Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-695 2020-05-14
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:216), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., VILKELIŠKIŲ K., BALTIEŠOS G. 2, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-29 SPRENDIMO NR. T3-113, KEITIMO PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:216), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., VILKELIŠKIŲ K., BALTIEŠOS G. 2, DETALIOJO PLANO,  PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-29 SPRENDIMU NR. T3-113, KEITIMO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. KADI - 695

Vilnius

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 12 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 str. 4 d., 6 d., 28 str. 4 d., 39 str. 3 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str., remdamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 310 p., 311 p., 314 p., Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7, 31.1 p., Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T3-113 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:216), esančio Baltiešos g. 2, Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., detaliojo plano patvirtinimo“ (TPD registracijos Nr. T00051858) (toliau – Detalusis planas), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-03 įsakymu Nr. KADI-504 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:216), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., Baltiešos g. 2 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T3-113, keitimo“, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2020-03-09 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG134384, Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapio 2020-04-30 ištrauką Nr. 114433, išnagrinėjusi UAB „Idea Urbana“ projekto vadovės D. Jonikienės (atestato Nr. TVP0009) parengtą detaliojo plano keitimo projektą (TPD Nr. K-VT-41-18-550) ir apsvarsčiusi teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) pateiktą 2020-05-06 prašymą Nr. REG140178, bei dokumentus: 

           1. T v i r t i n u  3,8200 ha ploto planuojamos teritorijos Detaliojo plano keitimą, keičiantį ir nustatantį naujus žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:779 ir kad. Nr. 4110/0600:780), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., naudojimo reglamentus pagal pridedamą brėžinį (1 priedas) ir aiškinamąjį raštą (2 priedas).

2.  Į p a r e i g o j u  planavimo iniciatorių įsigaliojus šiam įsakymui:

2.1. atlikti sklypų kadastrinius matavimus;

2.2. prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų;

2.3.   pagal Detaliojo plano keitimą suprojektuoti ir įrengti infrastruktūrą;

2.4.   vadovautis tarnybų, suderinusių Detaliojo plano keitimo projektą, sąlygomis ir išvadomis;

2.5.   su Vilniaus rajono savivaldybės pateiktais dokumentais kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro duomenų patikslinimo.

3.         P a v e d u:

3.1. Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės tinklalapyje;

3.2.   Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui pateikti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą registruoti Teritorijų planavimo dokumentų registre teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo duomenų patvirtinimo dienos, šį įsakymą paskelbti TPDRIS bei įsakymo nuorašą pasirašytinai įteikti planavimo iniciatoriui arba jam išsiųsti registruotu paštu.

4.       I n f o r m u o j u, kad:

4.1. už infrastruktūros įrengimą savo lėšomis ir tolesnę eksploataciją pagal detaliojo plano keitimą bei už šio įsakymo 2 p. nurodytų įsipareigojimų vykdymą atsakingas sklypo (-ų) savininkas. Pasikeitus žemės sklypo (-ų) savininkui, sąlygas perima naujas savininkas;

4.2. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. 272 3771

 

Dokumento priedai:
KADI-695 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:216), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., VILKELIŠKIŲ K., BALTIEŠOS G. 2, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-29 SPRENDIMO NR. T3-113, KEITIMO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
KADI-695 - DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0600:216), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., VILKELIŠKIŲ K., BALTIEŠOS G. 2, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-03-29 SPRENDIMO NR. T3-113, KEITIMO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią