Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-617 2020-04-22
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4137/0100:95), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ SEN., VALČIŪNŲ K., DRAUGYSTĖS G. 42, ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDO KEITIMO

 

herbasNespalvotas

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės sklypO (KAD. NR. 4137/0100:95), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., JUODŠILIŲ sen., VALČIŪNŲ K., DRAUGYSTĖS G. 42,

žemės naudojimo būdo KEITIMO

 

2020 m. balandžio 22 d. Nr. KADI-617

Vilnius

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 1 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 str. 5 p., Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534, 541.3. p., 542.5.p., remdamasi Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073 (2017-12-23 redakcija), 10 p., 12 p. ir 21 p., Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-23 nutarimu Nr. 379, 271 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano (toliau – Bendras planas), patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais ir nustatytais urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo PA (paslaugų vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos) tipo reglamentais, atsižvelgdama į UAB „Vilniaus šatrija“ įsipareigojimą, 2018-05-28 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 48SŽN-53-(14.48.53) 3 p., išnagrinėjusi pareiškėjo (toliau – Žemės savininkas) 2020-041-15 prašymą Nr. A34(1)-2388:

1.       Keičiu 0,5114 ha ploto kitos – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4137/0100:95), esančio Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Valčiūnų k., Draugystės g. 42 (toliau – Žemės sklypas), žemės naudojimo būdą – į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

2.       Įpareigoju  Bendrąjį skyrių ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos du jo nuorašus ir kopiją su tikrumo žyma perduoti į Architektūros ir teritorijos planavimo skyrių.

3.       Nustatau Žemės sklypo vertę – 2083 (dviejų tūkstančių aštuoniasdešimt trijų) Eur.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1.   Žemės savininkas dėl žemės sklypo kadastro duomenų formos parengimo turi kreiptis į matininką;

4.2.   prašymas įregistruoti juridinius faktus teritoriniam registratoriui turi būti paduotas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio fakto atsiradimo;

4.3.   vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str.1 d. ir  29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai

(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

Parengė Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė Alicija Chalkovskienė, tel. (85) 275 1962

Į pradžią