Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-476 2017-12-20
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. T3-476

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 p. ir 32 p., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017-08-31 raštą Nr. A33(3)-38, siekdama skatinti rajono gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.        Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo naują redakciją (pridedama).

2.        Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją:

2.1. kiekvienų metų rajono biudžete suplanuoti lėšas rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbams, kuriuos inicijuoja fiziniai ir juridiniai asmenys;

2.2. paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre;

2.3. kontroliuoti tvarkos aprašo vykdymą.

3.        Nustatyti, kad 1 p. nurodytas aprašas netaikomas, kai yra pasirašyta Detaliojo planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartis.

4.        Pripažinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T3-35 „Dėl susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ netekusiu galios.

 

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                               Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos skyriaus vyr. specialistė

Rasa Kiseliovaitė, tel. 273 4691

Dokumento priedai:
T3-476 - DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T3-476 - DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T3-476 - DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T3-476 - DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO, DALYVAUJANT FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, TVARKOS APRAŠO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Į pradžią