Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-549 2015-12-11
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PARENGTŲ  „ZRg“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS SUDERVĖS SENIŪNIJOJE IR „U“ ŽEMĖS NAUDOJIMO FUNKCINĖS ZONOS AVIŽIENIŲ, JUODŠILIŲ, NEMĖŽIO, PAGIRIŲ, RIEŠĖS, RUDAMINOS IR ZUJŪNŲ SENIŪNIJOSE BENDRŲJŲ PLANŲ PRILYGINIMO SAVIVALDYBĖS DALIES VIETOVĖS LYGMENS BENDRIESIEMS PLANAMS

 

2015 m. gruodžio 11 d. Nr.T3-549

Vilnius

 

 

 

  Vadovaudamasi 2013-06-27 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-407 3 str. 1 d. numatyta galimybe užbaigti teritorijų planavimo dokumentų rengimą pagal procedūras, įsigaliojusias nuo 2014 m. sausio 1 d., remdamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 str. 3 d., 15 str. 3 d., 34 str. 2 d., 35 str. 3 d., atsižvelgdama į tai, kad „ZRg“ funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje teritorijos bendrojo plano ir „U“ funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose bendrojo plano rengimas užtruko ir planavimo procedūrų metu pasikeitė bendrųjų planų rengimą reglamentuojantys teisės aktai, į tai, kad, pagal Vilniaus rajono bendrąjį planą, Sudervė, Avižieniai, Juodšiliai, Nemėžis, Pagiriai, Riešė, Rudamina, Zujūnai, atitinkantys miestelių apibūdinimą, yra numatyti pagrindiniais seniūnijų centrais ir miesteliais, ir į tai, kad jau parengtų „ZRg“ funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje teritorijos ir „U“ funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose teritorijų bendrųjų planų sprendiniai atitinka šiuo metu galiojančiame Teritorijų planavimo įstatyme savivaldybės dalies vietovės lygmens bendriesiems planams keliamus reikalavimus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.             Prilygintus ir viešai apsvarstytus Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Sudervės, Zujūnų gyvenviečių, kurios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytos kaip miesteliai ir pagrindiniai seniūnijų centrai, bendruosius planus kartu su jų įtakos zonų konkretizuotais sprendiniais prilyginti:

1.1.           „ZRg“ funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje teritorijos bendrąjį planą savivaldybės dalies vietovės lygmens bendrajam planui;

1.2.           „U“ funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose teritorijų bendrąjį planą savivaldybės dalies vietovės lygmens bendrajam planui;

2.         Užbaigti 1 p. nurodytų bendrųjų planų baigiamąjį etapą pagal teritorijų planavimo tvarką, įsigaliojusią nuo 2014 m. sausio 1 d.  

2017 m. kovoo 31  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-149 redakcija 

3.              Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

3.1.   išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai;

3.2. šį sprendimą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės tinklalapyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

 

 

 

 

 

4.  Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

5.  Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vedėjo pavaduotoja

A. Ercmonaitė

 

Į pradžią