Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-94 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K.

 

 

2020 m. ........................ Nr. T3-.............

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 29 p., 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 str. 1 d., 3 d. 4 p., 6 d., 40 str. 1 d. 5 p., 7 p., remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2.3 p., 2.5 p., 13.6 p., 81 p., Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės    1995-11-13 nutarimu Nr. 1428, 8.1 p., 10 p., 14 p., apsvarsčiusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos seniūno pavaduotojo, laikinai einančio seniūno pareigas, (toliau – Seniūno pavaduotojas) 2020-02-17 prašymą Nr. A38(1)-375 bei pateiktus dokumentus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.       Pritarti Seniūno pavaduotojo prašymui suformuoti visuomenės poreikiams skirtą apie 0,5000 ha ploto kitos paskirties – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., poilsio zonai įrengti (pridedama).

2.      Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1. inicijuoti žemės sklypo formavimo ir organizuoti kadastrinių matavimų atlikimo procedūras;

2.2. kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo naudojimo pagal panaudą ir/ar patikėjimo teise įteisinimo;

2.3. išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui;

2.4.        šį sprendimą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.

3.        Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                        Marija Rekst

Dokumento priedai:
T1-94 - DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K. (1 PRIEDAS)
T1-94 - DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K. (2 PRIEDAS)
Į pradžią