Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T1-158 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

SPRENDIMO „DĖL PROJEKTO ,,BIOKURO KATILO ĮRENGIMAS RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO MEDININKŲ SKYRIUJE, ADRESU mEDININKŲ K., pILIES G. 10“ ĮGYVENDINIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                                      2020-05-05

Vilnius

 

 

1. Projekto tikslai ir uždaviniai

Sprendimo projekto tikslas – prisidėti prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo.

Sprendimo projekto uždavinys – įgyvendinti projekto ,,Biokuro katilo įrengimas Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriuje, adresu Medininkų k., Pilies g. 10“ veiklas.

 

2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai

Teigiamas  poveikis – Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriuje šildymo sistemos modernizavimas prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo.

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras galės pateikti projekto paraišką bei turės padengti projekto netinkamas finansuoti, bet projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, kurias sudarys techninio projekto parengimas, techninė priežiūra, ir tą išlaidų dalį, kurios nepadengs skiriamas finansavimas. Planuojama, kad pastarosios sieks apie 20 tūkst. Eur. Preliminari projekto vertė ne daugiau 50 tūkst. Eur. Dabar Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriaus pastatas yra kūrenamas akmens anglimi/malkomis. Katilas yra senas, neefektyvus, tai didina aplinkos užterštumą ir reikalauja didelių finansinių išteklių. Todėl jį planuojame keisti į biokuro katilą.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta - neigiamų pasekmių nebus.

 

3. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Sprendimo projekto rengimo metu specialistų vertinimų nebuvo.

 

4. Kiti pagrindimai ir paaiškinimai:

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas.

Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 12 mėn.

Sprendimo projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Prašome pritarti teikiamam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektui.

 

 

Investicijų skyriaus vedėja                                                                        Dorota Korvin-Piotrovska

Į pradžią