Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-104 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo     d. Nr. T3-
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106, 7.1. papunkčiu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir moksloministro 2004 d. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, 3 punktu bei atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T3-99 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius 2020-2021m. m.

2. Įpareigoti švietimo įstaigų vadovus:

2.1 modeliuose įteisintą nuostatą dėl minimalaus ir maksimalaus vaikų skaičiaus grupėje taikyti formuojant priešmokyklinio ugdymo grupes 2020-2021 m. m.;

2.2 vadovautis patvirtintais ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais savo vadovaujamoje švietimo įstaigoje ir atsižvelgiant į patvirtintus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius rengti ir tvirtinti priešmokyklinio ugdymo pedagogo(-ų) pareigybės(-ių) aprašymą(-us) bei darbo grafiką(-us);

2.3 informuoti tėvus (globėjus) apie savo vadovaujamoje švietimo įstaigoje patvirtintą(-us) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį(-ius).

3. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka skelbti Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

N. Ragucka

Dokumento priedai:
T1-104 - DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T1-104 - DĖL 2020-2021 MOKSLO METŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią