Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-539 2020-04-01
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4190/0200:0054), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., DIELIŪNŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4190/0200:0054), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., DIELIŪNŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. KADI-539

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 4 d., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 str. 1 d. ir 3 d. bei 25 str. 5 d., Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 13 str. 2 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija) (toliau – Aprašas), 10, 18, 19, ir 20 ir 21 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 15.2, 50, 51, 52 ir 54 p., įvertinusi Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-03-29 įsakymu Nr. 3D-130/D1-144, nuostatas ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-10-09 nutarimu Nr. 1255, 14 p. nuostatas, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), nustatytais Z žemės ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos Z3 (intensyvaus ūkininkavimo) ir neurbanizuotos ir neurbanizuojamos teritorijos M miškų ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos M4 (ūkinių miškų) grupės reglamentus, išnagrinėjusi pareiškėjo 2020-03-24 prašymą Nr. A34(1)-2053:

1.        Atsisakau keisti 6,5400 ha ploto žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties

žemės sklypai) paskirties žemės sklypo (Kad. Nr. 4190/0200:0054), esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Dieliūnų k. (toliau – Žemės sklypas), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į miškų ūkio paskirties žemę, kadangi apaugusi ne miško žemė nesudaro 90 procentų viso žemės ūkio paskirties žemės sklypo ploto.

2.        Informuoju, kad :

2.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas gali būti pakeisti pagal parengtą

teritorijų planavimo dokumentą, atlikus Žemės sklypo kadastrinius matavimus tikslinant Nekilnojamojo turto registre įregistruotus Žemės sklypo kadastro duomenis apie žemės naudmenų pakeitimus bei pateikus Vilniaus rajono savivaldybės administracijai prašymą dėl keitimo, pridėjus originalių spalvų ištrauką iš Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro bei miško žemės ir medelynų tūrio kainų duomenis;

2.2  remiantis Bendrojo plano sprendiniais, Žemės sklypas patenka į neurbanizuotas ir

neurbanizuojamas teritorijas. Pagal Bendrojo plano aiškinamojo rašto 6.1 lentelę „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų ir jų grupių reglamentai“, Z3 – intensyvaus ūkininkavimo grupė, kurioje teikiamas prioritetas intensyvioms žemės ūkio teritorijoms, kurios nepasižymi gamtinėmis vertybėmis ar svarbiomis apsauginėmis funkcijomis. Minėtoje teritorijoje plėtojamas esamas tradicinis žemės ūkis, esama agrarinio kraštovaizdžio struktūra iš esmės nekeičiama; M4 (ūkinių miškų) grupėje vyrauja ūkiniai miškai (IV grupė) tai – visi kiti miškai, nepriskirti I–III miškų grupėms. Minėtoje teritorijoje ūkininkavimo tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų, formuoti produktyvius medynus, nepertraukiamai tiekti medieną. Taip pat šioje teritorijoje palanki aplinka kaimo turizmui vystyti su intensyvios rekreacijos objektais;

           2.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska      

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Alicija Chalkovskienė, tel. (85) 275 1962

Į pradžią