Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-353 2019-08-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K.

 

2019 m. .............................. d. Nr. .....................

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 28 p., 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 str. 1 d., 3 d. 4 p., 6 d., 40 str. 1 d. 5 p., 7 p., remdamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 2.3 p., 2.5 p., 13.6 p., 81 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-11-13 nutarimu Nr. 1428 patvirtintų Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių 8.1 p., 10 p., 14 p., apsvarsčiusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos seniūno (toliau – Seniūnas) 2019-04-12 prašymą Nr. A38(1)-618 ir 2019-07-23 prašymą Nr. A38(1)-1120 bei pateiktus dokumentus Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.       Pritarti Seniūno prašymui suformuoti apie 0,7966 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., kaip visuomenės poreikiams skirtą teritoriją, parko teritorijai praplėsti (pridedama).

2.      Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1. inicijuoti žemės sklypo formavimo ir organizuoti kadastrinių matavimų atlikimo procedūras;

2.2. kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo naudojimo pagal panaudą ir/ar patikėjimo teise įteisinimo;

2.3. išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui;

2.4.        šį sprendimą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.

3.        Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                        Marija Rekst

Į pradžią