Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-158 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO BIOKURO KATILO ĮRENGIMAS RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO MEDININKŲ SKYRIUJE, ADRESU mEDININKŲ K., pILIES G. 10 ĮGYVENDINIMO

 

 

2020  m. gegužės       d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.      Pritarti Vilniaus rajono Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui įgyvendinti

projektą „Biokuro katilo įrengimas Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriuje, adresu Medininkų k., Pilies g. 10“ pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Atsinaujinančių energijos ištelkių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano kvietimas).

2.      Užtikrinti ir numatyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų bendros projekto

pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės  energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ vertės dalinį finansavimą iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto vertė – ne daugiau kaip 50 tūkst. Eur, Savivaldybės įnašas –  ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur.

3.      Įsipareigoti padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas

išlaidas ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projektui skiriamas finansavimas.

4.      Įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių numatyti būtinas lėšas

projektui įgyvendinti 2021 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžete šio projekto veikloms, išvardytoms šio sprendimo 2 ir 3 punktuose, bendrai finansuoti.

5.      Skelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje ir Teisės aktų registre.

 

                                                                                               

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                        Marija Rekst

 

 

 

 

 

 

Parengė:

Investicijų skyriaus

vyr. specialistė

Joana Trusevič

tel. 2400208

Dokumento priedai:
T1-158 - DĖL PROJEKTO „BIOKURO KATILO ĮRENGIMAS RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO MEDININKŲ SKYRIUJE, ADRESU MEDININKŲ K., PILIES G. 10“ ĮGYVENDINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią