Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-548 2020-04-05
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4196/0300:231), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., RATALIŠKIŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATSISAKYMO KEISTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4196/0300:231), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., RATALIŠKIŲ K., PAGRINDINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDĄ

 

2020 m. balandžio 5 d. Nr. KADI-548

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p. ir 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 1 d. ir 2 d., 22 str. 4 d., 28 str. 7 d., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu patikslinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Bendrasis planas), sprendiniais ir Bendrojo plano aiškinamojo rašto 6.1 lentelėje „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų ir jų grupių reglamentai“ nustatytais M miškų ūkio teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo zonos M4 (ūkinių miškų) grupės reglamentais, taip pat atsižvelgdama į pareiškėjo 2020-04-02 prašymą Nr. A34(1)-2187:

1.       Nusprendžiu atsisakyti keisti 0,9000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4196/0300:231), esančio Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Ratališkių k. (toliau – Žemės sklypas) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą į kitos paskirties žemę – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nes pagal Bendrąjį planą Žemės sklypas patenka į neurbanizuojamą – M kraštovaizdžio tvarkymo zonos M4 (ūkinių miškų) grupę.

2.       Informuoju, kad :

2.1.   Remiantis Bendrojo plano konkretizuotų sprendinių aiškinamojo rašto 6.1 lentele „Kraštovaizdžio tvarkymo zonų ir jų grupių reglamentai“, M4 – vyraujantys ūkiniai miškai (IV grupė) tai – visi kiti miškai, nepriskirti I–III miškų grupėms. Ūkininkavimo tikslas – laikantis aplinkosaugos reikalavimų, formuoti produktyvius medynus, nepertraukiamai tiekti medieną. Palanki aplinka kaimo turizmo vystymui su intensyvios rekreacijos objektais.

2.2.   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d.

ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

Į pradžią