Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-168 2010-06-11
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO STRATEGINIŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO STRATEGINIŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMO IR PRIEŽIŪROS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2010 m. birželio 11 d. Nr.T3-168

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 16 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.57-2312), Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.        Sudaryti Vilniaus rajono strateginio planavimo komisiją:

1.1. Pirmininkas - Savivaldybės meras.

1.2. Pirmininko pavaduotojas – Savivaldybės mero pavaduotojas.

1.3. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: verslas, teritorijos planavimas).

1.4. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: ekonominė plėtra).

1.5. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: kaimas, vietinis ūkis ir teritorijos planavimas).

1.6. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: sveikatos ir socialiniai klausimai).

1.7. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkas (kuruojamos sritys: švietimas, kultūra, sportas ir jaunimo klausimai).

1.8. Narys - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas.

 

2012 m. gegužės  25  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-194  redakcija

 

2. Patvirtinti Vilniaus rajono strateginio planavimo komisijos reglamentą (pridedami).

3. Sudaryti Vilniaus rajono strateginio planavimo grupę:

            3.1. Pirmininkas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

            3.2. Pirmininko pavaduotojas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

3.3. Koordinatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas.

3.4. Narys - Biudžeto planavimo skyriaus vedėjas.

3.5.  Narys - Švietimo skyriaus vedėjas.

            3.6.  Narys - Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas.

            3.7.  Narys - Statybos skyriaus vedėjas.

            3.8.  Narys - Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.

3.9. Narys - Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjas.

3.10. Narys - Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas.

 

2012 m. gegužės  25  d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo  Nr.T3-194  redakcija

 

4. P r i p a ž i n t i netekusiu galios 2007 m. rugsėjo 21 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T3-249 „Dėl Vilniaus rajono 2008-2015 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo“.

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono

savivaldybės tarybos

2010 m. birželio 11 d.

sprendimu Nr.T3-168

 

STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS REGLAMENTAS

 

I. Bendrosios nuostatos

          1. Šis reglamentas nustato Vilniaus rajono strateginio planavimo komisijos (toliau – komisija) darbo tvarką.

          2. Komisija yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) patariamasis organas, kuris rengia pasiūlymus dėl Tarybos vykdomos politikos strategijos, jos strateginių tikslų, prioritetų ir jų įgyvendinimo.

          3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, kitais norminiais aktais ir šiuo reglamentu.

          4. Komisijos priimti sprendimai Tarybai yra rekomendaciniai.

          5. Komisijos darbą techniškai aptarnauja Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyrius.

 

II. Struktūra ir valdymas

          6. Komisiją sudaro pirmininkas, komisijos pavaduotojai ir jos nariai.

          7. Komisijos sudėtį tvirtina, keičia ir ją panaikina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

          8. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas arba jo nesant komisijos pavaduotojas.

          9. Prireikus komisija gali pasitelkti ir kitus asmenis, kurie patariamojo balso teise gali dalyvauti komisijos posėdžiuose.

 

          III. Komisijos funkcijos ir teisės

          10. Komisija vykdo šias funkcijas:

         10.1. teikia Tarybai pasiūlymus dėl Tarybos vykdomos politikos strategijos, jos strateginių tikslų, prioritetų ir jų įgyvendinimo;

10.2. teikia Tarybai pasiūlymus dėl Vilniaus rajono strateginių planų grupės veiklos;

10.3. prireikus svarsto ir kitus klausimus.

11. Komisija turi teisę:

11.1. gauti reikiamą informaciją ir siūlymus iš kitų institucijų;

11.2. kviesti į savo posėdžius Vilniaus rajono strateginių planų grupės narius;

11.3. kviesti į savo posėdžius suinteresuotus asmenis, rengusius komisijoje aptariamus Tarybos sprendimų projektus ar kitus klausimus, susijusius su strateginiu planavimu;

11.4. prireikus sudaryti darbo grupes svarbiems klausimams nagrinėti.

 

IV. Darbo organizavimas ir tvarka

          12. Komisijos pagrindinė veiklos forma yra posėdžiai.

          13. Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, jiems vadovauja komisijos pirmininkas arba jo nesant komisijos pavaduotojas.

          14. Komisijos sekretorius tvirtinamas ir jo pareigos nustatomos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

          15. Komisijos posėdžiai vyksta ir yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių.

          16. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo pirmininkas ir komisijos sekretorius. Protokolų kopijos išsiunčiamos visiems komisijos nariams. Protokolai ir posėdžiuose svarstytų klausimų medžiaga laikoma Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje.

          17. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančiųjų posėdyje narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

          18. Komisijos pirmininkas:

          18.1. šaukia komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja;

          18.2. rengia posėdžių darbotvarkę, rūpinasi komisijos veiklos klausimais;

          18.3. turi teisę nurodyti komisijos nariams atlikti privalomas užduotis;

          18.4. pasirašo komisijos posėdžių protokolus;

          18.5. atstovauja komisijai Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose;

          18.6. teikia Vilniaus rajono savivaldybės tarybai siūlymus dėl komisijos sudėties keitimo ar papildymo.

          19. Komisijos nariai turi teisę:

          19.1. iš anksto susipažinti su komisijos posėdžiui teikiamais dokumentais;

          19.2. siūlyti komisijai svarstytinus posėdyje klausimus.

          20. Jei ne mažiau kaip ketvirtis dalyvaujančių posėdyje komisijos narių pareiškia kitą nuomonę, tai turi būti įrašyta į protokolą ir skelbiama kartu su sprendimu.

 

V. Baigiamosios nuostatos

          21. Komisijos reglamentas, jų pakeitimai ir papildymai tvirtinami Tarybos sprendimu.

          22. Komisijos veikla nutraukiama Tarybos sprendimu.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią