Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-361 2019-08-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO IR ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO

 

2019 m. rugpjūčio    d. Nr.T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-161 ir 2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A3-432 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 ,,Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-283 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti paskirstymo 2019 metais“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 101-176 ,,Dėl lėšų paskirstymo pasienio vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti 2019 metais“, remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T3-38 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“, Biudžeto  sudarymo  ir  vykdymo  tvarkos  aprašo, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės  tarybos  2011 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T3-248 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  48.1, 48.5 ir 48.6 punktais ir atsižvelgdama į Investicijų skyriaus vedėjo prašymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas 1136,6 tūkst. Eur (milijonu šimtu trisdešimt šešiais tūkstančiais šešiais šimtais eurų), iš jų: dotacija turtui įsigyti – 572 tūkst. Eur (penkiais šimtais septyniasdešimt dviem tūkstančiais eurų), dotacijas valstybės, perduotos savivaldybėms, funkcijoms atlikti - 27,8 tūkst. Eur (dvidešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais eurų), Europos Sąjungos, kitas tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas einamiesiems tikslams – 534,1 tūkst. Eur (penkiais šimtais trisdešimt keturiais tūkstančiais šimtu eurų), kitas pajamas – 2,7 tūkst. Eur (dviem tūkstančiais septyniais šimtais eurų).

2. Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto asignavimus 1136,6 tūkst. Eur (milijonu šimtu trisdešimt šešiais tūkstančiais šešiais šimtais eurų), iš jų pagal programas:

2.1. ekonominio konkurencingumo didinimo programą – 363,6 tūkst. Eur (trimis šimtais šešiasdešimt trimis tūkstančiais šešiais šimtais eurų), skiriant Savivaldybės administracijai investiciniams projektams.

2.2. švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programą – 9,4 tūkst. Eur (devyniais tūkstančiais keturiais šimtais eurų), skiriant Savivaldybės administracijai investiciniams projektams.

2.3. susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programą  – 580,7 tūkst. Eur (penkiais šimtais aštuoniasdešimt tūkstančių septyniais šimtais eurų), iš jų: 572,0 tūkst. Eur (penkis šimtus septyniasdešimt du tūkstančius eurų) skiriant Savivaldybės administracijai vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti ir rekonstruoti ir  8,7 tūkst. Eur (aštuonis tūkstančius septynis šimtus eurų) Savivaldybės administracijai investiciniams projektams.

2.4. valdymo programą – 13,2 tūkst. Eur (trylika tūkstančių dviem šimtais eurų), skiriant Savivaldybės administracijai investiciniams projektams.

2.5. kultūros, sporto ir turizmo vystymo programą – 41,3 tūkst. Eur (keturiasdešimt vienu tūkstančiu trimis šimtais eurų), skiriant Savivaldybės administracijai investiciniams projektams.

2.6. socialinės atskirties mažinimo programą – 128,4 tūkst.Eur (šimtu dvidešimt aštuoniais tūkstančiais keturiais šimtais eurų), iš jų:  100,6 tūkst. Eur (šimtu tūkstančių šešiais šimtais eurų) padidinti Savivaldybės administracijai investiciniams projektams, 62,0 tūkst. Eur (šešiasdešimt dviem tūkstančiais eurų) padidinti Socialinės rūpybos skyriaus asignavimus, skirtus socialinei globai asmenims su sunkia negalia, 34,2 tūkst. Eur (trisdešimt keturiais tūkstančiais dviem šimtais eurų) sumažinti švietimo įstaigoms asignavimus, skirtus paramai mokiniams pagal priedą (1 priedas).

3. Perskirstyti Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto administracijos asignavimus, skirtus savarankiškoms funkcijoms vykdyti, pagal priedą (2 priedas).

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė:                                                                                

Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja              

Marina Symonovič                                                              

Tel. 277 8299     

 

Dokumento priedai:
T1-361 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO IR ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (1 PRIEDAS)
T1-361 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO IR ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią