenims ar šeimoms pagal Tvarkos 4 punktą).

26. Savivaldybės būsto, išnuomoto  ne socialinio būsto nuomos sąlygomis, nuomos sutartį (Tvarkos 2 priedas) su nuomininkais sudaro Savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai, kurių balanse apskaitomas Savivaldybės būstas, remdamiesi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (jeigu būstas nuomojamas asmenims ar šeimoms pagal Tvarkos 20 punktą).

27. Nuomos sutartis pasirašo nuomotojas (Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas) ir nuomininkas. Nuomotojo ir nuomininko pasirašytą sutartį tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Sutartys registruojamos Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje.

28. Savivaldybės administracijos seniūnijos atsakingi darbuotojai patvirtintas sutartis teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

29. Socialinio būsto nuomininkai privalo informuoti apie savo pasikeitusius duomenis (šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, įsigytas gyvenamąsias patalpas ir kt.) ir kiekvienais metais iki gegužės 1 d. deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

30. Jeigu socialinio būsto nuomininko (-ų) deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios,  vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršijo Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius ir asmens (šeimos) prašymu Savivaldybės taryba, įvertinusi socialinio būsto poreikį Savivaldybėje, priėmė sprendimą šį būstą nuomoti kaip Savivaldybės būstą rinkos kainomis vadovaudamasi Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto.  

2017 m. kovo 31  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-105 redakcija  

31. Savivaldybės būsto nuomos sutarčių sudarymą, nuomos mokesčio surinkimą, apskaitą ir nuomos mokesčio mokėjimo kontrolę vykdo nuomotojas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Prašymai išnuomoti Savivaldybės būstą registruojami ir nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, Savivaldybės administracijoje patvirtinta bendra prašymų registravimo tvarka.

33. Ginčai dėl būsto nuomos sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

34. Tai, kas nereglamentuota Tvarkoje, sprendžiama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

 

Į pradžią