Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-487 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4190/0200:468), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., DELIŪNŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4190/0200:468), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., DELIŪNŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. KADI-487

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 4 d., 28 str. 7 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Bendrasis planas), sprendiniais ir Bendrojo plano aiškinamojo rašto 6.1 lentelėje „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų ir jų grupių reglamentai“ nustatytais Z žemės ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos Z3 (intensyvaus ūkininkavimo) grupės reglamentais, išnagrinėjusi pareiškėjo 2020-03-24 prašymą Nr. A34(1)-2024:

1.    Atsisakau keisti 0,6364 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (Kad. Nr. 4190/0200:468), esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Deliūnų k. (toliau – Žemės sklypas) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, nes pagal Bendrąjį planą Žemės sklypas patenka į neurbanizuojamą – Z kraštovaizdžio tvarkymo zonos Z3 (intensyvaus ūkininkavimo) grupę.

2.    Informuoju, kad :

2.1.        remiantis Bendrojo plano aiškinamojo rašto 6.1 lentele „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų ir jų grupių reglamentai“, Z3 – intensyvaus ūkininkavimo grupė, kurioje teikiamas prioritetas intensyvioms žemės ūkio teritorijoms, kurios nepasižymi gamtinėmis vertybėmis ar svarbiomis apsauginėmis funkcijomis. Minėtoje teritorijoje plėtojamas esamas tradicinis žemės ūkis, esama agrarinio kraštovaizdžio struktūra iš esmės nekeičiama;

2.2.  vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska      

______________

 

Į pradžią