Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-370 2019-09-11
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠEIVAMEDŽIŲ G. IR ŽIRNIŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K.

 

 

2019 m. .............................  d. Nr. T3-...............

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p., 16 str. 2 d. 34 p., remdamasi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011-01-25 įsakymu Nr. 1V-57 patvirtinto Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo 6, 7, 10 p., atsižvelgdama į Mickūnų seniūnijos seniūno 2019-07-25, 2019-07-22 prašymus Nr. A34(1)-4295, A34(1)-4231 bei turėdama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019-08-14 pritarimą Nr. S1-325(1.7) ir Vilniaus rajono savivaldybės gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimams parinkti komisijos 2019-07-31 teikimą Nr. GK11, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.    Suteikti naujus gatvių pavadinimus Mickūnų seniūnijoje:

     Kairėnų k.- Šeivamedžių g. (1 priedas);

     Kairėnų k.- Žirnių g. (2 priedas).

2.    Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos duomenis perduoti Adresų registro tvarkymo įstaigai pagal patvirtintą formą;

2.2.  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų  nuo gauto Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus gatvių pavadinimus elektroniniu paštu šį pranešimą perduoti seniūnui bei sprendimo nuorašą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje, skelbimų lentoje, seniūnijos patalpose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

 

Dokumento priedai:
T1-370 - DĖL ŠEIVAMEDŽIŲ G. IR ŽIRNIŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K. (1 PRIEDAS)
T1-370 - DĖL ŠEIVAMEDŽIŲ G. IR ŽIRNIŲ G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K. (2 PRIEDAS)
Į pradžią