Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-87 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

Viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos

2019 metų  aiškinamasis raštas

 

2020 m. vasario  28 d.

Nemenčinė

 

 

 

I.     BENDROJI DALIS

 

Viešoji įstaiga Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, įstaigos ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Švenčionių g.80, Nemenčinėje, Vilniaus rajonas. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 186472451, įregistruota  1998 m.  birželio    26 dieną.

Banko rekvizitai:

a/s LT51 4010 0424 0004 3886, Luminor bankas;

a/s LT87 7300 0101 2618 1813, AB Swedbank.

Vidutinis sąrašinis 2019 metais darbuotojų skaičius - 107, iš jų gydytojai - 30, slaugytojų - 30, kitas medicinos personalas – 12,  kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu - 4, darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu - 8, kitas personalas - 23.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.

 Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigos veiklai vadovavo vyriausiasis gydytojas Olegas Kačanas, buhalterijos tarnybai - vyriausioji buhalterė Irina Dmitrijeva.

 VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 2019 metais kaip partneris, tęsia dalyvavimą investiciniuose projektuose ,,Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga“ bei „Antakalnio ir Nemenčinės poliklinikų pacientų srautų valdymas“.  Ataskaitiniais metais vykdant  projektą ,,Atsinaujinančio energijos šaltinio (saulės energijos) panaudojimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ įrengta saulės fotovoltinė elektrinė, vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ įsigyta dalis medicininės bei kompiuterinės įrangos, transporto priemonė, atliktas dalies patalpų remontas. Šie projektai finansuojami  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Įstaiga 2019 metais neturėjo savarankiškų padalinių ir filialų.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2019 metų gruodžio 31 d. Įstaigos turtas sudarė 777734,74 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 386189,79 Eur, trumpalaikis turtas – 391544,95 Eur. Sukauptas perviršis sudarė 305000,49 Eur, dalininkų kapitalas – 10807,75 Eur, finansavimo sumos – 90922,49 Eur, įsipareigojimai – 371004,01 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2019 metus sukaupė 31990,37 Eur perviršio.

Įstaigos ataskaitinis laikotarpis nuo 2019 01 01 d. iki 2019 12 31 d.

I.     APSKAITOS POLITIKA

 

1.    VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika 2019 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d.  Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2014 m. Įstaigos vyriausiojo gydytojo patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2.    Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant „Finvalda“ buhalterinę programą.

3.    2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Įstaiga 2014 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kuri įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Ataskaitiniais metais apskaitos politika nesikeitė.

4.    Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

5.    Įstaigoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis Įstaigos apskaitos politika minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

N= (V1 – V2)/T, kur

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V– ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti apskaitos politikoje.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Medicinos įranga  – 9 metai;

Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai – 4 metai;

Kitos mašinos ir įrenginiai – 24 metai;

Transporto priemonės (lengvieji automobiliai) – 9 metai

Baldai  – 11 metų;

Kompiuteriai ir jų įranga– 6 metai;

Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės – 7 metai;

Kita  biuro įranga – 9 metai;

Esminio pagerinimo darbai – 5 metai;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 5 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

6.    Įstaigoje Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP.  Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pagaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

N= (V1 – V2)/T, kur

N – metinė amortizacijos suma;

V1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai, patvirtinti apskaitos politikoje.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos – 4 metai;

Kitas nematerialusis turtas – 9 metai;

Nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Nematerialiuoju turtu Įstaigoje laikomas materialios substancijos neturintis turtas.

7.    Įstaigoje Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis     17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

7.1 Įstaiga, vykdydama veiklą, taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:

7.1.1   palūkanų normos rizika valdoma vykdant viešųjų pirkimų procedūras, sutartyse nustatant, kad palūkanos nesikeistų per kredito galiojimo laikotarpį ir atitiktų rinkos kainą;

7.1.2   likvidumo rizika, t. y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroliuojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;

7.1.3   kredito rizika, t. y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus,  ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių, vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

7.1.4    Įstaiga neturi sukaupusi valiutinių lėšų, todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.

8.    Įstaigoje statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. 

9.    Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant FIFO būdą. Atsargoms priskiriama: medikamentai ir medicinos priemonės; medžiagos (atsarginės dalys, kuras, santechninės prekės, elektros prekės, valymo priemonės ir pan.); inventorius ir instrumentai; kitos atsargos. Inventorius ir instrumentai balanse parodomi kaip kitos atsargos. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargos į sąnaudas nurašomos jas išdavus naudotis pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

10. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis  20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

11. Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

12. Įstaigoje nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

13. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

14. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

15. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

16. Įstaigoje Užsienio valiuta apskaitomos vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

17. Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos tarpusavio užskaitos su Teritorinėmis ligonių kasomis – 377226,81 Eur.

18.Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos VSAFAS.

19. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterijos tarnyba, materialiai atsakingi asmenys.

 

 

II.  AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

 

1.    Nematerialusis turtas (toliau NT)

 

1.1 Informacija apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 11-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta  priede Nr.1.

1.1.1        Įstaigos veikloje naudojamas NT, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 30466,24 Eur.

 

2.    Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

 

2.1 Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o VSAFAS 1 priede nustatytą formą pateikta     priede Nr.2.

2.2 IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 775750,51 Eur.

2.3  Ataskaitiniais metais buvo įsigyta ultragarsinė diagnostinė sistema pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurios  įsigijimo vertė 74959,50Eur, likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. -   72877,29 Eur.

 

3.    Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

 

3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

3.3 Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o VSAFAS  7 priede, priedas Nr.3.

3.5 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

3.6 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių.

3.7 Apie Įstaigos turimus pinigus ir pinigų ekvivalentus informacija pateikiama pagal  17-o VSAFAS  8 priede nurodytą formą, priedas Nr.4.

3.8 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

3.9 Įstaiga neturi finansinio turto,  išskyrus pinigus, kurių sumą sudaro 121136,50 Eur.

3.10               Įstaiga pateikia šią informaciją apie turimus įsipareigojimus:

3.10.1         kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodant tą pačią informaciją apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams ir kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams, naudojant formą, pateiktą 17-o VSAFAS 12 priede, priedas Nr.5;

3.10.2         mokėtinų sumų, išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių ir gautų paskolų, denominuotų eurais ir užsienio valiutomis, balansines vertes pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos būklę, sudarydama sąrašą pagal reikšmingas finansinio įsipareigojimo rūšis ir užsienio valiutą ir naudodama 17-o VSAFAS  13 priede nustatytą privalomą formą, priedas Nr.6.

 

4.     Atsargos

 

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal              8-o VSAFAS 1 priede pateiktą formą, priedas Nr.7.

4.2  Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

 

5.    Finansavimo sumos

 

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas, priedai Nr.8  ir Nr.9.

 

6.    Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

 

6.1 Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.

6.2 Įstaiga neturi atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto.

 

7.    Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

 

7.1 Informacija apie finansinės nuomos būdu naudojamą turtą:

7.1.1             Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga naudoja iki išpirkimo termino laikomo pagal finansinės nuomos sutartį įsigytą ilgalaikį materialųjį  turtą – ultragarsinę diagnostinę sistemą.  pagrindinių nuomos įmokų suma detalizuojama pagal 19-o VSAFAS 4 priede nustatytą formą, priedas Nr.10;

7.1.2             finansinės nuomos ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai  detalizuojama pagal 19-o VSAFAS 5 priede nustatytą formą, priedas Nr.11.

7.2 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną – 2205227,96 Eur, sudarė pastatų, naudojamų pagal su Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2018-04-30  sudarytą sutartį Nr.A56(1)-280-(3.18). Panaudos sutartis sudaryta 10 metų laikotarpiui.

 

8.    Grynasis turtas

 

8.1 Dalininkų kapitalas , kuris buvo suformuotas 1998 metais, steigiant viešąją įstaigą, ataskaitiniais metais nesikeitė ir sudarė 10807,75 Eur. 

8.2 Ankstesnių metų perviršis  sudarė 273010,12 Eur.

8.3 Einamųjų metų  perviršis  sudarė       31990,37 Eur.

 

9.    Kitos pagrindinės veiklos pajamos

 

9.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

9.2 Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė         1842452,56 Eur;

9.2.1        pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka  Vilniaus teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, 1774712,21 Eur;

9.2.2        pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka  įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys   66115,35 Eur;

9.2.3        pajamos už parduotą ilgalaikį turtą – 1600,00 Eur;

9.2.4        kitos pajamos – 25,00 Eur.

9.3 Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o VSAFAS 2 priede pateiktą formą, priedas Nr.12. Pajamų detalizavimas pateikiamas lentelėje:

 

Eil. Nr.

Pajamų rūšis

Pajamų suma, Eur

2019 m.

2018 m.

 

Pagrindinės veiklos kitos pajamos , viso

2208259,17

1842452,56

          1.

Paslaugos, apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo

2122964,70

1774712,21

1.1

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

1116435,24

852459,66

 

iš jų slaugos paslaugos namuose

157774,82

85713,23

1.2

Slauga ir palaikomasis gydymas

403315,45

416824,05

1.3

Stacionarinė paliatyvioji pagalba

54376,16

 

1.4

Antro lygio ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

397801,34

372337,65

1.5

Skatinamosios paslaugos

113266,40

97172,35

1.6

Prevencijos programos

37770,11

35918,50

          2.

Paslaugos, apmokamos kitų juridinių ir fizinių asmenų

82564,47

66115,35

2.1

Mokamų paslaugų teikimas

82564,47

66115,35

    3.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

2730,00

1625,00

 

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už 70739,01 Eur, iš kurių iš PSDF lėšų buvo apmokėta 58892,72 Eur, neapmokėtos suteiktos paslaugos 11846,29 Eur sumai.

10.Segmentai

 

10.1     Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių ataskaitos pagal  25-o VSAFAS priede nustatytą formą,  priedas Nr.13 .

10.2     Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento, naudojant proporcingą metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas, susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

10.3      Įstaigoje antriniai segmentai yra labai nežymūs ir atskiros apskaitos politikos antrinių segmentų apskaitai netaikoma.

 

11.Finansinės būklės ataskaita

 

11.1     Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:

11.1.1    Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2015 m. sausio 1d. – 500 Eur;

11.1.2    Atsargų likutį sudaro:

      medikamentai ir medicininės priemonės – 15826,80 Eur;

 ūkinės medžiagos ir inventorius – 428,82 Eur;

 autotransporto degalų likutis – 162,66 Eur.

 

12.Veiklos rezultatų ataskaita

 

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas. Ataskaitiniais metais finansinės ir investicinės veiklos deficitas sudaro 952,91 Eur:  tai pagal finansinės nuomos sutartis (lizingą) sumokėtos palūkanos -606,21 Eur, baudų ir delspinigių sąnaudos  – 346,70 Eur.  

 

13.Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

 

13.1     Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaigoje apskaitos politika nesikeitė.

13.2     Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

13.3     Ataskaitiniais metais praėjusių atskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose esminių klaidų nustatyta nebuvo.

 

14.Sąnaudos

 

14.1     Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

14.2     Ataskaitiniais metais :

14.2.1    darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 1783427,10 Eur, t.y. 76,7 % pagrindinės veiklos pajamų;

14.2.2    komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų detalizavimas pateiktas lentelėje:

 

Sąnaudų pavadinimas

Suma, Eur

2019 m.

2018 m.

Šaltas vanduo ir nuotekų tvarkymas

2060,46

2511,59

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą

1595,41

1595,41

Šildymo sąnaudos

13363,77

17115,38

Elektros energijos suvartojimo sąnaudos

10733,76

10260,82

Ryšių sąnaudos

5051,66

4725,98

Iš viso:

32805,06

36209,18

 

Prie šildymo sąnaudų priskiriamos sąnaudos karštam vandeniui. Šildymo sąnaudos sumažėjo 22 %.

Elektros energijos sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4,6 %, ryšių sąnaudos padidėjo  7 %.

14.2.3    transporto sąnaudos sudarė 18754,86 Eur, iš jų:

 degalų sąnaudos –  8582,79 Eur;

transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto sąnaudos – 7236,19 Eur;

transporto priemonių draudimo sąnaudos – 2935,88 Eur.                 

14.2.4    paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos ataskaitiniais metais sudarė 50849,18 Eur.

14.2.5    sunaudotų atsargų savikainos nurašymo sąnaudos sudarė 216114,53 Eur,                   iš jų:

medikamentų ir medicinos priemonių – 175163,08 Eur, t.y. 7,4  %  pagrindinės veiklos pajamų;

medicininio inventoriaus  – 22244,76 Eur;

ūkinių medžiagų ir inventoriaus -  18706,69 Eur.

14.2.6     kitų paslaugų detalizavimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.

 

Sąnaudų pavadinimas

Suma, Eur

2019 m.

2018 m.

1.

PSP paslaugų apmokėjimas kitoms įstaigoms

564,51

4422,93

2.

Laboratoriniai tyrimai už įstaigos ribų

28115,71

25272,69

3.

Medicininės technikos aptarnavimas

13714,96

7612,84

4.

Medicininių atliekų šalinimas

3399,11

2999,93

5.

Skalbimo paslaugos

2690,64

3060,28

6.

Ligonių maitinimas

61252,92

61734,85

 

Iš viso:
109737,85
105103,52

 

14.2.7     kitų sąnaudų detalizavimas pateiktas lentelėje:

Eil. Nr.

 

Sąnaudų pavadinimas

Suma, Eur

2019 m.

2018 m.

        1.

Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos aptarnavimas

15123,79

16196,51

2.

Kanceliarinių prekių pirkimas

2291,01

1821,42

3.

Apsaugos sąnaudos

1624,51

1296,02

4.

Ūkio aptarnavimo sąnaudos

6763,92

9888,96

5.

Audito ir konsultacijų sąnaudos

10442,30

10174,65

6.

Prenumeratos sąnaudos

407,58

501,77

7.

Įstaigos CA draudimas už pacientams padarytą žalą

1650,00

1700,00

8.

Turto draudimo sąnaudos

121,20

165,00

9.

Apmokėjimai bankui už paslaugas

644,66

520,69

 

Iš viso:
39068,97
42265,02

 

15.Turto nuvertėjimas

 

15.1     Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

15.2     Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

15.3     Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo. 

 

16.Su darbo santykiais susijusios išmokos

 

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius - 107 darbuotojai. Visos  ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos darbo užmokesčio išmokos atliktos tik  pagal darbo sutartis.

 

Vyriausiasis gydytojas                                                                          Olegas Kačanas

Vyriausioji buhalterė                                                                            Irina Dmitrijeva

Į pradžią