Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-344 2019-08-13
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ 

2019 m. rugpjūčio       d. Nr. T3-
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2019 m. liepos 23 d. raštą Nr. SD-19-652 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (viešosios bibliotekos veiklai vykdyti) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą valstybės materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 62 440,01 Eur, likutinė vertė 62 440,01 Eur (pridedama).

2. Perduoti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn perimtą 1 punkte nurodytą turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Vilniaus rajono savivaldybės Centrinei bibliotekai.

3. Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T1-344 - DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (PRIEDAS)
Į pradžią