Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A27(1)-838 2020-04-03
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. A27(1)-508 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS VARTOTOJŲ – GYVENTOJŲ ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIŲ ATJUNGIMO NUO CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS IR KOMPENSACIJOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. A27(1)-508 „Dėl VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS VARTOTOJŲ – GYVENTOJŲ ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIŲ ATJUNGIMO NUO CENTRALIZUOTOS ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS IR KOMPENSACIJOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. A27(1)-838

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

pakeičiu Vilniaus rajono savivaldybės šilumos vartotojų – gyventojų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos ir kompensacijos skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A27(1)-508 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės šilumos vartotojų – gyventojų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos ir kompensacijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu:

1.1. 6.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1.3. banko sąskaitą, į kurią turės būti pervestos lėšos (jeigu kreipiamasi kompensuoti jau įsigyto įrenginio išlaidas (su montavimo darbais).“

1.2. 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2. jeigu kreipiasi dėl lėšų įsigyti įrenginį – prideda pageidaujamo (kurį nori įsigyti) įrenginio išankstinę sąskaitą – faktūrą arba komercinį pasiūlymą ir pirkimo – pardavimo sutartį (pasirašytą su įrenginio pardavėju), ir sutartį dėl įsigyjamo įrenginio montavimo (pasirašytą su kvalifikuotu montavimo specialistu ar įmone), susitarimą dėl apmokėjimo už įsigyjamą ir (ar) montuojamą įrenginį, pasirašytą vartotojo ir Šilumos tiekėjo (toliau – Susitarimas) (Aprašo priedas);“

1.3. 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.3. nustatęs, kad yra pateikta visa reikalinga informacija (dokumentacija), asmens prašymą ir savo pranešimo apie šilumos tiekimo nutraukimą vartotojui kopiją bei Susitarimo kopiją persiunčia Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui;“

1.4. 8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.5. per 5 d. d. nuo lėšų gavimo iš Savivaldybės administracijos dienos (pagal Aprašo 3.3. p.) arba iš savo apyvartinių lėšų (pagal Aprašo 3.1. p.), perveda lėšas į prašyme nurodytą banko sąskaitą (jeigu kreipiamasi kompensuoti jau įsigyto įrenginio išlaidas);“

1.5. 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.6. po Aprašo 6.4. p. nurodyto termino pabaigos, patikrina vietoje įsigyto įrenginio atitiktį pastato ar patalpos šilumos poreikiams (dėl įrenginio galios), išankstinei sąskaitai –faktūrai ir pirkimo – pardavimo sutarčiai, patikrina įrenginio montavimo sutartį, surašo patikrinimo aktą, kurį pateikia Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui.“

1.6. 11 punktą ir jį išdėstau taip:

„11. Nustačius neatitikimus pagal Aprašo 8.4. p. surašytą aktą, lėšos dėl kompensavimo nėra skiriamos.“

1.7. 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Nepasirašius susitarimo tarp vartotojo ir Šilumos tiekėjo, lėšos pagal Aprašo 6.2. p. nėra skiriamos.“

2. Papildau aprašą:

2.1. 8.7 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„8.7. per 15 k. d. nuo lėšų gavimo iš Savivaldybės administracijos dienos arba iš savo apyvartinių lėšų, perveda lėšas įrenginio pardavėjui ir (ar) montuotojui į nurodytą (-as) banko sąskaitą (-as).“

2.2. susitarimo dėl apmokėjimo už įsigyjamą ir (ar) montuojamą įrenginį forma (pridedama).

3. Nurodau Administracijos Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje, Ūkio skyriui – Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

           

 

 

 

 

 

                                                   

Parengė                                                          

K. Švaikovski

Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas

tel. 273 02 85


 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės šilumos vartotojų – gyventojų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos ir kompensacijos skyrimo tvarkos aprašo priedas

 

SUSITARIMO DĖL APMOKĖJIMO UŽ ĮSIGYJAMĄ ĮRENGINĮ IR (AR) MONTAVIMĄ FORMA

 

SUSITARIMAS DĖL APMOKĖJIMO UŽ ĮSIGYJAMĄ ĮRENGINĮ IR (AR) MONTAVIMĄ NR.

 

 

(Susitarimo sudarymo data)

 

 

(Susitarimo sudarymo vieta)

 

Mes,

 

                                    ,                                 , gyvenantis (-i)

                 (Vardas, pavardė)                           (Asmens kodas)                                                            (Gyvenamasis adresas)        

 

(toliau – Užsakovas)

 

ir

 

, atstovaujama                                                                                             ,

  (Šilumos tiekėjo pavadinimas)                                                                               (Pareigos, vardas, pavardė)

veikiantis (-i) pagal bendrovės įstatus (toliau – Mokėtojas), susitarėme, kad:

1. Už įrenginio (nurodomas įrenginio pavadinimas ir modelis) įsigijimą ir (ar) montavimą įrenginio pardavėjui ir (ar) montuotojui apmokės Mokėtojas iš lėšų, gautų iš Savivaldybės administracijos arba iš savo apyvartinių lėšų.

2. Užsakovas sutinka, kad jo įrenginiui įsigyti ir (ar) sumontuoti būtų skirta suma ne didesnė kaip Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T3-433 „Dėl Atnaujinto Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo“ 3 priede nurodyta preliminari suma, o likusią sumos dalį įsipareigoja sumokėti iš savo lėšų.

3. Užsakovui sudarius įrenginio pirkimo – pardavimo ir (ar) montavimo darbų pirkimo sutartį, avansą (avanso suma neturi viršyti 30 proc. nuo šio susitarimo 2 punkte nurodytos sumos) pagal sutartį apmoka Mokėtojas.

4. Apmokėjimas vykdomas per 15 k. d. kai Užsakovas pasirašo įrenginio priėmimo – perdavimo aktą ir (ar) įrenginio atliktų montavimo darbų priėmimo – perdavimo aktą.

5. Užsakovas, pasirašydamas šio susitarimo 2 punkte nurodytą (-us) aktą (-us), nurodo, kad įrenginys atitinka jo norus ir pastato šildymo poreikius bei įrenginys yra tinkamai sumontuotas.

6. Užsakovas, pasirašydamas šį susitarimą ir įrenginio priėmimo – perdavimo aktą, įsipareigoja įrenginį eksploatuoti laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

7. Užsakovas, pasirašydamas šį susitarimą, įsipareigoja informuoti įrenginio pardavėją ir (ar) montuotoją, kad apmokėjimą už įrenginio įsigijimą ir (ar) montavimą atliks Mokėtojas.

8. Šis susitarimas yra pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Mokėtojui.

 

UŽSAKOVAS

 

Vardas, pavardė

Gyvenamasis adresas

 

Tel.

El. p.

 

 

 

 

 

 

 

MOKĖTOJAS

 

Įmonės pavadinimas

Buveinės adresas

Įmonės kodas

Tel.

El. p.

 

Pareigos

Vardas, pavardė

 

 

(Parašas)

 

(Parašas)

A. V.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią