Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-357 2019-08-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO GYVENTOJŲ, DEKLARUOJANČIŲ PASĖLIUS,  ŽEMĖS MOKESČIO SUMAŽINIMO

 

2019 m.  rugpjūčio  ..... d. Nr. .......

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 668 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl meteorologinių reiškinių padarytos žalos žemės ūkio sektoriui, ir siekdama palengvinti Vilniaus rajono ūkininkams, 2019 m. deklaravusiems žemės ūkio pasėlius Vilniaus rajone, patirtus nuostolius, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sumažinti 2019 m. žemės mokestį 50 procentų Vilniaus rajono gyventojams, 2019 m. deklaravusiems žemės ūkio pasėlius, už žemės ūkio paskirties žemės sklypus (žemės paskirties kodas 610, išskyrus mėgėjų sodų žemės sklypus ir apleistą žemę), esančius Vilniaus rajone.

                   2. Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administraciją iki 2019 m. rugsėjo 2 d. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai sąrašą gyventojų, atitinkančių sprendimo 1 punkto reikalavimus, ir šį Tarybos sprendimą.

                   3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė

                       Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Žemės ūkio skyriaus

Vedėjas Ruslan Narunec

Tel. 272 5299

Į pradžią