Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-382 2007-12-07
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO 2008-2015 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO 2008-2015 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2007 m. gruodžio 7 d. Nr.T3-382

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 15 ir 49 punktais, 2007-09-21 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-249 „Dėl Vilniaus rajono 2008-2015 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo“ 5 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Vilniaus rajono 2008-2015 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros tvarką (pridedama).

         

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės

tarybos 2007 m. gruodžio 7 d.

sprendimu Nr.T3-382

 

VILNIAUS RAJONO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus rajono 2008-2015 m. strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą, kuri sudaro sąlygas kontroliuoti plano įgyvendinimą, vertinti priemonių poveikį Vilniaus rajonui ir prireikus papildyti ar koreguoti strateginį planą.

2. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros tvarka apibrėžia plano įgyvendinimo institucinę struktūrą, kasmetinį įgyvendinimo darbų ciklą, įgyvendinimo rodiklių sistemą.

3. Šioje tvarkoje naudojamos sąvokos:

3.1.   Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius institucijos misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat veiklos priežiūra ir atsiskaitymas už rezultatus.

3.2.   Vilniaus rajono 2008-2015 m. strateginis planas (toliau – Strateginis planas) – tai ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta Vilniaus rajono vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės strategijai įgyvendinti.

3.3.   Vilniaus rajono bendrasis planas – kompleksinis planavimo dokumentas teritorijos naudojimo prioritetams, raidos tikslams ir strategijai nustatyti.

3.4.   Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) trejų metų strateginis veiklos planas – Vilniaus rajono savivaldybės veiklos vidutinės trukmės planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos analizę, suformuluota institucijos misija, strateginiai tikslai, aprašomos institucijos vykdomos programos ir nurodomos lėšos joms įgyvendinti.

3.5.   Strateginiai tikslai – siektini veiklos rezultatai, susiję su atitinkamais poreikiais, sąlygomis ir galimybėmis.

3.6.   Uždavinys – per nustatytą laikotarpį pasiekiamas ir įvertinamas atitinkamos veiklos rezultatas.

3.7.   Priemonė (projektas) (toliau vadinama – priemonė) – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas (veiksmai), kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai.

3.8.   Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie Strateginio plano strategijos įgyvendinimą.

3.9.   Vilniaus rajono strateginio planavimo komisija (toliau - Strateginio planavimo komisija) – Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės tarybos nariai.

3.10. Vilniaus rajono 2008-2015 m. strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupė (toliau - Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupė) – Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta darbo grupė, kurią sudaro Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybės biudžetinių įstaigų bei Savivaldybės viešųjų įstaigų atstovai.

3.11. Socialiniai ir ekonominiai partneriai – Vilniaus rajono interesų grupių (tarptautinių, valstybinių, privačių institucijų ir bendruomenių) atstovai. Prireikus kviečiami dalyvauti Strateginio planavimo komisijos, Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupės darbe.

4.   Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros tvarka rengiama ir įgyvendinama vadovaujantis:

4.1.     Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Vilniaus rajono 2008-2015 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo“ (Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 21 d. sprendimas Nr. T3-249);

4.2.     Vilniaus rajono bendrojo plano koncepcija ir jo sprendiniais;

 

4.3.     Strateginio planavimo metodika (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 827).

 

II. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA

 

5.   Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros objektai – misija, vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės bei rodiklių sistema, pagal kuriuos yra vykdoma Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra.

6.   Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros rezultatas – periodiškai teikiama ataskaita, kuri sudaryta iš einamųjų metų rodiklių, vykdymo tendencijų ir pasiūlymų dėl tolesnio Strateginio plano įgyvendinimo. Ataskaita rengiama Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros procese.

7.   Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro:

7.1.     politinis lygmuo;

7.2.     administracinis lygmuo;

7.3.     visuomenės lygmuo.

8.   Politinį Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros lygmenį sudaro:

8.1.     Savivaldybės taryba;

8.2.     Savivaldybės tarybos komitetai;

8.3.     Savivaldybės meras;

8.4.     Strateginio planavimo komisija.               

9.   Administracinį Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros lygmenį sudaro:

9.1.     Savivaldybės administracijos direktorius;

9.2.     Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupė;

9.3.     Savivaldybės administracijos Investicijų skyrius (toliau – Investicijų skyrius).

10. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros institucinės struktūros subjektų funkcijos:

10.1.   Savivaldybės taryba:

10.1.1. priima su Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra ir koregavimu susijusius sprendimus;

10.1.2. priima sprendimus dėl savivaldybės biudžeto ir kitų finansinių šaltinių, reikalingų Strateginiam planui įgyvendinti;

10.2.   Savivaldybės tarybos komitetai svarsto (pagal kompetenciją) su Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra ir koregavimu susijusius Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektus;

10.3.   priima sprendimus dėl Strateginio planavimo komisijos ir Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupės sudarymo ir jos sudėties keitimo.

10.4.   Strateginio planavimo komisija:

10.4.1. svarsto Investicijų skyriaus pateiktas metines Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitas bei suformuluoja išvadas dėl strateginio plano įgyvendinimo;

10.4.2. svarsto ir aprobuoja Savivaldybės komitetų ir tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų projektus, susijusius su:

10.4.2.1   Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra ir koregavimu;

10.4.2.2   Savivaldybės biudžeto ir kitais finansiniais ištekliais, reikalingais Strateginiam planui įgyvendinti.

10.4.3. Strateginio planavimo komisijos posėdžius kviečia, nustato jų vietą ir laiką bei jiems pirmininkauja Strateginio planavimo komisijos pirmininkas.

10.4.4. Strateginio planavimo komisijos grupės sprendimai įforminami protokolais.

10.4.5. Strateginio planavimo komisijos protokolus pasirašo Strateginio planavimo komisijos pirmininkas ir protokolavęs asmuo;

10.5.   Savivaldybės administracijos direktorius:

10.5.1. atsakingas už Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą;

10.5.2. pirmininkauja Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupei;

10.5.3. užtikrina, kad Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiami sprendimų projektai, susiję su šios tvarkos 10.4.2 ir 10.6.3 punktais, būtų raštiškai suderinti su Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupe ir Strateginio planavimo komisija.

10.6.   Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupė:

10.6.1. koordinuoja ir prižiūri Strateginio plano įgyvendinimą;

10.6.2. svarsto ir teikia siūlymus Strateginio planavimo komisijai svarbiais socialiniais, ekonominiais ir finansiniais klausimais;

10.6.3. nagrinėja Savivaldybės tarybos posėdžiams teikiamų sprendimų projektus, susijusius su:

10.6.3.1. Strateginio plano įgyvendinimu, įgyvendinimo priežiūra ir koregavimu;

10.6.3.2. Savivaldybės biudžeto ir kitais finansiniais ištekliais, reikalingais Strateginiam planui įgyvendinti;

10.6.4. sprendžia ir analizuoja planavimo ir finansavimo problemas;

10.6.5. Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupės posėdžius kviečia, nustato jų vietą ir laiką bei jiems pirmininkauja administracijos direktorius;

10.6.6. Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupės sprendimai įforminami protokolais.

10.6.7. Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupės protokolus pasirašo Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupės pirmininkas ir protokolavęs asmuo.

10.7.   Investicijų skyrius:

10.7.1. atlieka skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas, susijusias su Strateginio plano įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra;

10.7.2. techniškai aptarnauja Strateginio planavimo komisiją ir Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupę, rengia pasiūlymus, posėdžiams skirtus dokumentus, sudaro darbotvarkės projektą, surašo posėdžių protokolus;

10.7.3. kaupia ir saugo Strateginio planavimo komisijos ir Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupės posėdžių dokumentus;

10.7.4. apibendrina ir susistemina Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių, biudžetinių įstaigų bei kitų visuomeninių įstaigų ar visuomenės atstovų pateiktus pasiūlymus dėl Strateginio plano įgyvendinimo, įgyvendinimo priežiūros ir koregavimo. Apibendrinimus teikia Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupei;

10.7.5. rengia metines Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitas;

10.7.6. teikia pasiūlymus dėl mokymų, susijusių su Strateginio plano įgyvendinimu ir/arba įgyvendinimo priežiūra.

10.8.   Socialiniai ir ekonominiai partneriai, projektų rengėjai bei asmenys, kurie rengė ir įgyvendina Strateginį planą prireikus kviečiami dalyvauti Strateginio planavimo komisijoje ir Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupėje, gali turėti patariamąjį balsą. Pagal kompetenciją teikia informaciją ir pasiūlymus Investicijų skyriui dėl Strateginio plano įgyvendinimo, koregavimo ir metinių ataskaitų.

10.9.   Ekspertų grupė raštu teikia pasiūlymus Investicijų skyriui dėl atskirų sektorių plėtros bei Strateginio plano įgyvendinimo metinės ataskaitos parengimo;

10.10. visuomenės nariai raštu teikia pasiūlymus dėl Strateginio plano įgyvendinimo ir koregavimo Investicijų skyriui.

11.     Ekspertų grupės ar kai kurių jos narių darbas užsakomas pagal poreikius ir prireikus gali būti už jį sumokama.

 

III. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PROCESAS

 

12.     Strateginio plano įgyvendinimo priežiūros procedūrą sudaro:

12.1.   rodiklių apie Strateginio plano įgyvendinimą rinkimas;

12.2.   metinių rezultatų aptarimas;

12.3.   ataskaitų parengimas.

13.       Savivaldybė įgyvendina Strateginį planą, jo priemones įtraukdama į Savivaldybės trejų metų strateginį veiklos planą, kurio rengimą reglamentuoja atskiras dokumentas.

14.       Savivaldybės administracijos padalinių vedėjai, Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių vadovai, Savivaldybės biudžetinių įstaigų bei Savivaldybės viešųjų įstaigų vadovai savo įsakymais skiria už strateginį planavimą atsakingus asmenis, nustato jų asmeninę atsakomybę.

15.       Už strateginį planavimą atsakingi asmenys vykdo Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą – renka rodiklius apie Strateginio plano priemonių įgyvendinimą, analizuoja priemonių įgyvendinimo poveikį Vilniaus rajonui. Visa Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių, Savivaldybės biudžetinių įstaigų bei Savivaldybės viešųjų įstaigų surinkta informacija (statistikos bei apklausų duomenys ir pan.) pateikiama Investicijų skyriui iki datos nurodytos atskirame Administracijos direktoriaus įsakyme.                   

16.       Kasmet Investicijų skyrius parengia, Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupė aprobuoja, o Strateginio planavimo komisija svarsto Strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą, kurioje aprašoma praėjusių metų Savivaldybės veikla ir Strateginio plano įgyvendinimas bei jo poveikis Vilniaus rajonui.

17.       Metinę Vilniaus rajono strateginio plano įgyvendinimo ataskaitą tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės taryba.

18.       Kas trejus metus yra parengiama ataskaita, kurioje vizijos ir prioritetų lygmeniu vertinama Strateginio plano įgyvendinimo eiga ir poveikis rajono bei regiono plėtrai. Ataskaitų derinimo tvarka analogiška Strateginio plano metinių ataskaitų derinimo tvarkai.

 

IV. STRATEGINIO PLANO KOREGAVIMAS

 

19.     Strateginio plano koregavimas tai – procedūra, kurios metu Strateginio plano prioritetai, tikslai, uždaviniai arba priemonės yra papildomi naujais, keičiami arba atmetami.

20.     Strateginio plano uždaviniai ir priemonės gali būti keičiami ir peržiūrimi kasmet, tikslai ir prioritetai – ne dažniau negu kas treji metai.

21.     Pasiūlymus raštu dėl Strateginio plano koregavimo gali pateikti Savivaldybės tarybos nariai, Strateginio planavimo komisija, Savivaldybės administracijos direktorius, Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupė, Savivaldybės administracijos padalinių vadovai, Savivaldybės administracijos teritorinių padalinių vadovai, Savivaldybės biudžetinės įstaigos, Savivaldybės viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai, visuomenės nariai.

22.     Pasiūlymai dėl Strateginio plano keitimo teikiami raštu ir/arba elektroniniu paštu Investicijų skyriui. Pateikti pasiūlymai apsvarstomi Strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros darbo grupėje, Strateginio planavimo komisijoje, vieną mėnesį su Vilniaus rajono visuomene. Strateginio plano koregavimo projektai kartą per ketvirtį gali būti teikiami tvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybai. Strateginio plano pakeitimų projektai, kurie gali turėti įtakos ateinančių metų biudžetui, gali būti pateikti iki lapkričio 1 d. Ypatingos svarbos pasiūlymai išimties tvarka gali būti teikiami Vilniaus rajono savivaldybės tarybai svarstyti iki gruodžio 1d.

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią