Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-107 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

 

SPRENDIMO ,,DĖL PATALPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., BAŽNYČIOS G. 21, PERDAVIMO“ PROJEKTO

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. kovo    d.

Vilnius

 

1.      Projekto tikslai ir uždaviniai

            Sprendimo projekto tikslas – dalyvauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“.

            Sprendimo projekto uždavinys – perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti savarankiškajai savivaldybių funkcijai (socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis) vykdyti Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro (kodas 304722978, Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 21) patikėjimo teise valdomą ilgalaikį nekilnojamąjį turtą: 118,38 kv. m. ploto patalpas administraciniame pastate, esančiame Vilniaus r. sav. Nemenčinės m. Bažnyčios g. 21.

 

2.       Projekto rengimo priežastys

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CVPA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“, (toliau – Projektas) skirtas 80 415,90 Eur finansavimas.

Projekto paraiškoje nurodyta, kad vaikų dienos centro (toliau – VDC) veiklai įgyvendinti buvo atrinktas vienas projekto partneris - VšĮ ,,Vaikų ir paauglių socialinis centras“, kuriame veikia VDC „Svajonė“. VDC ,,Svajonė“ yra vienintelis vaikų dienos centras Nemenčinėje (Švenčionių g. 18, Nemenčinės m., patalpų plotas 47,41 kv. m.). Savo veiklą numato perkelti į kitas patalpas, esančias Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m. (patalpų plotas 118,38 kv. m.), kuriose užtikrins galimybę dienos centro paslaugas suteikti 50 proc. daugiau vaikų ir šeimų. Šiuo metu dienos centrą lanko 20 nuolatinių lankytojų. Įgyvendinus projektą lankytojų skaičius padidės iki 30. Pažymėtina, kad veikiantis VDC neketinamas naikinti, o bus pakeistas tik veikiančio VDC veiklos adresas. Taip pat bus suremontuotos patalpos adresu: Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 21. VDC plotas 118,38 kv. m., iš jų 70,97 kv. m. (naujų ir buvusių patalpų ploto skirtumas) remontuojami iš ES lėšų, likusi dalis, t. y. 47,41 kv. m., remontuojama iš Vilniaus rajono savivaldybės lėšų. Bus įrengtas dušas, tualetas bei liftas/keltuvas.

VDC „Svajonė“ yra vieta, kur sudaromos deramos vaikų socializacijos, vaikų ir paauglių nusikalstamumo ankstyvos prevencijos, paslaugų vaikams ir šeimoms teikimo sąlygos. Tokiu būdu socialinės paslaugos priartinamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kuriama saugi aplinka socialiai apleistiems vaikams neatskiriant jų nuo šeimų.

Projekto paraiškos vertinimas buvo baigtas su išlyga, kad iki 2020-04-12 Centrinei projektų valdymo agentūrai bus pateikti dokumentai, įrodantys daiktines Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teises į pastato, esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Bažnyčios g. 21, patalpas (antro aukšto plane pažymėtas indeksais nuo 2-3 iki 2-10), šiuo metu valdomas BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro.

 

 

3.       Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas poveikis – priėmus sprendimą bus užtikrinta vaikų dienos centro paslaugų plėtra.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta – nėra.

 

4.       Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Nėra.

 

5.       Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkciją, susijusią su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais, įgyvendina Savivaldybės taryba. Sprendimo projektas neturi įtakos korupcijai Savivaldybėje pasireikšti.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

 

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja                                            Kristina Malinovska

 

 

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė                                   Eglė Liaudginaitė

 

Į pradžią