Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-341 2019-08-09
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos

2019 m. -----------------d. sprendimu Nr.T3-

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

2.    Įstaigos pavadinimas – Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 188701817, buveinės adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

3.      Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4.    Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla. Tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė.

5.        Savininkė – Vilniaus rajono savivaldybė, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –Vilniaus rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Tarybos kompetencija:

5.1.       tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Tarnybos nuostatus;

5.2.       Savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį;

5.3.       nustato Tarnybos didžiausią valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičių;

5.4.        priima sprendimą dėl Savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų;

5.5.       svarsto Tarnybos metinė veiklos ataskaitą ir priima sprendimą dėl jos;

5.6.        nustato įstatymų numatytą darbo užmokestį Savivaldybės kontrolieriui.

6.    Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu bei savo dokumentų blankus, atsiskaitomąją sąskaitą banke.

7.    Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais, Valstybės kontrolės patvirtintomis metodikomis, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir šiais nuostatais.

8.    Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

9.    Tarnybos apskaitos tvarkymą, finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija, neviršydama Tarnybos išlaidų sąmatos. Tarnyba gali turėti ir kitų lėšų, gaunamų ir naudojamų teisės aktų nustatyta tvarka.

10.    Tarnybos vieši pranešimai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse.

 

II SKYRIUS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

11.    Tarnybos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

12.    Tarnybos uždaviniai:

12.1.   atlikti plane numatytus išorės finansinius ir veiklos auditus bei patikrinimus, rengti ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai įstatymuose nustatytais atvejais;

12.2.   vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

12.3.   tobulinti atliekamų auditų kokybę.

13.         Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

13.1.   atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės valdomose įmonėse;

13.2.   atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo, Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų, Savivaldybės turto apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinių auditą;

13.3.   kiekvienais metais iki liepos 15 dienos parengia ir reglamente nustatyta tvarka teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

13.4.   rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimus priimti reikalingas išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;

13.5.   rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

13.6.   rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

13.7.   atlieka įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktų lėšų arba perduoto turto auditą, siekiant nustatyti, ar teisėtai, tikslingai, ekonomiškai naudojamos lėšos, turtas;

13.8.   atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

13.9.   Valstybės kontrolės prašymu teikia Tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

13.10.    bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Savivaldybės administracijos Centralizuotu vidaus audito skyriumi.

 

 

 

 

III SKYRIUS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS PAREIGOS IR TEISĖS

 

14.    Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai privalo:

14.1.   gerbti subjekto, kurio veikla tikrinama, teises ir teisėtus interesus;

14.2.   neskelbti atlikto audito duomenų ir viešai jų nevertinti, kol nepasirašyta audito ataskaita;

14.3.   saugoti Tarnybos paslaptis;

14.4.   informuoti tiesioginį vadovą, jeigu įžvelgiama, kad, atliekant auditą ar patikrinimą, gali kilti viešų ir privačių interesų konfliktas;

14.5.   nuolat kelti savo kvalifikaciją.

15.    Kad būtų pasiekti veiklos tikslai ir atliktos funkcijos, Savivaldybės kontrolierius, Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis turi teisę:

15.1.   finansinio ir veiklos audito ar kitų kontrolės funkcijų atlikimo metu netrukdomi įeiti į audituojamo subjekto patalpas;

15.2.   gauti iš audituojamo subjekto finansiniam ir veiklos auditui ar kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus dokumentus, informaciją, duomenis bei jų kopijas, audituojamo subjekto vadovų ir kitų darbuotojų reikiamus rašytinius ir žodinius paaiškinimus;

15.3.   pagal valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;

15.4.   atliekamo audito metu pasinaudoti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, būtinais vidaus kontrolės vertinimui atlikti, jei audito subjektas ir tikslai sutampa;

15.5.   susipažinti su atliktų kitų išorės auditų Savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais;

15.6.   nurodyti audituojamų subjektų vadovams veiklos trūkumus ir nustatyti terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

15.7.   veiklos plane numatytam išorės finansiniam ir veiklos auditui atlikti ir (ar) atliktam auditui peržiūrėti gali bendradarbiavimo sutarčių pagrindu pasitelkti kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

15.8.   naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16.    Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis Kontrolės ir audito tarnybos metinių veiklos planu.

17.    Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.

18.    Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų darbo santykių teisiniai pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose.

19.    Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą. Savivaldybės kontrolieriui kadencijų skaičius nėra ribojamas.

20.    Savivaldybės kontrolierius:

20.1.        tvirtina Kontrolės ir audito tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus; Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Kontrolės ir audito tarnybos personalo valdymo funkcijas;

20.2.        pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, tvirtina Tarnybos vidaus darbo tvarkos, taisykles, metodines rekomendacijas bei kitus teisės aktus, susijusius su Tarnybos veikla, ir kontroliuoja jų vykdymą;

20.3.        planuoja Tarnybos veikla, rengia veiklos planą, gavęs Kontrolės komiteto pritarimą, jį tvirtina, kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

20.4.        kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka pateikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

20.5.        turi teisė dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

20.6.        valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti  Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

20.7.        imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

20.8.        nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

20.9.        įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

20.10.    Savivaldybės tarybos reglamente nustatyta tvarka ir terminais pateikia Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą; Kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

20.11.    Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

20.12.    atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

20.13.    sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti atliekant savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus, reikalingus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia Valstybės kontrolei duomenis apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

21.         Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

21.1.   Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka audituojamų subjektų eilinius ir veiklos plane nenumatytus veiklos bei finansinius auditus, vykdo kitus pavedimus ir užduotis;

21.2.   įstatymų nustatyta tvarka atsako už netinkamą jiems nustatytų funkcijų atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos audito išvados pateikimą.

 

V SKYRIUS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

22.    Kontrolės ir audito tarnyba savivaldybės biudžeto lėšas ir patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

23.    Kontrolės ir audito tarnybos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

24.    Tarnybos veiklos plano vykdymą svarsto Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas.

25.    Kontrolės ir audito tarnybos atliekamo audito išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

26.    Kontrolės ir audito tarnyba įstatymų nustatyta tvarka atsako už jiems nustatytų funkcijų netinkamą atlikimą, už nepagrįstos ar neteisingos išvados pateikimą.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.    Kontrolės ir audito tarnyba reorganizuojama ar likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

Į pradžią