Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
PROJEKTAS, Nr. T1-160 2020-05-15
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą


 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., PABERŽĖS K., VILNIAUS G.

 

 

2020 m. ........................ Nr. T3-.............

 

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p., 16 str. 2 d. 26 p., Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 str. 1 d., 3 d. 4 p., 6 d., 40 str. 1 d. 5 p., 7 p., remdamasi Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, 2.3 p., 2.5 p., 13.6 p., 81 p., Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės    1995-11-13 nutarimu Nr. 1428, 8.1 p., 10 p., 14 p., apsvarsčiusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžės seniūnijos seniūno pavaduotojo, laikinai einančio seniūno pareigas, (toliau – Seniūno pavaduotojas) 2020-04-23 prašymą Nr. A38(1)-689 bei pateiktus dokumentus, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1.       Pritarti Seniūno pavaduotojo prašymui suformuoti visuomenės poreikiams skirtą apie 0,0590 ha ploto kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Paberžės k., Vilniaus g., automobilių stovėjimo aikštelei įrengti (pridedama).

2.      Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai:

2.1. inicijuoti žemės sklypo formavimo ir organizuoti kadastrinių matavimų atlikimo procedūras;

2.2. kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo naudojimo pagal panaudą ir/ar patikėjimo teise įteisinimo;

2.3. išsiųsti informaciją apie šio teisės akto priėmimą vietinės spaudos redakcijai ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriui;

2.4.        šį sprendimą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje.

3.        Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                        Marija Rekst

Dokumento priedai:
T1-160 - DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., PABERŽĖS K., VILNIAUS G. (1 PRIEDAS)
T1-160 - DĖL VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS SUFORMAVIMO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., PABERŽĖS K., VILNIAUS G. (2 PRIEDAS)
Į pradžią