Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. KADI-710 2020-05-14
Padalinys: VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001-06-11 SPRENDIMU NR. 406, KEITIMO INICIJAVIMO

 

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., (DUOMENYS NESKELBTINI), DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001-06-11 SPRENDIMU NR. 406, KEITIMO INICIJAVIMO

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. KADI-710

Vilnius

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 2 p., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 12 d., 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 50 str., remdamasi Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265, 1 p., 9 p., 10 p., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 313 p., 314 p., 317 p.,  Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies („U“ žemės naudojimo funkcinės zonos Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose) bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019-12-18 sprendimu Nr. T3-477, sprendiniais (toliau – Bendrasis planas), Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2001-06-11 sprendimu Nr. 406 „Dėl P. A., S. Š. ir A. K. žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini), Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo supaprastinta tvarka“, atsižvelgdama į planavimo iniciatoriaus 2020-04-02 prašymą Nr. A34(1)-2205 bei planavimo organizatoriaus 2020-04-21 sprendimą Nr. A33(1)-2958 tenkinti pasiūlymą dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo:

1.    P r i t a r i u  planavimo iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui inicijuoti žemės sklypo, esančio Vilniaus r., (duomenys neskelbtini), detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2001-06-11 sprendimu Nr. 406 (TPD registracijos Nr. T00084072) (toliau – Detalusis planas), keitimą.

2.    T v i r t i n u  1 punkte nurodyto Detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (1 priedas).

3.    N u s t a t a u,  kad Detaliojo plano keitimo tikslas – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:871), esančio Vilniaus r. sav., (duomenys neskelbtini), naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 1,1909 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).

4.    P a v e d u  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriui:

4.1. ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio įsakymo priėmimo dienos pradėti planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS);

4.2. ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos jo kopiją su tikrumo žyma bei parengtą planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą pasirašytinai įteikti planavimo iniciatoriui arba išsiųsti registruotu paštu;

4.3. užtikrinti šio įsakymo viešinimą Teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka;

4.4. paskelbti pasirašytą inicijavimo sutartį Vilniaus rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

5. Į p a r e i g o j u planavimo iniciatorių registruotais laiškais informuoti visų planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ar naudotojus jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais, kur galima susipažinti su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis.

6.    I n f o r m u o j u,  kad:

6.1. šis įsakymas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo TPDRIS;

6.2. Sutartį pasirašyti galima po 10 d. d. nuo šio įsakymo pateikimo planavimo iniciatoriui. Sutarties pasirašymo vieta: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, pirmas aukštas, dokumentų išdavimo langelis, laikas: darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.;

6.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 26 str. 1 d. ir 29 str. 1 d., šis įsakymas gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Liucina Kotlovska

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Architektūros ir teritorijos planavimo

skyriaus vyr. specialistė

Irina Revko, tel. 272 3771

Į pradžią