Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-657 2019-09-10
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIRĖNŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAIRĖNŲ KAIMO KVARTALO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. KADI -657

Vilnius

 

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 12 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 4 d., 27 str. 4 d., 6 d., 39 str. 3 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 306 p., 310 p., 311 p., Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-7, 31.1 p., Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96, 10 p., 11 p., Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 924 redakcija), atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-21 įsakymą Nr. KADI-160 „Dėl Kairėnų kaimo kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0500:17, kad. Nr. 4152/0500:21), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k.“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-20 įsakymą Nr. KADI-26 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. KADI-238 „Dėl Kairėnų kaimo kvartalo planavimo ir detaliojo plano rengimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4152/0500:17, kad. Nr. 4152/0500:21), esančiuose Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k. keitimo“ 1 priedo koregavimo“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018-08-08 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG78255, išnagrinėjusi UAB „Urbanistika“ projekto vadovės Rūtos Garuckienės (atestato Nr. ATP 1993) parengtą detaliojo plano projektą (TPD Nr. K-VT-41-16-168) ir apsvarsčiusi 2018-08-08 teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) pateiktą prašymą Nr. REG78263 bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pateiktą 2019-07-22 prašymą Nr. A34(1)-4224, 2019-09-04 prašymą Nr. A34(1)-5067: 

1.    T v i r t i n u  Kairėnų kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-41-16-168) planuojamos teritorijos apie 15,0000 ha plote, nustatant žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0500:17, kad. Nr. 4152/0500:21), kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0500:218), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., bei kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0500:221, kad. Nr. 4152/0500:217, kad. Nr. 4152/0500:216, kad. Nr. 4152/0500:210), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Dievoniškių g. 53, 53A, 53B, 59, naudojimo reglamentus (brėžiniai (1, 2 priedai) ir aiškinamasis raštas (3 priedas) pridedami).

2.    N u s t a t a u  kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypuose sodybinį užstatymą.

3.  Į p a r e i g o j u  planavimo iniciatorių įsigaliojus šiam įsakymui:

3.1. įrengti sklype vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius laikinai naudotis;

3.2.   sudaryti nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo sutartį dėl nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo ir priežiūros;

3.3. paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, prisijungti prie jų;

3.4.   pagal Detalųjį planą suprojektuoti ir įrengti infrastruktūrą bei akligatvių važiuojamąją dalį ir kitus jų elementus (šaligatvius, apšvietimą);

3.5.vadovautis tarnybų, suderinusių detaliojo plano projektą, sąlygomis ir išvadomis;

3.6.   kompensuoti už privačios miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, sumokant į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą piniginę kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2019-08-21 pažymą Nr. 102659 „Apie piniginę kompensaciją už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis“ (pažymos pateiktos TPDRIS);

3.7.   vykdyti 2019-07-10 Detaliojo planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartyje Nr. AD-66-(3.35) numatytus įsipareigojimus.

4.    P a v e d u:

4.1. Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje;

4.2.   Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pateikti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų patvirtinimo dienos, šį įsakymą paskelbti TPDRIS bei įsakymo nuorašą pasirašytinai įteikti planavimo iniciatoriui arba jam išsiųsti registruotu paštu.

5.       I n f o r m u o j u, kad:

5.1.   Detaliojo plano sprendiniai įgyvendinami teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. už infrastruktūros įrengimą savo lėšomis ir tolesnę eksploataciją pagal detalųjį planą bei už šio įsakymo 3 p. nurodytų įsipareigojimų vykdymą atsakingas sklypo (-ų) savininkas. Pasikeitus žemės sklypo (-ų) savininkui, sąlygas perima naujas savininkas;

5.3. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

5.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                           Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. 272 3771

Į pradžią