Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-348 2019-08-16
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KiTų) PANAUDOJIMAS VILNIAUS R. NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELYJE“ ĮGYVENDINIMO

 

 

2019  m. rugpjūčio       d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu ir 18 straipsnio 1 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.       Pritarti Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželiui įgyvendinti projektą „Atsinaujinančio energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje“ pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimas) .

2.       Užtikrinti ir numatyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bendros projekto pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ vertės dalinį finansavimą iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – ne daugiau kaip 80 tūkst. Eur, Savivaldybės įnašas –  ne daugiau kaip 16 tūkst. Eur.

3.         Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

4.         Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių numatyti būtinas lėšas projektui įgyvendinti 2020 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio projekto veikloms, išvardytoms šio sprendimo 2 ir 3 punktuose, bendrai finansuoti.

5.         Laikyti netekusiais galios 2016 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimą Nr. T3-134 „Dėl projekto „Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas Vilniaus rajono Nemenčinės vaikų darželyje“ įgyvendinimo“.

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus

vyr. specialistė

Uršulia Seniut

tel. 275 2463

 

Dokumento priedai:
T1-348 - DĖL PROJEKTO „ATSINAUJINANČIO ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO AR KITŲ) PANAUDOJIMAS VILNIAUS R. NEMENČINĖS VAIKŲ DARŽELYJE“ ĮGYVENDINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią