Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-103 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Vilniaus rajono daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos

sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos

paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų

funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių priedas

 

 

 

(Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto forma)

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ VALDYTOJO

VEIKLOS PATIKRINIMO AKTAS

 

20 __ m. ____________  ___ d. Nr.

 

___________________

(surašymo vieta)

 

Aš, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės

vykdytojas _________________________________, _____________________ patikrinimo metu

(pareigos, vardas, pavardė)                           (planinio, neplaninio)

patikrinau ______________________________________________________________________

(valdytojo vardas, pavardė arba pavadinimas ir juridinio asmens kodas, jeigu valdytojas juridinis asmuo)

veiklą, susijusią su įstatymų ir kitų teisės aktų jam priskirtų funkcijų vykdymu, ir  n u s t a č i a u:

 

1. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas atsakingas už _________________________ _________________________________________________________________ administravimą.

(namo adresas)

2. Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pateikė šiuos dokumentus (nereikalingą nubraukti):    

 

DOKUMENTO PAVADINIMAS

PATEIKĖ

NEPATEIKĖ

PASTABOS

2.1.valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, protokolas)

TAIP

NE

 

2.2. butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą

TAIP

NE

 

2.3. bendrijos narių sąrašą

TAIP

NE

 

2.4. bendrojo naudojimo objektų aprašą

TAIP

NE

 

2.5. metinį namo priežiūros ūkinį-finansinį planą

TAIP

NE

 

2.6. ilgalaikį namo atnaujinimo planą

TAIP

NE

 

2.7. kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutartį

TAIP

NE

 

2.8. banko sąskaitos išrašą apie sukauptų lėšų naudojimą (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.9. dokumentus apie vykdytus pirkimus (ne mažiau kaip už vienus metus)

TAIP

NE

 

2.10. laisvos formos informaciją apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas kitas informacijos pateikimo butų ir kitų patalpų savininkams priemones

TAIP

NE

 

2.11. informaciją apie gautas butų ir kitų patalpų savininkų pretenzijas, skundus

TAIP

NE

 

2.12. metinę veiklos ataskaitą ir informaciją apie jos pateikimą butų ir kitų patalpų savininkams

TAIP

NE

 

2.13. informaciją apie einamaisiais metais šauktus butų ir kitų patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimus raštu

TAIP

NE

 

2.14. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus civilinės atsakomybės draudimą

TAIP

NE

 

2.15. informaciją apie taikomus tarifus

TAIP

NE

 

2.16. informaciją apie daugiabučio namo techninei priežiūrai skirtų lėšų panaudojimą

TAIP

NE

 

2.17. kitus kontrolieriaus prašomus pateikti dokumentus (nurodyti, kokius)

TAIP

NE

 

 

3. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos aprašymas ir įvertinimas (aprašoma, kaip valdytojas vykdo pavestas funkcijas, kokie nustatyti veiklos trūkumai): _________________ _____________________________________________________________________________.

 

4. Nustatyti trūkumai, kuriuos bendrojo naudojimo objektų valdytojas nedelsdamas

pašalino: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

5. Rekomendacijos: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

6. Informavimas apie pradėtą administracinio nusižengimo teiseną dėl patikrinimo metu nustatytų valdytojo veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (ši informacija pildoma, jei patikrinimo metu nustatyta pažeidimų):___________________________________

_____________________________________________________________________________.

 

 

Priežiūros ir kontrolės vykdytojas (kontrolierius) _______________  _______________________

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Aktą gavau:  ______________          _________________________________________________

 (parašas)                  (bendrojo naudojimo objektų valdytojo (atstovo) vardas ir pavardė).

 

Į pradžią