Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T3-104 2019-03-29
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-104

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI, SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI IR ŠIEMS KELIAMS INVENTORIZUOTI, NAUDOJIMO IR SKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau tekste – Programa) finansavimo lėšų, skirtų Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašas (toliau– Aprašas) nustato Programos finansavimo lėšų, skirtų Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti, paskirstymo tvarką, panaudojimą ir atsiskaitymą už asignavimus.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m vasario 13 d.. nutarimu Nr. 148 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šiuo Aprašu siekiama užtikrinti Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) gerą būklę ir labiausiai tinkamą Programos lėšų, skirtų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti, paskirstymą ir naudojimą.

 

II. LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 

4. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) naudojamos:

1) keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

2) keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

3) tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, pralaidoms projektuoti, apskaityti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

4) apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

5) kelio juostoje esantiems paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiams ir lietaus kanalizacijai įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6) techninėms eismo reguliavimo ir kitoms inžinerinėms saugaus eismo priemonėms projektuoti, įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

7) kelių skubaus taisymo (remonto) ar rekonstravimo dėl avarijos grėsmės, taip pat avarijos ar stichinės nelaimės padarinių likvidavimo išlaidoms kompensuoti;

8) apšvietimui keliuose įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti);

9) kelio juostoje esančioms automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

10) šaligatviams, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takams įrengti, projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

11) institucijų ar įstaigų, atsakingų už vietinės reikšmės viešuosius kelius, paskoloms, naudojamoms vietinės reikšmės viešiesiems keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), grąžinti ir palūkanoms mokėti

12) automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti;

13) kelių techninei priežiūrai ir projektų vykdymo priežiūrai atlikti;

14) istorinėms kelių ir gatvių (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo) vertybėms išsaugoti.

15) padengti savivaldybės lėšų daliai vykdant vietinės reikšmės kelių tiesimą dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims.

 

III. LĖŠŲ PASKIRSTYMO TVARKA

 

5. Programos finansavimo lėšos, skirtos Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti ir šiems keliams inventorizuoti, paskirstomos šia tvarka:

5.1. 20 proc. skiriama svarbių savivaldybei objektų įtrauktų į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą  ar pradėtiems iš KPPP tikslinių ar rezervo lėšų finansuoti;

5.2. 8 proc. skiriama kelių techninei inventorizacijai atlikti, padengti savivaldybės lėšų daliai vykdant vietinės reikšmės kelių tiesimą dalyvaujant fiziniams bei juridiniams asmenims, kitiems neatidėliotiniems darbams (projektuoti, techninei priežiūrai, avariniams darbams bei kt.);

5.3. 72 proc. skiriamas seniūnijoms:

5.3.1. 5 % lėšų skiriama Nemenčinės miesto seniūnijai;

5.3.2. 95 % skirtų lėšų paskirstoma seniūnijoms (išskyrus Nemenčinės m. sen.) vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, kurios paskirstomos:

- 50 % pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių;

- 50 % pagal seniūnijai priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgį;

 

IV. DARBŲ IR PASLAUGŲ VYKDYMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

 

6. Einamųjų metų kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo paraiškas seniūnai pateikia savivaldybės administracijai ne vėliau kaip iki kovo 10 dienos, nurodydami siūlomiems objektams prioriteto tvarką.

Paraiškose seniūnai nurodo motyvus ar faktines aplinkybes, pagal kurias prioritetine tvarka yra siūlomas finansuoti objektas, taip pat nurodo, kad siūlomas finansuoti objektas buvo apsvarstytas seniūnaičių sueigose ir svarstymo rezultatai įforminti protokolais, kurie teikiami kartu su paraiškomis.

Paraiškose siūlomi objektai tūrėtų būti teikiami eilės tvarka, pirmenybę teikiant:

  1. gatvėms/keliams, tiesiogiai vedančioms prie visuomeninių objektų (kultūros namai, vaikų darželiai, mokyklos, bažnyčios ir t.t.);
  2. gatvėms/keliams, kurių remonto apimtis mažesnė lyginant su kitais siūlomais finansuoti objektais;
  3. gatvėms/keliams, kuriuose įrengti inžineriniai tinklai;
  4. gatvėms/keliams, kuriuose eismas intensyvesnis, jeigu atlikti siūlomų finansuoti objektų eismo intensyvumo skaičiavimai;
  5. gatvėms/keliams, kuriose veda į teritorijas, užstatytas daugiau kaip 2/3 suplanuotų užstatyti teritorijų;
  6. gatvėms/keliams, jų atkarpoms, kurios kelia grėsmę saugiam eismui;
  7. tęstiniams objektams.

 

7. Savivaldybei gavus Programos finansavimo lėšų, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu tvirtina lėšų paskirstymą finansavimui seniūnijoms pagal aprašo 5.3 punkte nustatytus kriterijus. Avariniams ir nenumatytiems darbams vykdyti administracijos direktorius įsakymu papildomai gali skirti lėšų atskiroms seniūnijoms iš lėšų, numatytų kitiems darbams.

8. Rangovai darbams vykdyti ir paslaugų teikėjai parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

9. Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai atsakingi už objektų ir poreikio, skirti lėšas, nustatymą, derina atliktų darbų ir suteiktų paslaugų aktus (forma F2).

10. Savivaldybės administracijos Statybos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vykdo užsakovo funkcijas, rengia reikalingus dokumentus konkursams organizuoti, sutartims sudaryti, rengia sąmatas objektų sąraše numatytiems priežiūros ir remonto darbams, vykdo darbų kontrolę, organizuoja techninę priežiūrą ir atliktų darbų priėmimą. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo dokumentus (paraiškas) iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, teikiamus Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, pasirašo Statybos skyriaus vedėjas, jo nesant – vedėjo pavaduotojas.

11. Savivaldybės administracija, vadovaudamasi finansavimo sutartyse numatytomis sąlygomis ir terminais, atsiskaito su rangovais (tiekėjais), tvarko Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos programos lėšų paraiškas, programos sąmatas ir sąmatų įvykdymo ataskaitas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo rezervo lėšos naudojamos pagal su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašytų finansavimo sutarčių sąlygose nustatytus reikalavimus ir suderintus objektų sąrašus.

13. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

______________

 

 

 

Į pradžią