Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T3-323 2009-09-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS

BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. T3-323

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr.21-617) 10 str. 5 d. 2 p., 11 str. 5 d., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 str. 19 p., 16 str. 2 d. 32 p., remdamasi 2001-12-19 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.133, 2007-03-23 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T3-74 ir apsvarsčiusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą 2009-09-18 Nr. A33-3785(25.1.1) „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, bendrojo plano rengėjų, UAB „Urbanistika“, 2009-09-08 raštu Nr. A32-4890 pateiktą Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano konkretizuotų sprendinių tekstinę ir grafinę dalis, Vilniaus apskrities teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2009-09-04 išduotą Teritorijos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-299, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. Šį sprendimą skelbti vietinėje spaudoje.

3. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo vietinėje spaudoje.

 4. Įpareigoti Bendrąjį skyrių šį sprendimą pasirašytinai įteikti visiems sprendime minimiems asmenims arba jiems išsiųsti registruotu paštu, išsiųsti vietinės spaudos redakcijai ir teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojui.

       5. Įpareigoti Bendrąjį skyrių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinius ir tekstą patalpinti Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

       6. Įpareigoti Ūkio skyrių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano brėžinius viešai eksponuoti savivaldybės patalpose.

 

Savivaldybės merė                                                                                                                 Marija Rekst

______________

 

 

 

 

 

 

 Parengė:

A.        Ercmonaitė

Į pradžią