Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-356 2019-08-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

Vilniaus rajono savivaldybės TARYBa

sprendimas

 

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN NEGYVENAMOSIOS PATALPOS DALĮ, ESANČIą vILNIAUS M. SAV., RINKTINĖS G. 50

 

2019 m.                     d. Nr. T3-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 str. 2 p., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 20, 21, 32 p. bei atsižvelgdama į valstybės įmonės Turto banko 2019-08-02 raštą Nr. (15.1-51)-SK4-8882 ,,Dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti neatlygintinai Vilniaus rajono savivaldybės (kodas 111104987, Rinktinės g. 50, Vilniaus m.) nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms (specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimas įstatymų nustatyta tvarka; statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 26088/41780 negyvenamosios patalpos dalį (nekilnojamo turto registro Nr. 10/399614, unikalus Nr. 1097-0017-4010:0001, paskirtis – administracinė), su bendro naudojimo patalpomis, iš viso 260,88 kv. m, esančią Vilniaus m., Rinktinės g. 50.

2. Įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto priėmimo – perdavimo aktą.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

Į pradžią