Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-537 2020-04-01
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:249), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-07-21 ĮSAKYMU NR. A27-636, KEITIMO PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:249), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-07-21 ĮSAKYMU NR. A27-636, KEITIMO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. KADI - 537

Vilnius

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 12 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 str. 4 d., 6 d., 28 str. 4 d., 39 str. 3 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 310 p., 311 p., 314 p., Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7, 31.1 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-21 įsakymu Nr. A27-636 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo“ (TPD registracijos Nr. T00083140) (toliau – Detalusis planas), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymu Nr. KADI-265 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-21 įsakymu Nr. A27-636, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-18 įsakymu Nr. KADI-435 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymo Nr. KADI-265, įsakymu patvirtintos planavimo darbų programos patikslinimo“, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020-03-20 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG135483, išnagrinėjusi projekto vadovės Audronės Banionienės (atestato Nr. ATP878)  parengtą detaliojo plano keitimo projektą (TPD Nr. K-VT-41-19-334) ir apsvarsčiusi teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) pateiktą 2020-03-20 prašymą Nr. REG135514 bei dokumentus: 

           1. T v i r t i n u  0,2400 ha ploto planuojamos teritorijos Detaliojo plano keitimą, keičiantį ir nustatantį naujus kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Aguonų g. 5, naudojimo reglamentus pagal pridedamą brėžinį (1 priedas) ir aiškinamąjį raštą (2 priedas).

2.  Į p a r e i g o j u  planavimo iniciatorių įsigaliojus šiam įsakymui:

2.1. atlikti sklypų kadastrinius matavimus;

2.2. įrengti sklype vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginius laikinai naudotis;

2.3.   sudaryti nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartį dėl nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo ir priežiūros;

2.4. paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, prisijungti prie jų;

2.5.   pagal Detaliojo plano keitimą suprojektuoti ir įrengti infrastruktūrą;

2.6.   vadovautis tarnybų, suderinusių Detaliojo plano keitimo projektą, sąlygomis ir išvadomis;

2.7.   su Vilniaus rajono savivaldybės pateiktais dokumentais kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro duomenų patikslinimo.

3.         P a v e d u:

3.1. Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje;

3.2.   Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pateikti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų patvirtinimo dienos, šį įsakymą paskelbti TPDRIS bei įsakymo nuorašą pasirašytinai įteikti planavimo iniciatoriui arba jam išsiųsti registruotu paštu.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1. už infrastruktūros įrengimą savo lėšomis ir tolesnę eksploataciją pagal detaliojo plano keitimą bei už šio įsakymo 2 p. nurodytų įsipareigojimų vykdymą atsakingas sklypo (-ų) savininkas. Pasikeitus žemės sklypo (-ų) savininkui, sąlygas perima naujas savininkas;

4.2. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. 272 3771

 

Dokumento priedai:
KADI-537 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:249), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-07-21 ĮSAKYMU NR. A27-636, KEITIMO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
Į pradžią