Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-529 2020-03-30
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4192/0100:850), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., VERIŠKIŲ SEN., SUŽIONIŲ K., PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės sklypO (KAD. NR. 4192/0100:850), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., VERIŠKIŲ sen., SUŽIONIŲ K., PAGRINDINĖS žemės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo keitimo

 

2020 m. kovo 30 d. Nr. KADI-529

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 5 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 1 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379, 271 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 541.3. p., 542.5.p., atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, sprendinius ir Bendrojo plano aiškinamojo rašto 6.1 lentelėje „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų ir jų grupių reglamentai“ nustatytus U urbanistinių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos U1 (gyvenamųjų vietovių) grupės reglamentus, išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau - Žemės savininkas) 2020-03-02 prašymą Nr. A34(1)-1558:

1.       Keičiu 0,0565 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4192/0100:850), esančio Vilniaus r. sav., Veriškių sen., Sužionių k. (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – komercinės paskirties objektų teritorijos.

2.       Įpareigoju  Bendrąjį skyrių ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos du jo nuorašus ir kopiją su tikrumo žyma perduoti į Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių.

3.       Nustatau Žemės sklypo vertę – 291 (dviejų šimtų devyniasdešimt vieno) Eur.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1.   Žemės savininkas dėl žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimo turi kreiptis į matininką;

4.2.   prašymas įregistruoti juridinius faktus teritoriniam registratoriui turi būti paduotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio fakto atsiradimo;

4.3.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

Į pradžią