Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-103 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO DĖL VILNIAUS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PRISKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PAKEITIMO PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-09

Vilnius

 

1. Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai – pakeisti Vilniaus rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T3-432.

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Taisyklės buvo parengtos 2019 m. lapkričio 22 d. vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinėmis taisyklėmis (toliau-Pavyzdinės taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-358.  2019 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-770 Pavyzdinės taisyklės buvo patikslintos atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau LVAT) formuojamą praktiką (LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. A-2073-662/2019). Teismas nutartyje konstatuoja, kad įstatymai nesuteikia savivaldybės kontrolieriams įgaliojimų, atlikus valdytojo veiklos patikrinimą, nurodyti valdytojui įsakmius reikalavimus dėl trūkumų ar pažeidimų pašalinimo. Teismas pažymi, kad veiklos patikrinimo akte savivaldybės kontrolierius gali nurodyti tik raginimus valdytojui geranoriškai atlikti rekomenduojamus veiksmus, o jų neatlikus, kontrolierius turėtų inicijuoti administracinio nusižengimo teiseną. Atsižvelgiant į tai, keičiamos Taisyklės. Tikslinamos nuostatos, reglamentuojančios savivaldybės kontrolieriaus atliktą valdytojo veiklos patikrinimą ir surašomo patikrinimo akto reikalavimus, atsisakoma nuostatų, reglamentuojančių akte nurodomų privalomo pobūdžio reikalavimų valdytojui, taip pat nuostatų, reglamentuojančių akto apskundimą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Atlikus pakeitimus, bus aiškiau reglamentuota savivaldybių vykdoma valdytojų veiklos priežiūra ir kontrolė.

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Nereikalingi.

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nereikalingas.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Vietinio ūkio skyriaus vedėjas                                                                        Miroslav Romanovski

 

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistė                                                            Irena Mackel

Į pradžią