Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-354 2019-08-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

SPRENDIMO „DĖL PROJEKTO „Mozūriškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“ PROJEKTO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio _____ d.

Vilnius

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas – Mozūriškių dvaro sutvarkymas ir pritaikymas senųjų amatų centro reikmėms.

Projekto uždavinys – atlikti Mozūriškių dvaro sodybos dvarininko namo, įskaitant pirmą ūkinį pastatą, tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus, siekiant teikti aukštos kokybės besikeičiančius visuomenės ir tikslinių grupių poreikius atitinkančias šiuolaikinio senųjų amatų centro paslaugas.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Įgyvendinant investicinį projektą, Mozūriškių dvaro sodyboje numatoma įkurti senųjų amatų centrą ir teikti paslaugas, kurios prisidės prie lankytojų švietėjiškų, laisvalaikio praleidimo, komunikavimo ir bendravimo bei savirealizacijos poreikių įgyvendinimo. Šių paslaugų reikšmė didėja, kadangi auga poreikis didinti viešąsias paslaugas teikiančių institucijų atsakomybę socialinę visuomenės stabilizaciją ir socialinės įtampos mažėjimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, taip pat ir prevencijos nuo psichoaktyvių medžiagų vartojimo, nusikalstamumo didėjimą tarp nepilnamečių.

Projektas prisideda prie Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos, patvirtintos 2014 m. spalio 6 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-711, kurios pagrindinė paskirtis – užtikrinti kryptingą visų kultūros srities išteklių panaudojimą sumaniai, kuriančiai ir įtraukiai visuomenės tapatybei ir darnai stiprinti bei ekonominiam konkurencingumui skatinti, įgyvendinimo.

Projekto trukmė ne ilgesnė nei 48 mėn. Preliminari projekto vertė apie 1 072 142 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Valstybės investicijų 2020-2022 metų programą skirtą 100 000 Eur, savivaldybė įpareigota skirti ne mažiau kaip 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bei padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Specialistų išvadų bei vertinimų negauta.

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                           Dorota Korvin-Piotrovska

Į pradžią