Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-359 2019-08-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T3-87 „DĖL 2019-2020 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO“ PRIEDO PAKEITIMO

 

 

2019 m. rugpjūčio    d. Nr. T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1. papunkčiu bei atsižvelgdama į Vilniaus r. Pagirių ,,Pelėdžiuko“ vaikų darželio 2019 m.  liepos 18 d. prašymą Nr. SR-69 Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-87Dėl 2019-2020 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ priedo 35 punktą ir išdėstyti jį taip:

 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai

 

35.

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis

4

IV modelis

 

 

2. Paskelbti sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

Savivaldybės merė

Marija Rekst

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

N. Ragucka

          

Į pradžią