Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A27(1)-599 2020-03-10
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KOMISIJOS SUDARYMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA:

Vilniaus rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. kovo mėn. ____d

įsakymu Nr. _________

 

KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ, KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

1. Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato kelių ir gatvių (toliau – Kelias) įtraukimo bei išbraukimo iš Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo (toliau – Sąrašas) Komisijos darbo tvarką.

2. Komisija taip pat gali nagrinėti klausimus dėl Kelio atkarpų pratęsimo, sutrumpinimo arba pavadinimo pakeitimo.

3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais, Kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) bei šiuo Reglamentu.

4. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu. Komisijos darbą organizuoja ir jam vadovauja Komisijos pirmininkas.

5. Šį Reglamentą tvirtina bei keičia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

6. Komisijos sudėtį ir jos pirmininką tvirtina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.

7. Komisiją sudaro 6 asmenys. Iš jų vienas Komisijos pirmininkas ir vienas Komisijos sekretorius. Komisijoje dalyvauja atitinkamos seniūnijos seniūnas.

8. Komisijos posėdžiai yra rengiami du kartus per metus (I ir IV ketvirtyje). Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas. Nesant Komisijos pirmininko arba sekretoriaus, posėdžio metu išrenkamas laikinas posėdžio pirmininkas arba sekretorius.

9. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 (keturi) komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

10. Neeilinis komisijos posėdis gali būti sušauktas, jeigu to prašo dauguma Komisijos narių arba Komisijos pirmininko iniciatyva.

11. Jeigu iki I ar IV ketvirčio pradžios nėra pateikta klausimų dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą, posėdis nesušaukiamas.

12. Jeigu klausimo svarstymas sukelia Komisijos nariui interesų konfliktą, jis turi šiuo klausimu nusišalinti.

13. Komisija išnagrinėja paraiškų pagrįstumą pagal Tvarkos aprašą.

14. Klausimas dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą svarstomas komisijoje, gavus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūno, fizinio arba juridinio asmens rašytinį prašymą. Prašymas gali būti laisvos formos. Klausimas dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą gali būti svarstomas ir Savivaldybės iniciatyva.

15. Kiekvienam siūlomam įtraukti Keliui yra užpildoma lentelė (1 priedas) ir parašoma išvada.

16. Komisija, nagrinėjanti prašymą dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą, tikrina siūlomo įtraukti Kelio atitikimą kriterijams, nurodytiems lentelėje (1 priedas). Komisijos išvados įforminamos protokolu.

17. Kai siūlomas įtraukti Kelias atitinka vieną pagrindinį kriterijų ir ne mažiau kaip 4 papildomus kriterijus, Kelias yra įrašomas į siūlomų Vilniaus rajono savivaldybės kelių ir gatvių sąrašą.

18. Kai Kelias neatitinka pagrindinio kriterijaus arba neatitinka 4 kriterijų, klausimas dėl jo nėra toliau nagrinėjamas ir teikiama neigiama išvada.

19. Pasikeitus situacijai klausimas dėl Kelio įtraukimo gali būti pakartotinai nagrinėjamas pateikiant naują prašymą.

20. Išvada dėl esamų Kelių pavadinimų pakeitimo, Kelio atkarpos pratęsimo ar sutrumpinimo surašoma į protokolą.

21. Išnagrinėjus visus prašymus, Komisijos sprendimai įforminami laisvos formos protokolu.

22. Komisijos protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

23. Pasirašius protokolą, yra ruošiamas siūlomų Kelių įtraukimo į Sąrašą projektas, kuris teikiamas Vilniaus rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

24. Sekretorius ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo protokolo pasirašymo, protokolą patalpina Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje.

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

1 priedas

Vilniaus r.,                                                                                                                                                                                

(Objekto vieta)

 

20........-......-..... , Nr. ........./.......

(Data, nagrinėjamo objekto eil. Nr.)

 

1 lentelė. Kelių įtraukimo kriterijai

El. Nr.

Kriterijaus pavadinimas

Taip

Ne

Pastabos

 

Pagrindinis

 

 

 

1.

Kelias yra valstybinėje žemėje/žemės priklauso Savivaldybei

 

 

 

 

Papildomi

 

 

 

1.

Kelio juosta yra ne mažesnė kaip 8 m (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 str. 2 d.)

 

 

 

2.

Kelias yra jungiamasis (jungia kitus Kelius ar gyvenvietes)

 

 

 

3.

Įrengta važiuojamoji dalis, atitinkanti Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19 (9 – 14 lentelė)

 

 

 

4.

Įrengta arba galima įrengti apsisukimo aikštelę (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 32 p. 5 pav. Minimali apsisukimo aikštelė 2 ašių sunkvežimiui)

 

 

 

5.

Kelias veda iki visuomeninės paskirties objektų

 

 

 

6.

Kelias veda prie kitos paskirties žemės (vienbučių ir dvibučių pastatų, komercijos ir pramonės teritorija), numatytos viešajame registre arba planuojamos pagal Kraštovaizdžio specialųjį planą bei jį patikslinančius dokumentus.

 

 

 

7.

Palei visą siūlomą Kelią yra suformuoti infrastruktūrai skirti žemės sklypai

 

 

 

8.

Kelias yra įregistruotas Registrų centre Nekilnojamojo turto registre (yra suteiktas statinio unikalus numeris).

 

 

 

Bendra suma

 

 

 

Išvada: Pagal esamus kriterijus Komisija pritaria/nepritaria (netinkamą variantą išbraukti), kad siūlomas Kelias būtų įtraukiamas į Sąrašą/išbraukiamas iš Sąrašo (netinkamą variantą išbraukti).

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Į pradžią