Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-493 2020-03-27
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:222), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K. IR ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:4030), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:222),

ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K. IR ŽEMĖS

ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:4030),

ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K.,

DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. KADI- 493

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (iki 2014-01-01 galiojusios redakcijos) 4 str. 2 d. 5 p., 22 str. 1 d. 3 p., 26 str., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 39 str. 3 d., Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 str. 7 d., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (iki 2014-01-01 galiojusios redakcijos) 23 p., 51 p., Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento 26.2 p., Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96, 10 p., 11 p., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-04-29 sprendimu Nr. T3-159 „Dėl įgaliojimų perdavimo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ (pakeistas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-06-28 sprendimu Nr. T3-251), atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2020-03-02 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-3, išnagrinėjusi projekto vadovo Mindaugo Pleirio (atestato Nr. A2181) parengtą detalųjį planą ir UAB „Archigama“ direktorės Jolantos Jakutovič 2020-03-24 prašymą Nr. A34(1)-2047 bei pateiktus dokumentus: 

1.   T v i r t i n u  0,3300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:222), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k. ir 0,3505 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4030), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., detalųjį planą (brėžinys (1 priedas) ir aiškinamasis raštas (2 priedas) pridedami):

skl. Nr. 1 – 0,2000 ha dydžio kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, iš jos 0,0587 ha dydžio kelio ir inžinerinių tinklų servitutas;

skl. Nr. 2 – 0,2000 ha dydžio kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, iš jos 0,0090 ha dydžio kelio ir inžinerinių tinklų servitutas;

skl. Nr. 3 – 0,2805 ha dydžio kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, iš jos 0,0178 ha dydžio kelio ir inžinerinių tinklų servitutas.

2.  Į p a r e i g o j u  žemės sklypo savininką (-us) įsigaliojus šiam įsakymui:

2.1. atlikti sklypų kadastrinius matavimus;

2.2. įrengti sklype vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius laikinai naudotis;

2.3. sudaryti nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimo sutartį dėl nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo ir priežiūros;

2.4. paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, prisijungti prie jų;

2.5. suprojektuoti ir įrengti gatvės važiuojamąją dalį ir kitus jos elementus (šaligatvius, apšvietimą);

2.6. pateikti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų patvirtinimo dienos;

2.7. vadovautis tarnybų, suderinusių detalųjį planą, sąlygomis ir išvadomis;

2.8. su Vilniaus rajono savivaldybės pateiktais dokumentais kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro duomenų patikslinimo.

3.  Į p a r e i g o j u:

3.1.   Bendrąjį skyrių išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai;

3.2.Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrių šį įsakymą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje;

3.3.   Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių įsakymo nuorašą pasirašytinai įteikti planavimo organizatoriui (-iams) arba jiems išsiųsti registruotu paštu.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1. už infrastruktūros įrengimą savo lėšomis ir tolesnę eksploataciją pagal detalųjį planą bei už šio įsakymo 2 p. nurodytų įsipareigojimų vykdymą atsakingas sklypo (-ų) savininkas. Pasikeitus žemės sklypo savininkui, sąlygas perima naujas savininkas;

4.2. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie teritorijų planavimo dokumento patvirtinimą ir viso teritorijų planavimo dokumento paskelbimo Savivaldybės tinklalapyje;

4.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Alicija Chalkovskienė, tel. 275 1962

 

 

 

Ištrauka iš VĮ Registrų centro kadastro žemėlapio

                                                       4152/0100:222                4152/0100:4030

 

Ištrauka iš Vilniaus rajono  savivaldybės teritorijos

kraštovaizdžio specialiojo plano

 

 

 

                                                       4152/0100:222                4152/0100:4030

 

 

Į pradžią