Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-345 2019-08-14
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL STUDENTO-REZIDENTO (ŠEIMOS GYDYTOJO) STUDIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio  d.  Nr. T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų apmokėjimo už studentų ir gydytojų rezidentų studijas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-1080, 5 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba                                         n u s p r e n d ž i a:

1.        Patvirtinti studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programą (1 priedas) bei studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programos trišalės sutarties formos pavyzdį (2 priedas).

2.        Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių Savivaldybės vardu pasirašyti studento-rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programos trišalę sutartį.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                           Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Vida Žvirblienė

L. e. savivaldybės gydytojo pareigas

Tel. 247 00 88

Į pradžią