Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-101 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO

 

 

2020 m. kovo 27 d. Nr.T3-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 185 ,,Dėl  2020  metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms  su  keliais,  finansuoti  paskirstymo“ ir 2018 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 988 ,,Dėl dotacijos iš Europos Sąjungos solidarumo fondo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymais: Nr. V-17 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 ,,Dėl sostinės regiono ir vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ 2.2.1 papunktį, paskirstymo 2020 metais“, Nr. V-18 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams Vilniaus rajono, Trakų rajono, Kauno rajono, Klaipėdos rajono, Panevėžio rajono, Šiaulių rajono ir Alytaus rajono savivaldybėse paskirstymo 2020 metais“, Nr. V-20 ,,Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-210 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2020 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio potvarkiu Nr. 2R-2 ,,Dėl lėšų, skirtų civilinės būklės aktų registravimo funkcijai skirtoms patalpoms atnaujinti“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 2020 m. vasario 28 d. papildomu susitarimu Nr. 5 prie 2016 m. balandžio 27 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-132, įgyvendinant projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, remdamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T3-39 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 48.1 punktu ir atsižvelgdama į Investicijų ir Statybos skyrių vedėjų prašymus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas 6805,4 tūkst. Eur (šešiais milijonais aštuoniais šimtais penkiais tūkstančiais keturiais šimtais eurų), iš jų: specialiąją tikslinę dotaciją ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti – 3520,6 tūkst. Eur (trimis milijonais penkiais šimtais dvidešimt tūkstančių šešiais šimtais eurų), specialiąją tikslinę dotaciją einamiesiems tikslams – 2206,3 tūkst. Eur (dviem milijonais dviem šimtais šešiais tūkstančiais trimis šimtais eurų), dotacijas iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams 737,6 tūkst. Eur (septyniais šimtais trisdešimt septyniais tūkstančiais šešiais šimtais eurų), kitą dotaciją einamiesiems tikslams – 95,6 tūkst. Eur (devyniasdešimt penkiais tūkstančiais šešiais šimtais eurų), kitas pajamas – 245,3 tūkst. Eur (dviem šimtais keturiasdešimt penkiais tūkstančiais trimis šimtais eurų).

2. Padidinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2020 metų biudžeto asignavimus 6805,4 tūkst. Eur (šešiais milijonais aštuoniais šimtais penkiais tūkstančiais keturiais šimtais eurų), iš jų pagal programas:

2.1. ekonominio konkurencingumo didinimo programą – 300,4 tūkst. Eur (trimis šimtais tūkstančių keturiais šimtais eurų), iš jų: 181,1 tūkst. Eur (šimtu aštuoniasdešimt vienu tūkstančiu šimtu eurų) investiciniams projektams vykdyti ir 119,3 tūkst. Eur (šimtu devyniolika tūkstančių trimis šimtais eurų) melioracijos įrenginiams remontuoti;

2.2. švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programą – 174,8 tūkst. Eur (šimtu septyniasdešimt keturiais tūkstančiais aštuoniais šimtais eurų), iš jų: 75,4 tūkst. Eur (septyniasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus eurų) skirti investiciniams projektams vykdyti, 24,3 tūkst. Eur (dvidešimt keturis tūkstančius tris šimtus eurų) – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui išlaikyti, 75,1 tūkst. Eur (septyniasdešimt penkis tūkstančius šimtą eurų) – neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai;

2.3. susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programą - 6047,1 tūkst. Eur (šešiais milijonais keturiasdešimt septyniais tūkstančiais šimtu eurų), iš jų: 5726,9 tūkst. Eur (penkis milijonus septynis šimtus dvidešimt šešis tūkstančius devynis šimtus eurų) skirti vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir rekonstruoti, 50,0 tūkst. Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) – kelių kartografinei bazei kurti, 270,2 tūkst. Eur (du šimtus septyniasdešimt tūkstančių du šimtus eurų) – investiciniams projektams vykdyti;

2.4. valdymo programą – 174,2 tūkst. Eur (šimtu septyniasdešimt keturiais tūkstančiais dviem šimtais eurų), iš jų: 102,9 tūkst. Eur (šimtą du tūkstančius devynis šimtus eurų) skirti investiciniams projektams vykdyti, 71,3 tūkst. Eur (septyniasdešimt vieną tūkstantį tris šimtus eurų) – civilinės būklės aktų registravimo funkcijai skirtoms patalpoms atnaujinti;

2.5. socialinės atskirties mažinimo programą – 108,9 tūkst. Eur (šimtu aštuoniais tūkstančiais devyniais šimtais eurų) investiciniams projektams vykdyti.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Biudžeto planavimo skyriaus vyr. specialistė

Danutė Šidlauskienė, tel. 275 1530

Dokumento priedai:
T1-101 - DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią